Työkaluja

Tälle sivulle on koottu erilaisia vaikuttamisen työkaluja ja tietoa taiteen ja kulttuurin käytön lisäämiseksi osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä.

Vaikuttavaa? Taiteen hyvinvointivaikutusten tarkastelua -tutkimuskatsaus (2017)

Taikusydämen julkaisemassa kattavassa tutkimuskatsauksessa kootaan yhteen ja jäsennetään erilaisia tutkimusnäkökulmia liittyen taiteen, kulttuurin ja hyvinvoinnin välisiin yhteyksiin. Katsaus tiivistää aiheeseen liittyvää tutkimustietoa helppotajuiseen muotoon siten, että tieto on mahdollisimman monen aihepiiristä kiinnostuneen ulottuvilla ja hyödynnettävissä.

Laitinen, Liisa (2017) VAIKUTTAVAA? Taiteen hyvinvointivaikutusten tarkastelua. Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksia 46.

 

Sitran ja Taikusydämen tietokortit: Taiteen ja kulttuurin vaikutukset terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin

Taikusydän on yhteistyössä Sitran kanssa julkaissut kaksi tietokorttia taiteen ja kulttuurin vaikutuksista terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Sitran verkkosivustolle on koottu yhteen myös kulttuurin ja hyvinvoinnin yhteyksien keskeisiä tietolähteitä sekä tutkimuspoimintoja ja linkkejä verkossa vapaasti saatavilla oleviin tutkimuksiin.

Lue lisää -> Näkökulmia taiteen ja kulttuurin terveysvaikutuksiin (pdf)

Lue lisää -> Näkökulmia taiteen ja kulttuurin sosiaalisen hyvinvoinnin vaikutuksiin (pdf)

Lue lisää: SITRA: Näkökulmia taiteen ja kulttuurin tutkituista vaikutuksista

Taide ja hyvinvointi. Katsauksia kansainväliseen tutkimukseen (2017)

ArtsEqualin tutkimuskatsaukseen on koottu taiteen hyvinvointivaikutuksiin pureutuvia tutkimuksia vuosien 2010 ja 2017 väliltä. Näkökulmina ovat taiteen vaikutukset nuorten, maahanmuuttajien, ikääntyvien, mielenterveyskuntoutujien, vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien hyvinvointiin.

Lehikoinen, Kai & Vanhanen, Elise (2017) Taide ja hyvinvointi. Katsauksia kansainväliseen tutkimukseen. ArtsEqual, Taideyliopisto, Kokos-julkaisusarja 1/2017.

Pirkanmaan alueellinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma

Pirkanmaan alueellinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma on strateginen alueellinen asiakirja, joka sijoittuu alueelliseen terveyden edistämisen kokonaisuuteen. Se tukee Pirkanmaan
alueellisen hyvinvointikertomus 2017–2020:n toimeenpanoa. Pirkanmaan alueellisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman tavoite on mahdollistaa kulttuuristen oikeuksien toteutuminen kaikille pirkanmaalaisille ja siten kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja. Suunnitelma on tarkoitettu käytännön työkaluksi sekä päätöksenteossa että käytännön tasolla. Suunnitelman laatimista ja toimeenpanoa tukevat ja koordinoivat Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Taiteen edistämiskeskus.

Lue lisää -> Pirkanmaan_kulttuurihyvinvointisuunnitelma

Tietokortti: Hyvinvointia ja terveyttä edistävä taide- ja kulttuuritoiminta maakunta- ja soteuudistuksessa

Sote- ja maakuntauudistuksen sivuilla (alueuudistus.fi) on julkaistu STM:n ja OKM:n tuottama tietokortti ”Hyvinvointia ja terveyttä edistävä taide- ja kulttuuritoiminta maakunta- ja soteuudistuksessa”. Kortissa on suosituksia taide- ja kulttuuritoiminnan ottamisesta osaksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä alueuudistuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Lue lisää…

Terveyttä ja hyvinvointia edistävä taide-ja kulttuuritoiminnan yhteistyöryhmä (TAIKU2)

Terveyttä ja hyvinvointia edistävä taide-ja kulttuuritoiminnan yhteistyöryhmä on OKM:n ja STM:n perustama työryhmä. Tavoitteena on, että terveyttä ja hyvinvointia edistävä taide- ja kulttuuritoiminta on vahvemmin osa eri sektoreiden toimintaa.

Lue lisää -> Terveyttä ja hyvinvointia edistävä taide-ja kulttuuritoiminnan yhteistyöryhmä

Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia –toimintaohjelma 2010-2014

Valtioneuvosto antoi 5.12.2007 periaatepäätöksen hallituksen strategia-asiakirjasta, jonka yhteydessä hyväksyttiin Terveyden edistämisen politiikkaohjelma (2007–2011). Osana politiikkaohjelmaa käynnistettiin poikkihallinnollisen kulttuurin hyvinvointivaikutusten toimintaohjelman valmistelu vuosille 2010–2014. Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia (Taiku)-toimintaohjelman valmistelusta vastasi VTT Hanna-Liisa Liikanen laajan yhteistyöryhmän kanssa. Toimintaohjelman painopistealueet olivat: 1) kulttuuri osallisuuden, yhteisöllisyyden, arjen toimintojen ja ympäristöjen edistäjänä, 2) taide ja kulttuuri osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja 3) työhyvinvoinnin tukeminen taiteen ja kulttuurin keinoin.

Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelma on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen hallitustasoinen ohjelma, jonka tehtävänä oli edistää taiteen ja kulttuurin hyvinvointia tukevia vaikutuksia.

