Itä-Suomi/Pohjois-Savo

Kuva: Itä-Suomen Hyvinvointivoimala. JiiPee Photography 2016.

Itä-Suomen/Pohjois-Savon alueverkoston toiminta-alueena on pääpiirteissään Pohjois-Savon maakunta, jonka keskuskaupunkina on Kuopio (118 000 asukasta). Maakunnassa on asukkaita lähes 250 000. Alueverkoston toiminnasta vastaa Itä-Suomen Hyvinvointivoimala. 

Kuopion seudulla on voimakas tahtotila tehdä töitä taiteen ja hyvinvoinnin yhteyksien eteen. Alueelle on syntynyt soveltavan taiteen, yhteisötaiteen ja kuntouttavan taidepedagogiikan osaamiskeskittymä sekä useita toimintamalleja hyvinvoinnin edistämiseksi taiteen ja kulttuurin keinoin.

Alku pitkäjänteisen toiminnan rakenteille luotiin 2000-luvun alussa, jolloin käynnistyivät ensimmäiset Kuopion kaupungin taiteilija hoitotyössä -pilotit. Kuopion konservatorio ja sen ympärille syntynyt monialainen kumppanuusorganisaatio Itä-Suomen Hyvinvointivoimala ovat alueen keskeisiä kulttuurihyvinvointitoimijoita. Myös kolmannen sektorin rooli on vahva.

Itä-Suomen Hyvinvointivoimala koulutuksen ja työelämän uudistajana

Kuopion konservatoriossa alettiin kehittää 2000-luvun alussa yksilöllistä musiikkikasvatusta ja opetus-mahdollisuuksia erityisryhmille. Konservatoriossa alettiin pohtia, miten musiikki- ja tanssipedagogiikkaa voidaan viedä niiden ihmisten luo, jotka eivät pääse osallisiksi taiteen perusopetuksesta. Vuonna 2012 käynnistyi ensimmäinen Takuulla-hankkeista, joissa taidetta ja kulttuuria on tuotu suunnitelmallisesti osaksi mm. neuvoloiden, päiväkotien, koulujen ja sairaalan arkea.

Itä-Suomen Hyvinvointi-voimalan (VOIMALA) verkostoyhteistyön aiesopimus solmittiin vuonna 2015. Vuonna 2017 VOIMALAssa mukana olevat organisaatiot solmivat yhteistyötä vahvistavan kumppanuussopimuksen. VOIMALAssa ovat mukana Itä-Suomen yliopisto, Kuopioon kaupunki, Kuopion konservatorion kannatusyhdistys ry, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Savon koulutuskuntayhtymä, Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Kuopion yksikkö ja Tohtori Matthias Ingmanin säätiön Ingmanedu kulttuurialan ammattiopisto sekä kuopiolaisten vammais- ja kansanterveysyhdistysten yhteistyöorganisaatio Tukipilari.

Lue lisää Itä-Suomen Hyvinvointivoimalasta täältä.

Itä-Suomen / Pohjois-Savon alueverkostotoiminnan tavoitteita ovat:

  • edistää taiteen ja hyvinvoinnin yhteyksien vahvistumista ja toimintaa Pohjois-Savossa
  • tuoda yhdessä esiin ja sanoittaa, miksi ja miten taide tuo hyvinvointia ja viedä tietoa kuntasektorille
  • alueen voimavarojen yhdistäminen
  • taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -ajatuksen kirkastuminen alueella, koulutuksen kehittyminen, ajattelutavan vieminen kuntasektorille, keskiössä alueen asukkaiden palveluiden kehittäminen
  • maakuntarajojen välissä työn tekeminen
  • rahoituksen puolesta puhuminen

Itä-Suomen / Pohjois-Savon alueverkostossa ovat mukana:

  • Itä-Suomen Hyvinvointivoimala VOIMALAssa ovat mukana Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kaupunki, Kuopion konservatorion kannatusyhdistys ry, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Savon koulutuskuntayhtymä, Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Kuopion yksikkö ja Tohtori Matthias Ingmanin säätiö sekä kuopiolaisten vammais- ja kansanterveysyhdistysten yhteistyöorganisaatio Tukipilari.

Ota yhteyttä:

Eeva Mäkinen
kehitysjohtaja
Itä-Suomen Hyvinvointivoimala
+358 45 1360 202

Itä-Suomen Hyvinvointivoimalan kumppanuussopimus voimaan 1.1.2018 

Pohjois-Savossa on tehty pioneerityötä kulttuuristen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä. Yhdeksän pohjoissavolaisen organisaation yhteisen Itä-Suomen Hyvinvointivoimala......
Lue lisää

Kiitos kaveruudelle -toimintamalli, Kuopio

Kuopiossa on työskennellyt draamakasvattaja kaupungin perusopetuksen alakoulujen 5.-6. luokissa ja 8. luokkien Teatteripolulla Kuopion kulttuuriin aktivoinnin toimesta syyslukukaudesta 2015 lähtien.......
Lue lisää

Itä-Suomen Hyvinvointivoimala ristiinpölyttäjänä opetussuunnitelmatyössä

Itä-Suomen Hyvinvointivoimala kehittää poikkialaista opetussuunnitelmatyötä yhdessä VOIMALA-konsortioon kuuluvien koulutusorganisaatioiden kanssa. Koulutusta uudistavassa työryhmässä on......
Lue lisää

Kuopiossa Kulttuuri kulkee mukana!

Kulttuuri kulkee mukana! –yhteisöhankeessa viedään kulttuuria lähelle asukasta. Hankkeessa kehitetään asuinalueiden sosiaalista koheesiota, kulttuurista osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja......
Lue lisää

Takuulla rakenteisiin -hanke ikääntyneiden tukena Kuopiossa

Takuulla rakenteisiin! -hankkeessa kehitetään vuosina 2016–2017 taidelähtöisiä menetelmiä hyödyntäviä moniammatillisia palveluja koti- ja laitoshoidossa olevien vanhusten hyvinvoinnin......
Lue lisää

Päivitetty 30.7.2018.