Takuulla rakenteisiin -hanke ikääntyneiden tukena Kuopiossa

28.09.2016

Takuulla rakenteisiin! -hankkeessa kehitetään vuosina 2016–2017 taidelähtöisiä menetelmiä hyödyntäviä moniammatillisia palveluja koti- ja laitoshoidossa olevien vanhusten hyvinvoinnin tukemiseksi ja edistämiseksi. Erityisen tärkeää on etsiä ratkaisuja kotihoidossa olevien usein yksinäisyyttä ja turvattomuutta kokevien vanhusten arjen iloksi ja kuntoutuksen tueksi. Omahoitoon kiinnitetään huomiota ja sitä edistetään huomioiden viimeisin tutkimustieto.

Toisena tavoitteena on luoda VOIMALA-malli ja vakiinnuttaa Itä-Suomen Hyvinvointivoimala osaksi rakenteita. Kokemusten mukaan pysyviä rakenteita luodaan parhaiten nivomalla kehittämistyö käytännön tekoihin, minkä vuoksi Hyvinvointivoimalaa ja Takuulla-hankkeita on kehitetty rinnakkain alusta alkaen, eli vuodesta 2012 lähtien.

Takuulla rakenteisiin! -käynnistyi monialaisen osaamisen kokoavalla suunnittelupäivällä.

Lisäksi Takuulla rakenteisiin! tarjoaa eri alojen kouluttajille ja tutkijoille laboratorion tulevaisuuden työelämän tarpeisiin vastaavan koulutuksen kehittämiseen. Lukuvuoden 2016–2017 aikana VOIMALA-konsortion eri alojen parhaat asiantuntijat ideoivat moniammatillista taidetta ja kulttuuria hyödyntävää osaamista ja yhteistyötä sekä kehittävät poikkisektorisen ja monialaisen täydennyskoulutuksen vanhustyön tueksi. Hankkeelle laaditaan tutkimussuunnitelma ja toimintaan liitetään vaikuttavuustutkimusta. Yhteiskehittämisen myötä voidaan muuttaa toimintamalleja hoito- ja hoivatyön, asiakkaiden/asukkaiden ja työntekijöiden sekä koulutuksen näkökulmista. Kehitystyö toteutetaan Kuopion kaupungin Takuulla-toiminnan kehittämiseen Valtionkonttorilta saamalla perintörahoituksella. Pilotoinnin toteuttavat Itä-Suomen Hyvinvointivoimalan aiesopimuksen allekirjoittaneet tahot yhteistyössä.

Kulttuuristen hyvinvointipalveluiden perusedellytys on, että kunnat, ja nimenomaan niiden sosiaali-, terveys- ja opetusalat sitoutetaan yhteistyöhön ja palveluiden kehittämiseen ja käyttöönottoon. Toiminnan vakiinnuttaminen vaatii pitkäjänteistä kehittämistä, jossa esimiehet ovat avainasemassa. Henkilöstölle tulee tarjota tietoa kulttuurihyvinvointipalveluiden vaikutuksista ihmisten hyvinvointiin sekä koulutusta oman kulttuurisen osaamisensa hyödyntämiseen työssään. Uusi osaaminen tuo kilpailukykyä myös sosiaali-, terveys- opetus- ja kulttuurialojen kouluttajille.

Tavoitteena on, että VOIMALA generoi uusia innovaatioita, lisää monialaisen osaamisen hyödyntämistä eri ammateissa, edistää koulutusta sekä parantaa työntekijöiden valmiuksia sopeutua työelämän muuttuviin tarpeisiin. Lisäksi se edistää työhyvinvointia, lisää sosiaali- ja terveysalojen vetovoimaisuutta, parantaa kulttuurialojen työllistymistä, pidentää työuria ja tuottaa tulevaisuudessa jopa uusia ammatteja. Taidelähtöisten menetelmien käyttö hyvinvointityössä on tulevaisuuden työtä.

Tutustu myös hankkeesta kertovaan uutiseen täällä.

Lisätietoja:
Eeva Mäkinen
projektijohtaja, Takuulla-hankkeet ja Hyvinvointivoimala, Taikusydän Itä-Suomen alueverkostotyö
eeva.makinen@kuopionkonservatorio.fi
p. +358 45 136 0202
www.hyvinvointivoimala.fi