Taiteesta hyvinvointia

 

Mitä?

Taiteen ja kulttuurin vaikutukset hyvinvointiin tunnistetaan yhä paremmin osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ja kokonaisvaltaista hyvää elämää.  Viime vuosina taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutusten tutkimus- ja kehitystoiminta sekä taide- ja kulttuurilähtöisten hyvinvointipalveluiden tuottaminen on lisääntynyt huomattavasti. Vuonna 2010 käynnistynyt valtakunnallinen  Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia (Taiku) -toimintaohjelma (2010-2014) antoi sysäyksen laajalle hallinnonrajat ylittävälle kehittämistoiminnalle.

Kyseessä oli maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen hallitustasoinen ohjelma, jonka tehtävänä oli edistää taiteen ja kulttuurin hyvinvointia tukevia vaikutuksia. Myös Suomen hallitusohjelman (2015) taiteen ja kulttuurin kärkihankkeen tavoitteena on parantaa taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta ja edistää taiteen ja kulttuurin käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon hoito- ja asiakastyössä.


Miksi?

Jokaisella on oikeus osallistua taiteisiin ja kulttuuriin, kehittää itseään ja yhteisöään niiden avulla sekä mahdollisuus ilmaista itseään vapaasti. Nämä kulttuuriset oikeudet on turvattu YK:n ihmisoikeusjulistuksessa (1948) sekä useissa Suomea sitovissa ihmisoikeussopimuksissa ja Suomen perustuslaissa.

Taiteella ja taiteellisella toiminnalla on tutkimuksissa todettu olevan myös moninaisia positiivisia vaikutuksia fyysiseen terveyteen, mielen hyvinvointiin sekä koettuun hyvinvointiin, elämänlaatuun ja onnellisuuteen.

Tutkimuksissa taiteen ja taiteellisen toiminnan on havaittu voivan mm.

 • parantaa hoitotuloksia ja vähentää fyysisiä ja psykologisia oireita
 • vähentää rauhoittavien lääkkeiden ja kipu- ja unilääkkeiden tarvetta ja käyttöä
 • auttaa vähentämään yksinäisyyttä ja sosiaalista eristäytyneisyyttä
 • ehkäistä ja vähentää negatiivisia tunteita, kuten ahdistuneisuutta, masentuneisuutta ja surullisuutta sekä
 • tukea mielenterveyden haasteiden kanssa pärjäämistä.

Lue lisää tutkimustuloksista Sitran ja Taikusydämen tietokorteista

Taikusydän on yhteistyössä Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran kanssa julkaissut kaksi tietokorttia taiteen ja kulttuurin vaikutuksista terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Sitran verkkosivustolle on koottu yhteen myös kulttuurin ja hyvinvoinnin yhteyksien keskeisiä tietolähteitä sekä tutkimuspoimintoja ja linkkejä verkossa vapaasti saatavilla oleviin tutkimuksiin.

Lue lisää: Näkökulmia taiteen ja kulttuurin terveysvaikutuksiin

Lue lisää: Näkökulmia taiteen ja kulttuurin sosiaalisen hyvinvoinnin vaikutuksiin

Lue lisää: Näkökulmia taiteen ja kulttuurin vaikutuksista oppimiseen

Lue lisää: Näkökulmia taiteen ja kulttuurin tutkituista vaikutuksista


Miten?

Taide ja kulttuuri edistävät monin tavoin ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Kaikille saavutettavat kulttuuripalvelut tarjoavat elämyksiä, iloa ja virkistystä monin eri tavoin.

Kulttuurihyvinvointipalvelut lisäävät toimintakykyä, elämänhallinnan tunnetta ja koettua terveyttä sekä ehkäisevät yksinäisyyttä ja sosiaalista eriytymistä monissa eri elämänvaiheissa. Yhteisöllinen taidetoiminta lisää osallisuutta ja oikeutta itseilmaisuun, parantaa työhyvinvointia ja tukee mielenterveyttä.

Kulttuurihyvinvointipalveluita ovat esimerkiksi:

 • muistisairauksien ehkäiseminen musiikin ja tanssin keinoin
 • nuorten syrjäytymisen ehkäisy draamaryhmässä
 • vauvan ja vanhempien vuorovaikutuksen ja motoriikan tukeminen vauvasirkuksessa
 • oman identiteetin rakentaminen valokuvan keinoin sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaille
 • yhteisömuusikon työskentely sairaalassa
 • kummitaiteilijan työskentely koulussa, päiväkodissa tai palvelutalossa

Sivun kuva: Itä-Suomen Hyvinvointivoimala 2016. JiiPee Photography. 

Päivitetty 25.7.2018.