Pohjois-Savo

Kuva: Itä-Suomen Hyvinvointivoimala. JiiPee Photography 2016.

Itä-Suomen/Pohjois-Savon alueverkoston toiminta-alueena on pääpiirteissään Pohjois-Savon maakunta, jonka keskuskaupunkina on Kuopio (118 000 asukasta). Maakunnassa on asukkaita lähes 250 000. Alueverkoston toiminnasta vastaa Itä-Suomen Hyvinvointivoimala. 

Itä-Suomen Hyvinvointivoimala koulutuksen ja työelämän uudistajana

Itä-Suomen Hyvinvointivoimala (VOIMALA) on monialainen hyvinvointiosaamisen ekosysteemi. Kumppanuusverkosto kehittää kulttuuria hyödyntäviä hyvinvointipalveluja ja siihen liittyvää moniammatillista osaamista. Yhteisenä tavoitteena on lisätä taide- ja kulttuurilähtöisten menetelmien hyödyntämistä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Yhteistyö tukee asiakkaiden ja työntekijöiden hyvinvointia, terveyttä ja sosiaalista osallisuutta. Verkosto vahvistaa tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä koulutuksen ja työelämän välistä yhteistyötä. Voimala tekee yhteistyötä alueen kuntien kanssa.

VOIMALAn aiesopimus laadittiin tammikuussa 2015 ja kesäkuussa 2017 kumppanuussopimuksen allekirjoitti yhdeksän pohjoissavolaista organisaatiota, merkittävimmät Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Itä-Suomen yliopisto ja Kuopion kaupunki. Kumppanuus tarkoittaa sopijaosapuolten olemassa olevan osaamisen syventämistä ja uusien toimintatapojen kehittämistä kumppanuusverkoston piirissä. Yhteistyötä hallinnoi ja koordinoi Kuopion konservatorio.

Kokemuksia ja osaamista on hankittu TAKUULLA-hankkeissa, joissa musiikkia, tanssia ja visuaalisia taiteita on viety mm. neuvolaan, päiväkoteihin, kouluihin, sairaalaan, psykiatrian keskukselle, ammatilliseen oppilaitokseen, yhdistyksiin sekä palvelukeskuksiin. Kokemuksemme mukaan paras tie vaikuttaa asenteisiin ja viedä taide- ja kulttuuritoiminta rakenteisiin on tehdä käytännön tekoja (Takuulla-pilotoinnit) ja edistää rinnalla ”isoa kuvaa” (VOIMALA).

Moniammatillista toimintaa

VOIMALAn toiminnassa on keskeistä uudenlaisen moniammatillisen toimintakulttuurin luominen. Lähivuosikymmeninä työelämä on murroksessa ja arvioiden mukaan kolmasosa nykyisistä ammateista katoaa. Tulevaisuudessa meillä on uusia, ”ristiin pölyttäviä” ammatinkuvia ja koulutuksia. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että olemassa oleviin ammatteihin ja työtehtäviin sisällytetään työmenetelmiä ja ammattiosaamista toisilta osaamisaloilta. Taide- ja kulttuurialojen ja muiden alojen yhteistyötä kuvaamaan on VOIMALAssa kehitetty Kulttuurihyvinvoinnin portaat.

Kulttuurihyvinvoinnin portaat. Voimala-työn ydintä on porras numero neljä. Kuva: Itä-Suomen Hyvinvointivoimala.

VOIMALAn verkosto lisää sosiaali-, terveys-, kulttuuri-, opetus- sekä lapsi- ja nuorisoalojen asiantuntijoiden yhteistyötä sekä tuottaa monialaisia palvelukokonaisuuksia, joita voidaan hyödyntää terveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalisen osallisuuden edistämisessä. Taide- ja kulttuurilähtöisten menetelmien hyödyntämistä osana sosiaali- ja terveyspalveluja vahvistetaan erityisesti niissä asiakasryhmissä, joiden kulttuuriset perusoikeudet ovat muuten vaarassa jäädä toteutumatta (esim. ikääntyvät ja syrjäytymisuhan alla olevat nuoret).

Voimalan kumppanuussopimus astui voimaan tammikuussa 2018. Ensimmäinen tehtävä oli valmistella yhteinen visio ja strategia vision toteuttamiseksi.

Voimalan visio 2020: Uusi tapa tehdä työtä

Tavoitteeseen pyritään yhdistelemällä rohkeasti eri alojen osaamista: Vakiinnutetaan taide ja kulttuuriosaamista osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon koulutusta, toimintaa ja johtamista. Toisaalta kulttuurialojen koulutuksiin liitetään elementtejä sosiaali- ja terveysaloilta. Eri alojen välinen yhteistyö koulutuksessa ja työelämässä synnyttää uutta moniammatillista osaamista ja luo uudenlaista toimintakulttuuria.

Strategiset tavoitteet

Itä-Suomen Hyvinvointivoimala (VOIMALA) on edelläkävijä koulutuksen ja työelämän uudistajana. Vuosina 2018–2020 pääpaino on sosiaali-, terveys-, hyvinvointi- ja kulttuurialojen välisessä yhteistyössä.  Yhteisenä tavoitteena on edistää taide- ja kulttuurilähtöisten menetelmien hyödyntämistä osana sosiaali- ja terveyspalveluja.  Keskeistä on eri alojen osaamisen yhdistäminen, ”ristipölyttäminen”. Lisäksi pyritään lisäämään työhyvinvointia ja pidentämään työuria mahdollistamalla joustavat työnkuvat ja työntekijöiden oman harrastuneisuuden sekä mielenkiinnon kohteiden hyödyntäminen työelämässä.

