Kulttuurikeskus PiiPoolla on vuosien kokemus taiteen hyvinvointivaikutusten toimintamallien kehittämisestä Pirkanmaalla. PiiPoo on esteettömän kulttuurin keskus, joka toteuttaa ja kehittää taiteen ja kulttuurin soveltavaan käyttöön perustuvaa toimintaa eri ikäsille huomioiden myös erityisryhmät. PiiPoota hallinnoi voittoa tavoittelematon, vuonna 2005 perustettu Kulttuurikeskus PiiPoon kannatusyhdistys ry.

PiiPoossa mahdollistetaan työskentely ja kohtaaminen taiteen ammattilaisten kanssa sekä osallistujien oma taiteen tekeminen. Ytimessä on taiteen ja kulttuurin keinoin tapahtuva yhteistoiminta ja sen myötä osallistujien hyvinvoinnin lisääntyminen ja elämänlaadun paraneminen. Toiminta on monitaiteista. Taiteenlajien kirjoon kuuluvat mm. sirkus (erityisesti sosiaalinen sirkus), teatteri-ilmaisu ja sen eri menetelmät, soveltava nukketeatteri, musiikki, elokuva, kuvataide, sanataide ja ruokakulttuuri.

Toimintaa toteuttavat kulttuurin ja taiteen ammattilaiset sekä paikallisesti että alueellisesti. PiiPoossa työskentelee kuukausittain noin 15 yhteisötaiteilijaa tai soveltavan taiteen ammattilaista, joista pääosa on freelancereita. Kuukausipalkkaisia työntekijöitä on viisi.

Kulttuurikasvatus

PiiPoo on kehittänyt vuodesta 2006 erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten taiteen ja kulttuurin harrastusmahdollisuuksia ja tarjontaa sekä monitaiteista kulttuurikasvatusta osana opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa lastenkulttuurikeskustyötä. PiiPoo tuottaa Lempäälässä avointa, erityisesti lapsille, perheille ja ikääntyville suunnattua, kulttuurikeskus- ja taideharrastustoimintaa. Yhdessä Lempäälän kunnan kanssa tuotetaan varhaiskasvatuksen, alakoulujen ja erityisen tuen lapsille suunnattua Kulttuurirappuset-kulttuurikasvatusohjelmaa. Kulttuurikasvatukseen liittyvää kehitys- ja yhteistyötä tehdään mm. Kangasalan kunnan ja Akaan kaupungin kanssa.

Seminaarit, valmennukset ja hanketyö

PiiPoo toteuttaa alueellisesti ja valtakunnallisesti alan koulutuksia ja seminaareja sekä kehittää ja koordinoi alan yhteis- ja monikumppanuushankkeita. Vuodesta 2008 toimintaa on toteutettu myös ikääntyneille ja aikuisille erityistä tukea tarvitseville erilaisten hankerahoitusten turvin. PiiPoon ikääntyville suunnattujen kulttuuripalvelujen kehittämistyö on pohjautunut vahvasti alan tutkimustietoon, karttuneisiin kokemuksiin sekä laajaan yhteistyöhön hoiva-alan henkilöstön, organisaatioiden ja osallistujien kanssa.

Viime vuosien aikana on toteutettu mm. seuraavat hankkeet:

PiiPoo on toteuttanut useita kasvatus- ja hoiva-alan henkilökunnalle suunnattuja taiteen, kohtaamisen ja luovuuden hyödyntämisen valmennuksia, joissa rakennettu toimintaraameja kulttuurisen toiminnan jan taiteen tuomiseen osaksi arkea.

TEIJO – Tee itse taidetta ja osallistu!

Teijo/Pirkanmaa. Kuva: Kulttuurikeskus PiiPoo / Karo-Liina Kähkölä.

Vuosina 2015-2016 PiiPoo koordinoi laajaa TEIJO-hanketta, jonka keskiössä oli lastensuojelun piirissä olevien lasten ja nuorten, erityistä tukea tarvitsevien aikuisryhmien sekä laitoksissa asuvien ikäihmisten osallisuuden lisääminen ja hyvinvoinnin monimuotoinen tukeminen mm. sirkuksen, tanssin, teatterin, kuvataiteen ja musiikin keinoin. Projektissa oli mukana neljä kulttuurialan ja yhdeksän sosiaali- ja terveysalan yleishyödyllistä toimijaa Pirkanmaalta.

TEIJO vei taidetta laitoksissa ja hoitolaitoksissa asuvien sekä laajojen tukipalvelujen piirissä olevien ihmisten elämään. Eri taiteenalojen taiteilijat työskentelivät laitoksissa erimittaisissa projekteissa ja residensseissä. Taiteilijoiden ja taidetoiminnan mukanaan tuomat uudet ja erilaiset lähestymistavat rikastuttivat laitoksissa asuvien elämänpiiriä.

TEIJO-hankeyhteistyön yhtenä tavoitteena oli synnyttää TEIJO – tee taidetta itse ja osallistu sote- ja kulttuuritoimijoiden yhteinen, innovatiivinen kulttuurin ja hyvinvoinnin koordinaatio- ja osaamiskeskus. Tätä kehittämistyötä jatketaan edelleen hankekumppaneiden yhteistyönä. Keskuksen tehtävänä on tukea sosiaali- ja terveysalan toimijoita kulttuurilähtöisen toiminnan toteuttamisessa osana perustoimintaansa sekä jakaa tietoa, kontakteja ja luoda mahdollisuuksia tukea tarvitsevien ja syrjäytymisuhan alla olevien ihmisten tasavertaiselle osallistumiselle. Toiminta synnyttää laajasti uusia työmahdollisuuksia ja tarvittavaa osaamista taiteilijoille.

TEIJOon voi tutustua mm. hankkeen Facebook -sivuilla ja TEIJO-blogissa.
TEIJO-hankkeen joulukuussa 2016 julkaistuun esiselvitykseen voit tutustua tästä.

PiiPoo mukana kärkihankkeissa

Opetus- ja kulttuuriministeriön toteuttamalla Prosenttiperiaatteen laajentamisen kärkihankkeella (2016-2018) edistetään taiteen hyvinvointivaikutuksia lisäämällä eri taiteenalojen ja kulttuuripalvelujen tarjontaa ja käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon hoito- ja asiakastyössä. Pitkän tähtäimen tavoite on saada vakiinnutetuksi taide- ja kulttuurilähtöiset hyvinvointipalvelut osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita ja hyvinvoinnin seurantaa.

Yksi kärkihankerahoituksella tuetuista on Kulttuurikeskus PiiPoon kannatusyhdistyksen %TAIDETTA -hanke (2016-2018). Hankkeelle myönnetyllä avustuksella rakennetaan neljäntoista kolmannen sektorin sote- ja kulttuuritoimijan verkosto, jonka yhteistyön tuloksena kehitetään ja mallinnetaan toimintatapoja, kulttuuriasioiden kirjaamista, rahoitusmalleja ja käytänteitä sote-toimijoiden kulttuuritoiminnan toteutukseen. Rahoituksella etsitään ratkaisuja mm. siihen, millä rahoituksella kulttuuria nykyisin tuotetaan ja millä olisi jatkossa kannattavaa toimia ja mihin asiakirjoihin kulttuuri kirjataan. Hanke toteutuu vuosina 2016-2018.

Lue lisää %TAIDETTA-hankkeen esitteestä.

Prosenttitaiteen periaatteen laajentaminen on Suomen hallituksen kärkihanke.

 

Taikusydämessä Kulttuurikeskus PiiPoo toimii Pirkanmaan alueverkostotyön moottorina sekä asiantuntijakumppanina.

Pilvi Kuitu
Toiminnanjohtaja
Puhelin: +358 400 433722

PiiPoo Facebookissa

Päivitetty 25.7.2018.