Yhteistyöverkosto

Kuva: Adobe Stock

 

Taikusydämen yhteistyöverkosto toimii lähes koko Suomen alueella. Lisäksi teemme  pohjoismaista ja kansainvälistä yhteistyötä.

Alla esitellään lyhyesti joitakin Taikusydämen yhteistyötahoja.

 

Taiteen edistämiskeskus (Taike)

Taike antaa tukea ja neuvontaa taiteen ja kulttuurin hyvinvointitoiminnan käynnistämiseen osana Kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijapalvelua. Kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijapalveluiden tavoitteena on tehdä taiteilijan työstä arvostettu ja luonteva osa hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa. Lisätietoa: Kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijapalvelut.

Taiken kulttuuritoiminnan asiantuntijapalvelut auttavat kuntia kulttuurin ja taiteen edistämisen lakisääteisissä tehtävissä. Samalla tuetaan taiteen ja kulttuurin yhdenvertaista ja monipuolista saatavuutta. Taiken neuvontapalveluista voi saada apua esimerkiksi taiteilijoiden ja kuntien yhteistyön kehittämiseen, rahoituksen kartoittamiseen ja hankkeistamiseen sekä verkostojen muodostamiseen. Lisätietoa: Kulttuuritoiminnan asiantuntijapalvelut kunnille.

 

Taikusydämen alueverkostot

Taikusydämen toiminta jalkautuu eri alueille neljäntoista alueverkoston avulla, jotka toimivat kuudentoista maakunnan alueella. Alueverkostot kokoavat yhteen toimijoita, joiden tavoitteena on edistää hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin.

 

Kulttuurihyvinvointipooli

Kulttuurihyvinvointipooli on valtakunnallisista kulttuurihyvinvoinnin toimijoista koostuva asiantuntijaelin. Kulttuurihyvinvointipoolin tavoitteena on vahvistaa saavutettavan kulttuurihyvinvoinnin sisällyttämistä osaksi kokonaisvaltaista hyvinvointia, kuntoutusta, ennaltaehkäiseviä palveluita, eri alojen koulutusta ja uudistuvaa työelämää.

 

Turun kaupunki

Turun kaupungin Kulttuurin kärkihanke

Kulttuurin kärkihanke on yksi Turun kaupungin strategisista kärkihankkeista. Sen tavoitteena on kehittää ja edistää taiteen ja kulttuurin toimintaedellytyksiä Turussa yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Kärkihankkeen toiminnalla tuetaan myös kaupunkilaisten hyvinvointia sekä alueen elinvoimaa.

 

Nordic Arts & Health Research Network

The Nordic Arts & Health Research Network is a forum for exchange and collaboration of Arts & Health researchers within the Nordic area.

 

Yhteistuumin – Kuntien kulttuuritoiminnan yhteyspiste

Yhteistuumin-kehittämistehtävän tavoitteena on edistää kuntien kulttuuritoimintalain toteutumista kaikissa Suomen kunnissa. Yhteistuumin verkottaa kunta-alan toimijoita, jakaa tietoa, fasilitoi vertaisoppimista sekä toimii yhteyspisteenä kuntien kulttuuritoiminnan kehittämisen kentälle. Se etsii ja jakaa hyviä yhteistyö- ja toimintamalleja sekä kerää kunnan kulttuuritoiminnan kehittämistyötä edistävää tietoa kaikkien saataville.

 

Kulttuuria kaikille -palvelu

Kulttuuria kaikille -palvelu edistää osallistumiselle avoimia ja monenlaisia yleisöjä ja tekijöitä huomioivia kulttuuripalveluja. Tarjoamme tietoa ja työkaluja kulttuuripalveluiden saavutettavuuden, moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseen alan työntekijöille. Palvelua ylläpitää Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry.

 

Kulttuurin ja terveyden tutkimusyksikkö, Turun yliopisto

Kulttuurin ja terveyden tutkimusyksikössä tehdään monitieteistä ja tieteidenvälistä tutkimusta, jossa hyvinvointi, terveys ja sairaus nähdään kytköksissä kulttuurisiin, kielellisiin, historiallisiin ja yhteiskunnallisiin merkityksiin ja käytäntöihin. Yksikkö on osa Turun yliopiston Humanistista tiedekuntaa, Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitosta. Yksikkö antaa alan opetusta, koordinoi jatko-opiskelijoille sekä tutkijoille tarkoitettua Kulttuuri ja terveys -seminaaria sekä toimii erilaisissa hankkeissa.

 

Sote-akatemia, Turun yliopisto

Sote-akatemia on Turun yliopiston tiedekuntien yhteistyöalusta, joka tuo yhteen eri tieteenalojen edustajat ja yliopiston ulkopuoliset toimijat. Sote-akatemian toiminta keskittyy sote-, kasvatus- ja opetuspalvelujen tutkimukseen ja osaamisen kehittämiseen. Läpileikkaavina teemoina toimintaa ohjaavat monialainen osaaminen, palvelujen kehittäminen ja muutos, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä kestävä kehitys.

 

Taideyliopiston taidekasvatuksen ja -koulutuksen cERAda-verkosto

Taideyliopiston cERAda-verkostossa tehtävä tutkimus  kytkeytyy ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin teemoihin kuten demokratiaan, tasa-arvoon, vastuullisuuteen ja hyvinvointiin.

 

AILI – Kulttuurisen seniori- ja vanhustyön valtakunnallinen verkosto

Aili on kuntatoimijoiden muodostama kulttuurisen seniori- ja vanhustyön verkosto. Verkoston tehtävänä on vahvistaa kunnissa ja tulevissa maakunnissa toteutettavaa kulttuurista seniori- ja vanhustyötä rakentamalla eri toimialoilla työskentelevien asiantuntijoiden välille pysyvä yhteistyöverkosto.

 

CuWeRe Kulttuurihyvinvoinnin koulutuksen ja tutkimuksen osaamiskeskittymä

CuWeRE on Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston yhteinen osaamiskeskittymä, joka tekee töitä monialaisen kulttuurihyvinvointialan uudistamisen ja vahvistamisen eteen. Osaamiskeskittymä on perustettu vuonna 2023.

Päivitetty 23.4.2024.