Kehittämistyön painoalueet:

 • Lapset ja lapsiperheet
 • Syrjäytymisuhan alla olevat nuoret
 • Päihde- ja mielenterveyskuntoutujat
 • Etniset vähemmistöt
 • Iäkkäät ihmiset

Toimenpiteet vision toteuttamiseksi

Maakunnallisena tavoitteena on, että kulttuurihyvinvointi huomioidaan maakunnan keskeisissä strategioissa ja asiakirjoissa, ja että alueelle asetetaan vastuutaho huolehtimaan kulttuurihyvinvointityön kehittämisestä ja koordinoinnista. Koulutuksellisena tavoitteena on luoda monialaisia yhteistyömalleja sekä koulutusalat ja asteet ylittäviä joustavia opintopolkuja. Lisäksi nähdään tärkeäksi vahvistaa koulutuksen ja työelämän välistä yhteistyötä. Työelämässä puolestaan on tarpeen lisätä ymmärrystä taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksista sekä eri ammattiryhmien välisen yhteistyön merkityksestä työelämälle. Myös täydennyskoulutuksen tarjoaminen on tärkeää. Näin saamme osaavampia työntekijöitä, joilla on parantunut työmotivaatio ja parempi työnlaatu.

Kulttuurisote-hanke

Maakunnallisiin tavoitteisiin pääsemistä tukee vuoden 2018 ajan Taiteen edistämiskeskuksen/opetus- ja kulttuuriministeriön kärkihankerahoittama kuuden maakunnan alueella toteutettava Kulttuurisote-kumppanuushanke. Hanke toimii sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutyön tukena nostaen keskusteluun kulttuurihyvinvoinnin ja asiakkaiden kulttuuristen oikeuksien toteutumisen osana sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tai niihin liittyvillä yhdyspinnoilla. Tavoitteena on saada näistä kirjauksia maakuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuotantoa ohjaaviin asiakirjoihin. Voimalan johtoryhmä toimii Kulttuurisoten ohjausryhmänä Pohjois-Savossa.

Maakunnallinen näkökulma             

 • Kulttuurihyvinvointi maakunnan keskeisiin strategioihin ja asiakirjoihin
 • Vastuutaho kulttuurihyvinvointityön kehittämiseen ja koordinointiin

Koulutukselliset tavoitteet

 • Monialaisia yhteistyömalleja sekä eri koulutusalat ja -asteet ylittäviä joustavia opintopolkuja
 • Vahvistetaan koulutuksen ja työelämän välistä yhteistyötä

Työelämän tavoitteet

 • Lisätään ymmärrystä taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksista sekä eri ammattiryhmien välisen yhteistyön merkityksestä työelämälle
 • Täydennyskoulutusta työelämässä oleville à osaavampia työntekijöitä, parantunut työmotivaatio, parempi työnlaatu

Voimalan kumppanuussopimuksen ovat allekirjoittaneet:

 • Itä-Suomen yliopisto
 • Kuopion kaupunki
 • Kuopion konservatorion kannatusyhdistys ry
 • Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
 • Savon koulutuskuntayhtymä
 • Savonia-ammattikorkeakoulu oy
 • Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Kuopion yksikkö
 • Tohtori Matthias Ingmanin säätiö, Ingmanedu Kulttuurialan ammattiopisto
 • Tukipilari, kansalaistoiminnan keskus, Kuopion Invalidit ry

 

Ota yhteyttä:

 

Eeva Mäkinen
kehitysjohtaja
Itä-Suomen Hyvinvointivoimala
Puhelin: +358 45 1360 202

Itä-Suomen Hyvinvointivoimalan kumppanuussopimus voimaan 1.1.2018 

Pohjois-Savossa on tehty pioneerityötä kulttuuristen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä. Yhdeksän pohjoissavolaisen organisaation yhteisen Itä-Suomen Hyvinvointivoimala......
Lue lisää

Kiitos kaveruudelle -toimintamalli, Kuopio

Kuopiossa on työskennellyt draamakasvattaja kaupungin perusopetuksen alakoulujen 5.-6. luokissa ja 8. luokkien Teatteripolulla Kuopion kulttuuriin aktivoinnin toimesta syyslukukaudesta 2015 lähtien.......
Lue lisää

Itä-Suomen Hyvinvointivoimala ristiinpölyttäjänä opetussuunnitelmatyössä

Itä-Suomen Hyvinvointivoimala kehittää poikkialaista opetussuunnitelmatyötä yhdessä VOIMALA-konsortioon kuuluvien koulutusorganisaatioiden kanssa. Koulutusta uudistavassa työryhmässä on......
Lue lisää

Kuopiossa Kulttuuri kulkee mukana!

Kulttuuri kulkee mukana! –yhteisöhankeessa viedään kulttuuria lähelle asukasta. Hankkeessa kehitetään asuinalueiden sosiaalista koheesiota, kulttuurista osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja......
Lue lisää

Takuulla rakenteisiin -hanke ikääntyneiden tukena Kuopiossa

Takuulla rakenteisiin! -hankkeessa kehitetään vuosina 2016–2017 taidelähtöisiä menetelmiä hyödyntäviä moniammatillisia palveluja koti- ja laitoshoidossa olevien vanhusten hyvinvoinnin......
Lue lisää

Päivitetty 17.8.2018.