Pohjoismainen yhteistyö tiivistyy kulttuurihyvinvointialalla

02.08.2019
Pohjoismaisen kulttuurihyvinvointikonferenssin tapahtumapaikkana toimi kliininen tutkimuskeskus Clinical Research Center, Primary Care, Malmö.

Toukokuisessa Malmössä kliinisen tutkimuskeskus CRC:n tiloissa järjestettiin 21.- 22.5.2019 monialainen, monitaiteinen ja -tieteinen pohjoismainen kulttuurihyvinvointikonferenssi Nordic Arts & Health Conference, joka kokosi yhteen 130 osallistujaa Pohjoismaista sekä Iso-Britanniasta. Konferenssi oli suunnattu kulttuurihyvinvointialan tutkijoille, taiteilijoille, kouluttajille, päättäjille, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä muille alan asiantuntijoille.

Tapahtuman järjestämisestä vastasi keväällä 2019 startannut Nordic Arts & Health Research Network -hanke, joka on Turun AMK:n hallinnoima ja Pohjoismaisen kulttuuripisteen rahoittama yhteispohjoismainen hanke. Yhteistyökumppaneina toimivat Taikusydän, Clinical Research Center, Primary Care, Malmö, Centre for Culture & Health (Aalborg University), Norwegian Centre for Arts and Health (Nord University), Volda University College ja Royal College of Music in Stockholm.

Konferenssi aloitettiin yhteisellä musiikki- ja ääniharjoituksella, jonka ohjasi lasten ja nuorten psykiatrisella osastolla Malmössa työskentelevä oopperalaulaja, musiikkiterapeutti Ellinor Ingvar-Henschen.

Pohjoismaisen konferenssin teemana oli tutkimuksen ja käytännön vuoropuhelu; tavoitteena oli lisätä vuorovaikutusta ja yhteistyötä tutkijoiden ja käytännöntoimijoiden välillä. Ohjelmaan oli sisällytetty runsas kattaus tutkimusesityksiä, esimerkkejä hyvistä käytännöistä, toimintamalleista, alan koulutuksesta sekä myös päätöksenteon näkökulmia.

Suomesta oli tapahtumissa vahva edustus. Taikusydän-tiimistä tilaisuuteen osallistuivat projektipäällikkö Anna-Mari Rosenlöf, kulttuurihyvinvoinnin yliopettaja Liisa-Maria Lilja-Viherlampi, sosiaalialan lehtori Outi Linnossuo ja projektisuunnittelija Liisa Laitinen, joka toimii myös Nordic Arts & Health Research Network -projektin projektipäällikkönä, vastaten pohjoismaisen tiimin kanssa tilaisuuden järjestämisestä. Mukana oli tutkijoita myös Taideyliopistosta, Aalto-yliopistosta, Tampereen ja Turun yliopistosta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta sekä muita kulttuurihyvinvointialan asiantuntijoita mm. Sosiaali- ja terveysministeriöstä sekä Itä-Suomen Hyvinvointivoimalasta.

 

Pohjoismaiseen kulttuurihyvinvointialan tutkijaverkostotapaamiseen osallistui 38 alan tutkijaa, yhteensä yli kahdestakymmenestä pohjoismaisesta yliopistosta, korkeakoulusta ja tutkimuslaitoksesta.

 

Pohjoismaisen tutkijaverkostotoiminnan ensiaskeleita

Konferenssin yhteydessä järjestettiin pohjoismaisille kulttuurihyvinvointialan tutkijoille suunnattu tutkijaverkostotapaaminen, jonka tavoitteena oli pohjoismaisen tutkijaverkostotoiminnan käynnistäminen. Taustalla oli Turussa marraskuussa 2018 Taikusydämen tukemana järjestetty kulttuurihyvinvointialan tutkimuskonferenssi Nordic Arts & Health Research Conference, jossa todettiin selkeä tarve pohjoismaiselle yhteistyöfoorumille.

Monitieteisen tutkijaverkoston tapaamisen työpajoissa pohdittiin muun muassa kulttuurihyvinvointialan moniammatillisessa työskentelyssä tarvittavia uusia kompetensseja: Millaista osaamista hybrideissä ympäristöissä työskenteleminen vaatii ammattilaisilta? Millaisia laatuun ja etiikkaan liittyviä tekijöitä työskentelyssä tunnistetaan? Miten ammatillista identiteettiä prosessoidaan hybrideissä ympäristöissä taiteen, sosiaali- ja terveysalojen rajapinnoilla?

Verkostotapaamisessa keskusteltiin myös uudesta pohjoismaisesta Nordic Journal of Arts, Culture and Health -julkaisusta, jonka ensimmäinen numero ilmestyy marraskuussa 2019. Julkaisu on yhteispohjoismainen ponnistus, jota Taikusydän ja Turun AMK ovat pohjoismaisten yhteistyökumppaniensa kanssa olleet mukana perustamassa. Vertaisarvioitu julkaisu sisältää näkökulmia kulttuurihyvinvointiin niin tutkimuksen kuin käytännöntoiminnan näkökulmista.

 

Turun AMK:n kulttuurihyvinvoinnin yliopettaja Liisa-Maria Lilja-Viherlampi ohjasi tutkijoille työpajan “Personal professional growth by autobiographical narrative in the core of professional competences for new contexts”.

