Pirkanmaa

Pirkanmaan Taikusydän-alueverkosto on avoin kaikille kulttuurin ja hyvinvoinnin ammattilaisille, organisaatioille, kunnille, hyvinvointialueen toimijoille ja yhteisöille sekä alan opiskelijoille.

Verkoston tapaamisista ja ajankohtaisista asioista viestitään Pirkanmaan Taikusydän-alueverkoston Facebook -ryhmässä. Liity ryhmään!

______________________________________________________

VERKOSTON KOORDINOINTI JA YHTEYSHENKILÖT

Pirkanmaan alueverkostoa koordinoivat Kulttuurikeskus PiiPoo, Tampereen kaupungin Sivistyspalvelut ja Pirkanmaan hyvinvointialue – PIRHA

Pilvi Kuitu, toiminnanjohtaja | 0400 433 722 | pilvi.kuitu@kulttuuripiipoo.fi

Tiina Santala, Tampereen kaupungin kulttuurihyvinvoinnista vastaava suunnittelija |tiina.santala@tampere.fi | 040 728 7282 | (Pilvi Nissilän sijainen)

Hanna Korhonen, Kulttuurikoordinaattori Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuuyksikkö, Pirkanmaan hyvinvointialue | hanna.korhonen@pirha.fi | 044 473 5107

_________________________________________________________

PIRKANMAAN VERKOSTON AAMUKAHVIT KEVÄÄLLÄ 2024!

Pirkanmaan Taikusydän-alueverkosto järjestää kuukausittain teemoitetut aamukahvit alueen kulttuurihyvinvoinnin ammattilaisille.

Kevään 2024 Taikusydän kulttuurihyvinvoinnin ETÄaamukahvien ajakohdat:

Ma 22.1.2024 klo 8.30-10.20

Ti 20.2.2024 klo 8.30-10.20

Ti 26.3.2024 klo 8.30-10.20

To 18.4.2024 klo 8.30-10.20

To 23.5.2024 klo 8.30-10.20 mahdollisesti live!

Tervetuloa mukaan! Teams-linkki aamukahveille tulee aina pari päivää ennen kutakin tapaamista Pirkanmaan Taikusydän -alueverkoston facebook-ryhmään. Liittymislinkkiä / kalenteritapahtumaa ei lähetetä erikseen sähköpostilla, joten kirjaa kevään 2024 päivät omaan kalenteriisi.

__________________________________________________________________

Lapset maalamassa yhteisötaideteosta Suttu-näyttelyssä syksyllä 2022/Kulttuurikeskus PiiPoo
Lapset maalamassa yhteisötaideteosta Suttu-näyttelyssä syksyllä 2022/Kulttuurikeskus

KulttuuriTEAviisarin Kuntokouluun tiistaina 13.2.2024 klo 12 – 15.00

Miten kulttuurihyvinvointi toteutuu kuntien, hyvinvointialueen ja kulttuurikentän yhdyspinnoilla ja osana hyte-työtä? Kuntokoulussa paneudumme Pirkanmaan kulttuurihyvinvointikuntoon ja työstämme tulevaisuuden askelmerkkejä yhdessä. Muun muassa KulttuuriTEAviisarista saatavan tiedon avulla kulttuurihyvinvoinnin edistämistä voidaan suunnitella, johtaa ja arvioida entistä paremmin.

Kenelle? Tilaisuus on räätälöity kuntien ja hyvinvointialueen kulttuurin ja hyvinvoinnin johtamisesta vastaaville, hyvinvointi- ja kulttuurikoordinaattoreille, päättäjille sekä kulttuuri- ja taidetoimintaa kehittäville ja tuottaville toimijoille. Koolla on siis monialainen ja monipuolinen osaajajoukko ympäri Pirkanmaata.

Missä? Tiistaina 13.2.2024 klo klo 12-15, Finn-Medi 5, Iso kokoushuone, käyntiosoite: Biokatu 12, Tampere.

Ohjelma julkaistaan ja ilmoittautuminen aukeaa tammikuussaEnsimmäiset 60 ilmoittautunutta mahtuu mukaan live-toteutukseen.

Tilaisuuden järjestää Pirkanmaan alueellinen kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijaryhmä Kultu:

Pirkanmaan hyvinvointialue | Kulttuurikeskus PiiPoo | Tampereen kaupunki | Pirkanmaan liitto | THL | Lempäälän kunta | Sastamalan kaupunki | Tampereen Teatteri | Pirkanmaan Tanssin Keskus |  yhteistyössä Pirkanmaan Taikusydän-alueverkosto kanssa.

______________________________________________________

PIRKANMAAN KULTTUURIHYVINVOINTISUUNNITELMAN  löydät täältä.

Pirkanmaan alueellinen kulttuurihyvinvointi-suunnitelma on strateginen, päivittyvä asiakirja.  Suunnitelmaa päivitetään seuraavina vuosina kun 1.1.2023 aloittaneen hyvinvointialueen rakenteet muodostuvat ja vakiintuvat.  Suunnitelma esittää yhteisen vision, kehittämisen painopisteet ja tavoitteet sekä kokoaa  kohdennettuja toimenpiteitä kulttuurihyvinvoinnin edistämiseksi Pirkanmaalla.