Lue lisää ->Toimintaohjelma

Lue lisää -> Toimintaohjelman loppuraportti

ArtsEqual-hankkeen toimenpidesuositukset

Taideyliopiston koordinoima ArtsEqual-hanke tutkii, kuinka taide julkisena palveluna voisi lisätä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja hyvinvointia 2020-luvun Suomessa. Hanketta rahoittaa Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto. Hankkeen yhtenä tuloksena syntyy toimenpidesuosituksia (policy brief), jotka esittelevät päättäjille viimeisintä tutkimusta ja tutkimusperustaista keskustelua ArtsEqual-hankkeesta.

Tutustu toimenpidesuosituksiin täällä.

Kulttuuri kunnan hyvinvointikertomuksessa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on koonnut sivuston kulttuurin roolista kunnan hyvinvointikertomuksessa. Kulttuurin rooli hyvinvointikertomuksessa on useimmissa kaupungeissa vielä suhteellisen pieni. Kuntaliiton selvityksen mukaan kulttuuritoiminnan huomioiminen on vaihtelevaa ja etsii osin vielä muotoaan. Vaikka taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksista on olemassa jo runsaasti tutkimusta, ei kulttuuritoiminnan ja hyvinvoinnin yhteydestä ole saatavilla samanlaisia valmiita tunnuslukuja tai indikaattoreita kuin esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen kohdalla.

THL:n sivuston tarkoitus on antaa tietoa kulttuurin huomioimisesta kuntien hyvinvointikertomuksissa. Hyvinvointikertomus on kunnan hyvinvointijohtamisen työväline. Se toimii strategiatyön sekä vuotuisen kuntasuunnittelun ja seurannan välineenä. Kertomus valmistellaan kerran valtuustokaudessa ja päivitetään vuosittain osana kuntasuunnittelua.

Lue lisää -> Kulttuuri hyvinvointikertomuksessa -sivusto 

Tiedä ja toimi -ohjekortti: Kulttuuri mukaan hyvinvointikertomuksiin

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on julkaissut myös Tiedä ja toimi -ohjekortin kulttuurin roolista hyvinvointikertomuksissa. Tiedä ja toimi -kortit on tarkoitettu tukiaineistoiksi erityisesti kuntien luottamus- ja virkamiesjohdolle sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Kussakin kortissa esitellään yksittäinen hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseen liittyvä aihe tiiviisti ja ajatuksia herättävästi.

Lue lisää -> Tiedä ja toimi – Kulttuuri mukaan hyvinvointikertomuksiin

Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on kerännyt esimerkkejä toimista, joiden avulla voidaan kaventaa eroja hyvinvoinnissa ja terveydessä sekä vähentää eriarvoisuutta. Lisäksi THL on koonnut terveyden edistämisen kustannusesimerkkejä. Joukosta löytyy myös kulttuuriin liittyviä esimerkkejä kuten:

Lue lisää -> Esimerkkejä ikäryhmittäin ja toimijoittain
Lue lisää -> Terveyden edistämisen kustannusesimerkit
Lue lisää -> Kulttuuri- ja liikuntalan esimerkkejä

Taiteesta tukea työhyvinvointiin

Taiteen edistämiskeskuksen toimittamassa materiaalikoonnissa tarkastellaan taidelähtöisiä menetelmiä työhyvinvointia edistävänä ja ennaltaehkäisevänä taidetoimintana sekä hoitokeinona taideterapian muodossa. Tekstissä luodaan katsaus tanssin, musiikin, kuvataiteen ja luovan kirjoittamisen hyvinvointivaikutuksiin. Taidelähtöisten menetelmien käyttöä työterveyden edistämisessä käsitellään fyysisen hyvinvoinnin ja psyykkisen hyvinvoinnin näkökulmista. Teksti tuo myös esille työhyvinvoinnin kannalta merkittävässä asemassa olevan sosiaalisuuden ja työyhteisön me-hengen, jota on mahdollista edistää taidelähtöisten menetelmien avulla.

Lue lisää -> Taiteesta tukea työhyvinvointiin – yleisimmät sairauspoissaolojen syyt ja taidelähtöisen toiminnan mahdollisuudet työterveyden ylläpitämisessä 

Taiteilijat kertovat työstään sosiaali-ja terveyssektorilla kolmella lyhytvideolla

Millaista on taiteilijan työ sosiaali- ja terveyssektorilla? Kenen ehdoilla taiteellista työtä tehdään hoivayhteisössä? Mitä taiteen avulla voi saada aikaan erilaisissa yhteisöissä? Miksi taidetta viedään erilaisille yleisöille? Taiteen edistämiskeskus on tehnyt kolme lyhytvideota vastaamaan näihin kysymyksiin.

Taiteen ammattilaiset työskentelevät yhä useammin sosiaali- ja terveyssektorilla eri ikäisten ja erilaisten yhteisöjen parissa.  Taiteen edistämiskeskuksen kolmella lyhytvideolla orkesterin johtaja ja muusikko Riku Niemi, kuvataiteilija Marja-Liisa Jokitalo sekä tanssitaiteilija Helena Ratinen kertovat taiteilijan arjesta erilaisissa hoivayhteisöissä.

Armas-klovni vanhustyön yksikössä

Lisäksi Taike on tuottanut videon Armas-klovnin (Jouko Enkelnotko) työskentelystä Jyväskylässä vanhustyön hoitoyksikössä. Tässä videossa kokemuksistaan kertovat erityisesti hoitoyksikön työntekijät.

Löydät kaikki videot upotettuna alta.
Lisää taiteesta hyvinvointia -aiheisia videoita löydät tästä linkistä.