Välfärd av konst och kultur

Foto: Itä-Suomen Hyvinvointivoimala. JiiPee Photography 2016.

Forskning har visat att kulturupplevelser kan förebygga ohälsa genom att ge människor en känsla av samhörighet och en bättre beredskap att möta sjukdomar, psykiska trauman och olika sociala problem.

Konst och kultur har en positiv inverkan på människans livskvalitet. Genom kultur och konst har alla människor, oavsett social bakgrund, ekonomisk ställning eller fysiska förhållanden, möjlighet att uttrycka sig och delta i olika kulturupplevelser. Forskning visar också att kultur kan förkorta vårdtider, vara en resurs i rehabiliteringsarbetet, främja trivseln i arbetet och i skolan samt minska behovet av mediciner.

Därtill har var och en har rätt att delta i konst och kultur, utveckla sig själv och sitt samhälle genom dessa, och möjlighet att fritt uttrycka sig själv. Dessa rättigheter tryggas i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna (1948), i flera människorättskonventioner som Finland förbundit sig till och i Finlands grundlag.

Bakgrund

Konstens och kulturens välfärdsinverkan erkänns i allt större utsträckning som en del av främjandet av välbefinnandet och hälsan och ett bra liv på alla plan. De senaste åren har forsknings- och utvecklingsverksamheten inom konstens och kulturens välfärdsinverkan samt produktionen av konst- och kulturbaserade välfärdstjänster ökat märkbart. Det riksomfattande Kultur ger hälsa och välfärd ”Taiku” (2010–2014), som inleddes 2010, gav en knuff mot en omfattande utvecklingsverksamhet över förvaltningsgränserna.

Syftet med åtgärdsprogrammet var att främja välfärden och hälsan med hjälp av kultur och konst samt att öka delaktigheten på individ-, och samhällsnivå. ”Taiku” koordineras av social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd, undervisnings- och kulturministeriet och Centralkommissionen för konst i samarbete med andra aktörer. De tre fokusområdena för programmet var:

  1. kulturell delaktighet och social gemenskap i vardagliga funktioner och miljöer
  2. konst och kultur i social- och hälsovården
  3. bättre hälsa i arbetslivet med hjälp av konst och kultur.

Som ett åtgärdsförslag i åtgärdsprogrammets slutrapport ansågs det viktigt att sätta undan anslag i budgeten för att grunda en kontaktpunkt för kulturens välfärdsinverkan. Så föddes Taikusydän. Taikusydän är internationellt sett ett unikt program på regeringsnivå, vars uppgift är att främja de effekter av konsten och kulturen som stödjer välfärden

Välfärd av konst och kultur i Finland - Läs mera!

Taikusydän – Kompetenscentrum för kultur och hälsa i Finland

Taikusydän är en riksomfattande kontaktpunkt för kulturens välfärdsinverkan i hela Finland. Utvecklingsarbetet bedrivs för att sprida kunskap och information om bästa praxis samt utveckla nya modeller för finansiering och verksamhet. Målet är att göra konst och kultur till en permanent del av välfärdstjänsterna. Läs mera om Taikusydän här.

 


Rekommendation för att förbättra tillgång och tillgänglighet till konst och kultur inom social- och hälsovården (2018)

I December 2018 som en del av Finlands regerings spetsprojekt (mera information nedan)  Undervisnings- och kulturministeriet och Social- och hälsovårdsministeriet publicerade rekommendation för att förbättra tillgång och tillgänglighet till konst och kultur inom social- och hälsovården.

Med denna rekommendation ger familje- och omsorgsminister Annika Saarikko och Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho riktlinjer för eftersträvade åtgärder för att främja tillgången och tillgänglighet till konst och kultur inom social- och hälsovården. 

Mera information om rekommendationen.

 


Finlands regerings spetsprojekt som gynnar tillgången på konst och kultur (2016-2018)

En av den nuvarande finska regeringens (2015) nyckelprojekt (2016–2018) inom utbildning och kultur är att underlätta tillgången till konst och kultur i samarbete med social- och hälsovårdssektorn för att stödja konstens inverkan. Det gör man genom att göra kulturtjänster och konstområden mer tillgängliga för social- och hälsovårdsleverantörer och genom att uppmuntra dem att använda konst och kultur mer aktivt i patientvården och kundarbetet.

Det långsiktiga målet är att göra konst- och kulturbaserade välfärdstjänster till en permanent del av social- och hälsovårdsstrukturerna och övervakningen av välfärd. Det huvudsakliga målet med nyckelprojektet är att skapa permanenta modeller för verksamhet och speciellt finansiering.

Nyckelprojektet ska utföras i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet. Centret för konstfrämjande ansvarar för utvecklingsprojektens ansöknings- och finansieringsprocess och lyder under undervisnings- och kulturministeriet. Hela budgeten för projektet är 2 miljoner euro.

Mera information om spetsprojektet.

 


Centret för konstfrämjande:
Utvecklingsprogrammet för konstens användning och välfärdsinverkan (2015-2020)

Utvecklingsprogrammets mål är att skapa en bred och etablerad finansieringsgrund för verksamhet som stödjer konstens välfärdsinverkan samt att ändra på verksamhetens befintliga strukturer och attityder.

Mera information om utvecklingsprogrammet här.

 


Välfärd för kommuner över gränser 2015-2018 / Södra Österbottens förbund

Projektets syfte var att skapa konst- och kulturtjänster för bättre hälsa och välbefinnande i landskapen Södra Österbotten och Österbotten. Tanken var att kommunerna i området ska utveckla samarbetet mellan kultursektorn och social- och hälsovårdssektorn samtidigt som nya verksamhetsmodeller tar form. Genom detta samarbete kunde de nya tjänsterna förankras och bli en bestående del av serviceutbudet i kommunen.

Läs mera om projektet här.

Uppdaterad 3.5.2019.