 

Uudenlaista strategista ja käytännön osaamista kulttuurihyvinvoinnin kentälle

Kulttuurihyvinvointialan kehittyessä on Pohjoismaissa syntynyt uusia työnkuvia, joissa tarvitaan uudenlaista sekä strategista että käytännön osaamista. Ruotsissa useissa eri lääneissä on jo sisältöalueena Kultur och hälsa tai Kultur i vården -toiminta. Esimerkiksi Region Hallandissa kultur och hälsa -kehittämistyötä tehdään äänen, tasapainon ja luovan tanssin parissa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Region Skånen alueella eri toimialojen välisestä strategisesta kehittämistyöstä on alkuvuodesta saakka vastannut Kultur- och hälsostrateg. Monialaisissa tehtävissä käytettäviä ammattinimikkeitä ovat myös esimerkiksi Health and Culture Development Officer ja Advisor Arts & Health.

Kulttuurihyvinvointialan koulutuksella on ratkaiseva merkitys uuden osaamisen luomisessa. Konferenssissa esiteltiin kiinnostavia esimerkkejä muun muassa tarjolla olevista täydennyskoulutuksista. Esimerkiksi Norjan kansallisen taiteen ja hyvinvoinnin kompetenssikeskuksen (Nasjonalt Kompetansesenterfor kultur, helse og omsorg) kehittämä koulutus Music-based caregiving to patients with dementia (MBC) on terveydenhuollon ammattilaisille suunnattu 15 opintopisteen laajuinen täydennyskoulutus. MBC kouluttaa terveydenhuollon ja vanhustyön ammattilaisia käyttämään musiikkia dementiaa sairastavien ihmisten hoidossa. Koulutuksen peruselementtejä ovat mm. ääniympäristön havainnointi ja sen optimointi muistisairaalle sopivaksi, ääniympäristön vaikutus aistien stimuloinnissa ja rytmi liikkeen ja liikkumisen tukena. Norjan Helsedirektoratet, joka on Suomen Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta vastaava organisaatio, on tilannut keskukselta koulutusta vuodesta 2015 lähtien. Koulutuksen rahoittaa Norjan terveysministeriö valtion budjettivaroista.

 

Kulttuurihyvinvointi Maailman terveysjärjestö WHO:n fokusalueena

Kulttuurihyvinvointialan kehityksen kannalta voidaan pitää erittäin merkittävänä sitä, että WHO European Region on nostanut kulttuurihyvinvoinnin yhdeksi fokusalueekseen. WHO:n Euroopan toimiston arts & health toiminnasta vastaava research officer Nils Fietje esitteli konferenssipuheenvuorossaan WHO:n Euroopan toimiston elokuussa 2019 julkaistavaa raporttia WHO Health Evidence Synthesis Report: Cultural Contexts of Health: The role of the arts in improving health and well-being in the WHO European Region, joka kokoaa laajasti tutkimusevidenssiä taiteen, terveyden ja hyvinvoinnin yhteyksistä tiiviiseen muotoon. Raportti sisältää myös eritasoisia toimenpide-ehdotuksia jäsenvaltioille. Taikusydän tekee yhteistyötä WHO:n kanssa tulevana syksynä raportin jalkauttamistyössä Suomen kontekstissa. Lisäksi WHO:n Euroopan toimiston julkaiseman Public Health Panorama -lehden maaliskuussa 2020 julkaistavan numeron teemana on Arts and Health in the European Region. Arts & Health -teemanumeron call for papers on käynnissä 21.10.2019 saakka.

 

Mitä jäi käteen?

Konferenssi ja tutkijatapaaminen vahvistivat näkemystämme siitä, että pohjoismaisen yhteistyön tiivistämiselle kulttuurihyvinvointialalla on todella tilausta ja tarvetta. Kulttuurihyvinvointialaan panostetaan Pohjoismaissa ja ala on vahvasti kehittymässä. Voimien yhdistäminen ja osaamisen jakaminen on erittäin tärkeää alan kehityksen kannalta.

Pohjoismaiden erityisyys ja samankaltaisuus tuli monella tapaa esiin. Esimerkiksi Taikusydämen kaltaisia koordinaatio- ja kompetenssikeskuksia löytyy hieman eri painotuksin niin Ruotsista, Tanskasta kuin Norjasta. Tukholman alueella toimii aktiivinen ja vakituinen alueellinen kulttuurihyvinvoinnin kompetenssikeskus Kompetenscentrum för kultur och Hälsa, jonka tehtävänä on mm. levittää tietoa tutkimuksesta ja hyvistä käytännöistä, kehittää rakenteita ja edistää monialaista yhteistyötä. Norjassa Nordin yliopiston alaisuudessa toimii valtakunnallinen kulttuurihyvinvoinnin kompetenssikeskus Nasjonalt Kompetansesenterfor kultur, helse og omsorg, jonka toimialueeseen kuuluu tutkimus, koulutus ja käytännön kehittämistyö. Tanskassa Aalborgin yliopistossa toimii kulttuuri- ja terveysalan tieto- ja innovaatiokeskus Nordjysk Center for Kultur og Sundhed (NOCKS), jonka toiminta keskittyy tutkimuksen ja tietopohjan vahvistamiseen, toimintakäytäntöjen laadun vahvistamiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamistyöhön.

Ennen kaikkea konferenssista jäi käteen valtava määrä uutta tietoa, uusia kontakteja ja tulevaisuuden hankekumppaneita, sekä innostusta jatkaa aktiivista pohjoismaisen yhteistyön kehittämistä.

 

Konferenssin ja tutkijatapaamisen rahoitti Pohjoismainen kulttuuripiste.

 

×
×
×

Lisää kommentti

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *