Turun ammattikorkeakoulu on Suomen ainoa ammattikorkeakoulu, jossa koulutetaan ja kehitetään osaamista kaikilla keskeisillä taidealoilla. Samassa organisaatiossa koulutetaan osaajia monipuolisesti myös terveyden ja hyvinvoinnin aloille ja tehdään näiden alojen tutkimus-, kehittämis- ja innovointitoimintaa. Tämä mahdollistaa erinomaisen yhteyden alojen vuorovaikutuksen ja moniammatillisen osaamisen kehittämiselle ja vastaamisen tulevaisuuden työelämätarpeisiin.

Pitkä taiteen, kulttuurin, terveyden ja hyvinvoinnin yhteyksiin keskittynyt hankejatkumo on tuottanut Turun AMK:lle uudenlaista osaamista, verkostoja, julkaisuja, opinnäytetöitä ja tutkimuksia taiteen hyvinvointivaikutuksista. Osaamisen kärkenä on erityisesti valtakunnallisesti merkittävä työ sairaala- ja hoivamusiikkityön kehittämisessä. Alueelle on valmennettu uudenlaisia taiteen ja hyvinvoinnin osaajia ja mallinnettu sairaala- ja hoivamuusikon ammatinkuvaa. Vuosina 2017 ja 2018 järjestetään lisäksi Yhteisömuusikon erikoistumiskoulutukset, joissa Turun AMK:n painopisteenä on sairaala- ja hoivamusiikki.

Toimintaa kehitetään kaikilla taiteen aloilla, niin musiikin, kuvataiteen, teatterin, sirkuksen kuin tanssinkin saralla. Syksyllä 2015 käynnistettiin ylempään ammattikorkeakouluun johtava koulutus Soveltava taide, jonka ensimmäisenä profiilina oli kuvataide & visuaaliset taiteet. Syksyllä 2016 koulutus laajentui kaikille taiteen aloille perustutkintokoulutusten mukaisesti. Syksyllä 2018 Soveltavan taiteen yamk-koulutuksen tilalla jatkaa Taiteen uudet kontekstit -yamk-koulutus. 

Turun ammattikorkeakoulussa TKI-toiminta organisoituu tutkimusryhmiin, jotka työskentelevät tiiviissä yhteistyössä työelämäkumppaneiden kanssa sekä toteuttavat tutkimus-, kehitys- ja yhteistyöhankkeita verkostojensa kanssa.

Taikusydämessä ovat mukana seuraavat ammattikorkeakoulun tutkimusryhmät:

Kulttuurihyvinvointi nähdään Turun alueella alueellisesti tärkeänä profiilina. Se oli vahvasti esillä Turku 2011 kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmassa. Kulttuurin ja hyvinvoinnin välisten yhteyksien edistäminen on mukana myös Turun kaupunkistrategiassa 2029 ja Varsinais-Suomen liiton Kulttuuristrategiassa 2015–2025. Turun ammattikorkeakoulun strategian ”Excellence in Action 2015–2025” keskiössä on hyvinvoinnin kehittäminen. Ammattikorkeakoulun osaamiskärkinä ovat terveyden edistäminen, taide osana hyvää elämää, osallisuuden lisääminen ja uudistuvat sosiaali- ja terveyspalvelut.

Turun ammattikorkeakoulun tavoitteena on vahvistaa eri taiteenalojen sekä terveys- ja hyvinvointialojen moniammatillisesta yhteistyöstä syntyviä sisältöjä, menetelmiä ja toimintamalleja hyvinvoinnin edistäjänä. Tulevaisuuden haasteena on taiteen hyvinvointivaikutuksiin liittyvän osaamisen levittäminen, toimivien koulutuspolkujen löytäminen ja vakiintuneen työskentelyrahoituksen mahdollistaminen kouluttautuneille taiteen ammattilaisille.

Lue lisää: Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemian Soveltava taide ja Luova tuottaja (YAMK) -koulutusten blogi

Liisa-Maria Lilja-Viherlampi
Yliopettaja, Kulttuurihyvinvointi, Kulttuurihyvinvoinnin tutkimusryhmän tutkimusvastaava
Turun AMK/Taideakatemia
Puhelin: +358 40 3550291

Päivitetty 25.7.2018.

Marja Susi
Lehtori, psykologi
Turun AMK/Taideakatemia
Puhelin: +358 40 3550294