Suunnitelma linjaa, että hyvinvointialueen toimijat, sen kumppanit, Pirkanmaan kunnat, kolmas sektori, kulttuurikenttä ja elinkeinoelämä toimeenpanevat pitkäjänteisessä yhteistyössä suunnitelmassa asetettuja tavoitteita.

Pirkanmaan suunnitelmaa toimeenpannaan monialaisessa yhteistyössä!

Saat tapahtumista tietoa mm. tältä sivulta sekä Taikusydän Pirkanmaa Facebook -ryhmästä.

_________________________________________________________________

MIKÄ ON  PIRKANMAAN TAIKUSYDÄN?

Pirkanmaan verkostotyö perustuu asiantuntijuuden jakamiseen, yhteisiin arvoihin ja tavoitteisiin sekä monialaiseen sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan ammattilaisten yhteistyöhön. Pirkanmaan alueverkosto on toiminnallinen ja tavoitteellinen toimija, joka kehittää saavutettavia ja jatkuvasti saatavilla olevien taide- ja kulttuuripalveluiden tarjontaa ja tukee alan kehittymistä aina ruohonjuuritasolta strategioihin.

Verkoston keskeisiä tavoitteita ovat

  • edistää Pirkanmaalla taiteen, kulttuurin ja hyvinvoinnin yhteyksiä tukevien palveluiden ja rakenteiden syntymistä
  • lisätä kulttuurihyvinvoinnin tunnettuutta ja vaikuttavuutta
  • tiivistää sote-, kunta- ja kulttuuritoimijoiden (SOTEKU) suunnitelmallista yhteistyötä
  • parantaa Pirkanmaan alueen kulttuuritoimijoiden ja -laitosten valmiuksia tuottaa hyvinvointia tukevia, saavutettavia taide- ja kulttuuripalveluita
  • edistää palveluiden saatavuutta kaikkialla Pirkanmaalla
  • juurruttaa kehitettyjä hyväksi todettuja, vaikuttavia toimintamalleja ja taide- ja kulttuuripalveluja pysyväksi toiminnaksi hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämisen palvelurakenteisiin.

Yhteinen kehittäminen liittyy kiinteästi Pirkanmaan alueellisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman toimeenpanoon yhteistyössä  Pirkanmaan alueellisen kulttuurihyvinvointityöryhmän Kultun kanssa. Kultussa ovat mukana Pirkanmaan hyvinvointialue, Pirkanmaan liitto, THL, Tampereen kaupunki, Lempäälän kunta, Satamalan kaupunki sekä kulttuurikentän ja kulttuurihyvinvointitoiminnan edustajina Kulttuurikeskus PiiPoo, Tampereen Teatteri ja Pirkanmaan Tanssin keskuksesta.

Pirkanmaan verkoston jäsenet kehittävät yhdessä ja toteuttavat monialaisia yhteishankkeita sekä osallistuvat aktiivisesti valtakunnalliseen kehittämiseen.

__________________________________________________________________

KYSELYT 2022:

TIETOA KULTTUURIHYVINVOINTIPALVELUISTA JA KEHITTÄMISESTÄ PIRKANMAALLA

Keväällä 2022 toteutimme kaksi kulttuurihyvinvoinnin kehittämiseen ja palveluiden tuottamiseen liittyvää kyselyä yhdessä alueen kulttuuripalvelutarjotinta kehittävien hankkeiden kanssa. Kyselyt oli suunnattu kulttuuri- ja sote-alojen ammattilaisille ja organisaatioille Pirkanmaalla. Kyselyissä kartoitetaan olemassa olevia toimintamalleja, hankkeita, aktiivisia toimijoita ja yhteistyöverkostoja sekä pyritään löytämään kestävää tietopohjaa kulttuurihyvinvointipalveluiden hinnoitteluun tulevaisuudessa.

Pirkanmaalla toteutettavia kulttuurihyvinvointihankkeita ja kehittämistä kartoittavan kyselyn tulokset on nyt selvillä. Kyselyn mukaan kulttuurihyvinvointipalveluiden saavutettavuuteen panostaminen on erittäin tärkeää. Kyselyyn tuli vastauksia yhteensä 28 hankkeesta tai kehittämistyöstä, joista suurin osa on edelleen meneillään. Vastauksissa korostuivat kulttuurihyvinvointipalveluiden merkitys muun muassa perheiden hyvinvoinnin edistäjänä sekä ikäihmisten hyvän ja monipuolisen arjen mahdollistajana. Vastausten mukaan lähelle tuotavien kulttuurihyvinvointipalveluiden avulla voidaan tavoittaa myös sellaisia henkilöitä, joilla ei muuten olisi mahdollisuutta päästä osalliseksi kulttuuritoiminnasta. Kulttuurihyvinvoinnin hankkeet ja kehittämistyöt olivat kyselyn mukaan suhteellisen pieniä ja suurimmassa osassa rahoituksen suuruus olikin alle 100 000 euroa.

Kyselyn mukaan kulttuurihyvinvointipalveluihin, niiden saatavuuteen ja saavutettavuuteen, tulisikin panostaa, sillä palvelut tutkitusti lisäävät ihmisten hyvinvointia ja parantavat terveyttä sekä elämänlaatua. Vastauksissa korostui, että kulttuurihyvinvointipalveluiden avulla voidaan luoda työkaluja erilaisissa elämäntilanteissa tai ammateissa olevien ihmisten hyvinvoinnin lisäämiseksi sekä yhteisöllisyyden ja vuorovaikutussuhteiden vahvistamiseksi. Kyselystä kävi ilmi, että eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja osaamisen jakamista tulisi myös kehittää. Näin olisi mahdollista keskittyä ensisijaisesti sellaisten hankkeiden edistämiseen, joilla on menestymismahdollisuuksia jatkossakin. Vastauksissa painotettiin myös, että erityisesti uusien hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa ensi vuoden alussa tulisi yhteistyön kuntien kanssa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen saralla olla tiivistä.

Toisen kyselymme avulla keräsimme tietoa siitä, millaisia tarpeita ja kysyntää eri organisaatiossa on kulttuuripalveluille. 

Lähtökohtana kyselylle oli syksyllä 2022 julkaistava tilattavia taide- ja kulttuuripalveluita yhteen kokoava verkkoalusta. Verkkoalustalle voivat tarjota palveluita pirkanmaalaiset taide- ja kulttuuritoimijat ja eri alojen ammattilaiset puolestaan löytävät verkkoalustalta yhdestä paikasta tietoa lähelle tuotavista kulttuuri- ja taidepalveluista.

Kyselyyn tuli vastauksia yhteensä 33. Vastauksia saatiin pirkanmaalaisilta kunnilta, sosiaali- ja kulttuurialan toimijoilta, vammais- ja ikäihmisten palveluiden tarjoajilta sekä perus- ja varhaiskasvatuksen parissa työskenteleviltä. Toimialueena suurimmalla osalla vastaajista oli Tampere tai koko Pirkanmaa, mutta näiden lisäksi vastauksia tuli myös yksittäisiltä pirkanmaalaisilta kunnilta. Lähes 90 % vastaajista oli tilannut kulttuuripalveluita viimeisen kahden vuoden aikana. Korona-aika näyttää rajoittaneen kulttuuripalveluiden tilaamista melko vähän, sillä vain kahdessa vastauksessa todettiin, että korona on rajoittanut kulttuuripalveluiden tilaamista viimeisen kahden vuoden aikana.

Kulttuuripalveluiden tilaaminen ei vastausten perusteella näyttäisi olevan kovin keskitettyä tai yhtenäistä, sillä vastauksissa ei erotu tietty päätöksiä tekevä ryhmä. Vastaajat tosin korostivat, että lopullisissa päätöksissä on lähes aina mukana sekä johtotaso että päättäjät. Vain muutamassa vastauksessa mainittiin, että päätökset tehdään yhdessä asiakkaiden kanssa tai henkilöstön yhteistyönä. Kulttuuripalveluita tilataan ennen kaikkea ikäihmisille virkistykseksi, arjen iloksi sekä elämänlaadun parantamiseksi ja hyvinvoinnin tukemiseksi. Toisaalta kulttuuripalveluita tilataan myös kouluihin ja varhaiskasvatukseen opetus- ja kasvatustarkoituksiin. Kulttuuripalveluita tilataan myös erilaisiin tapahtumisiin ja tilaisuuksiin, joihin halutaan tuoda mukaan esiintyjiä tai taiteilijoita. Tilattavien kulttuuripalveluiden avulla kulttuurihyvinvointia voidaan tarjota niillekin, jotka eivät muuten pääsisi mukaan tapahtumiin tai toimintaan.

Kyselystä nousi esiin se, että tilattaville kulttuuripalveluille on selkeästi kysyntää, mutta tietoa tarjonnasta ja erilaisista vaihtoehdoista, esiintyjistä ja käytännön järjestelyistä sekä verkostoitumismahdollisuuksista haluttaisiin vielä lisää. Toiveena olisi myös mahdollisuus tutustua aiempiin arviointeihin ja palautteisiin tarjonnasta sekä ennen kaikkea se, että kaikki tarvittava tieto palveluineen löytyisi yhdestä paikasta.

Lisätietoja kyselystä ja verkkoalustasta: Kulttuuri ja taide virtaa -hankkeen projektipäällikkö Anna Szalay, anna.szalay@tampere.fi

____________________________________________________________

Pirkanmaan Taikusydän-alueverkosto ja alueellinen Kultu-ryhmä laativat Pirkanmaan kulttuurihyvinvointialue -aineiston aluevaalien alla. Aineisto esittelee alueellisia mahdollisuuksia ja linjauksia uuden hyvinvointialueen kehittämiseksi koko kauden 2023-2026 kauden ajaksi.

_________________________________________________________________