Taikusydän - Kompetenscentrum för kultur och hälsa i Finland

Taikusydämen alueverkostot kartalla

Taikusydän är en riksomfattande kompetenscentrum för kultur och hälsa i Finland. Utvecklingsarbetet bedrivs för att sprida kunskap och information om bästa praxis samt utveckla nya modeller för finansiering och verksamhet. Målet är att göra konst och kultur till en permanent del av välfärdstjänsterna. Taikusydän främjar de arrangemang som föreslås i slutrapporten om det nationella åtgärdsprogrammet ”Kultur ger hälsa och välfärd” (2010–2014).

Taikusydän:

 • Sammanställer och upprätthåller en databank för information, publikationer, förfarandesätt, projekt, begrepp, utbildning och god praxis inom konstens och kulturens välfärdsinverkan.
 • Informerar och sprider kunskap om aktuella nyheter, forskning, projekt och aktörer bland annat genom att publicera nyhetsbrev och i sociala medier.
 • Koordinerar ett riksomfattande forskarnätverk och gör forskningen om konstens och kulturens välfärdsinverkan mera känd.
 • Främjar samarbete både på regional och nationell nivå.
 • För samman aktörer inom branschen och bygger upp samarbete för att sprida god praxis och utveckla nya verksamhetsmodeller.
 • Är en utvecklingspartner i olika projekt och arbetsgrupper, ordnar seminarier och workshopar samt utvecklar verksamheten för utbildningsnätverket inom kulturvälfärdsbranschen.
 • Påverkar beslutsfattandet och attityderna. Experterna vid Taikusydän och dess samarbetspartners deltar också genom arbetsgrupper som är verksamma inom olika områden i beredningen av sote- och landskapsreformen.

Taikusydäns verksamhet är riksomfattande via de regionala nätverken, som är verksamma inom sexton landskap. I Finland finns totalt 18 landskap.

Målet med Taikusydän är att integrera konst och kultur i den allmänna hälsostrategin och beslutsprocessen. Taikusydän fokuserar dessutom på att förbättra arbetsmöjligheterna för professionella artister och konstinstitutioner som erbjuder artister möjligheter att utveckla sitt utövande.


Partner

Åbo yrkeshögskola administrerar projektet Taikusydän. Projektet finansieras av Åbo stad, Centret för konstfrämjandet, Åbo yrkeshögskola och Åbo universitet. Verksamheten genomförs i samarbete med  många olika organisationer.


Regionala nätverk

Taikusydän har fjorton regionala nätverk för kultur, konst och hälsa i Finland. De regionala nätverken utvecklar lösningar för att producera och finansiera långsiktiga kulturella välfärdstjänster inom olika verksamhetsområden, till exempel för servicehem, ålderdomshem, sjukhus, skolor och gemenskaper.

Varje regionalt nätverk har en lokal kontaktperson, som koordinerar det regionala nätverkets verksamhet.

Till de regionala nätverken hör kommuner, skolor, läroinrättningar, sjukvårdsdistrikt, konstnärsföreningar, representanter från sote-sektorn, aktörer från tredje sektorn, landskapsförbund, konstinrättningar och representanter för olika projekt. De regionala nätverkens verksamhet varierar stort, eftersom de regionala skillnaderna i hur man ordnar och genomför kultur för hälsan är stora.

De regionala nätverkens uppgifter är att:

 • upprätthålla en diskussion om kulturell välfärd och utveckla samarbetet inom sin region
 • främja ett långsidigt, yrkesövergripande samarbete mellan professionella inom social-, hälso-, kultur- och bildningssektorn.
 • identifiera de regionala styrkorna och utvecklingsbehoven
 • få de regionala nyckelaktörerna att förbinda sig till projektet
 • föra samman människor och organisationer samt behov och genomförare
 • dela erfarenheter och kunskap med regionala aktörer och de övriga regionala nätverken

Nätverk för forskning inom konst och hälsa

Det finska nätverket för forskning inom konst och hälsa grundades som en del av Taikusydän‑initiativet. Nätverket för samman forskning och forskare med intresse för teman inom konst, kultur och välfärd och skapar ett forum för samarbete. Forskningsnätverket anordnar regelbundet möten, workshops och seminarier samt upprätthåller en databas med experter.

Forskarnätverket har som mål bland annat att kartlägga och följa med forskningen inom området, identifiera forskningsbehov, främja att forskningen blir synlig, stödja tvärvetenskaplig forskardialog och tvärvetenskapligt forskningssamarbete samt växelverkan mellan forskning och praktik.

Forskare från tio universitet och andra forskningsinstitut i hela landet har gått med i det mångsektoriella forskningsnätverket.

Under 2018 har Taikusydän tagit initiativet att skapa ett nätverk med nordiska forskare ihop med danska, norska och svenska samarbetsparter. Läs mer här (på engelska).

Mera information om välfärd av konst och kultur i Finland här.

Kontakt:

Anna-Mari Rosenlöf
Specialist
Konstakademin vid Åbo Yrkeshögskola
Puhelin: +358 50 598 5257
Liisa Laitinen
Specialist
Konstakademin vid Åbo Yrkeshögskola
Puhelin: +358 50 468 7263

Uppdaterad 15.11.2022.