Creative & Credible -sivustolle on koostettu hyödyllistä tietoa luotettavan, vakuuttavan ja eettisesti kestävän arvioinnin toteuttamisen tueksi. Sivustolta löytyy konkreettisia neuvoja kulttuurihyvinvointialan projektien arvioinnin suunnittelemisesta arvioinnin toteuttamiseen ja tulosten jalkauttamiseen. Sivustolla esitellään myös erilaisia arviointimalleja sekä erilaisia lähestymistapoja arviointiin. 

The National Alliance for Museums, Health and Wellbeing on julkaissut toisen raporttinsa museoiden kehittämistyöstä hyvinvointisektorilla Britanniassa. Raportti esittelee laajan kattauksen case-esimerkkejä, ohjelmia ja projekteja sekä syventyy museoiden kohtaamiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin liittyen uusiin yleisöihin, kumppanuuteen, arviointiin, rahoitukseen ja toimintakulttuurin muutokseen.

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore on julkaissut uuden tietokortin, jossa avataan saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden käsitteitä. Saavutettavuus on ihmisten erilaisten tarpeiden huomioon ottamista ja yhdenvertaisuuden edistämistä. Yhdenvertaisuus on sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia ominaisuuksistaan riippumatta. Tietokortissa esitetään myös ehdotuksia, kuinka saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta voitaisiin edistää kulttuuripolitiikassa. 

Osallisuuden viitekehystä rakentamassa on tutkielma, jossa kaikkein heikoimmassa asemassa elävien osallisuutta lähestytään sosiaalipoliittisen ja sosiaalipsykologisen tiedon valossa. Aikaisempien teorioiden ja tutkimusten perusteella luodaan synteesi osallisuudesta: ehdotus osallisuuden viitekehykseksi. Tutkielmassa on käytetty myös Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke Sokrassa vuonna 2016 kerättyjä 10 ryhmähaastattelua sekä Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä – kirjoituskilpailun aineistoa.

Britannian parlamentin kaikkien puolueiden yhteinen Taiteen, terveyden ja hyvinvoinnin yhteistyöryhmä on julkaissut laajan raportin taiteen merkityksestä terveydelle ja hyvinvoinnille. Raportin pääviesteissä todetaan, että taide voi auttaa nykyisen terveys- ja sosiaalihuollon suurten haasteiden kuten ikääntymisen, yksinäisyyden ja mielenterveyden ongelmien kohtaamisessa. Taide voi osaltaan auttaa säästämään myös resursseja sosiaali- ja terveyspalveluissa. Raportti esittää selkeässä muodossa useita tutkimustuloksia taiteen vaikutuksista hyvinvointiin eri elämänkaaren vaiheissa, tapausesimerkkejä, suosituksia sekä toimenpide-ehdotuksia. 

Sivusto kokoaa yhteen lähteitä ja kirjallisuutta taiteesta terveyttä -käytännöistä. Se tarjoaa kronologisesti etenevän aikajanan, jossa esitellään Britannian merkittävimpiä taiteesta terveyttä -kentän julkaisuja viimeisen kahdenkymmenen vuoden ajalta. Se ei sisällä vertaisarvioituja tutkimuksia, koska niille on olemassa muita verkkosivustoja ja tietokantoja. Sivustolla on erinomainen hakutoiminto, jossa julkaisuja voi lajitella muun muassa taiteenaloittain tai kohderyhmien mukaan. Sivustolta löytyy myös linkit keskeisiin alan tutkimuskeskuksiin ja verkostoihin Britanniassa.