Pirkanmaa

Kuva: TEIJO-hanke. Pirkanmaa / Kulttuurikeskus PiiPoo 2016.

Pirkanmaan Taikusydän-alueverkosto on avoin kaikille kulttuurin ja hyvinvoinnin ammattilaisille, organisaatioille, kunnille, hyvinvointialueen toimijoille ja yhteisöille sekä alan opiskelijoille.

Pirkanmaan verkostotyö perustuu asiantuntijuuden jakamiseen, yhteisiin arvoihin ja tavoitteisiin sekä monialaiseen sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan ammattilaisten yhteistyöhön. Pirkanmaan alueverkosto on toiminnallinen ja tavoitteellinen toimija, joka kehittää saavutettavia ja jatkuvasti saatavilla olevien taide- ja kulttuuripalveluiden tarjontaa ja tukee alan kehittymistä aina ruohonjuuritasolta strategioihin.

Verkoston keskeisiä tavoitteita ovat

  • edistää Pirkanmaalla taiteen, kulttuurin ja hyvinvoinnin yhteyksiä tukevien palveluiden ja rakenteiden syntymistä
  • lisätä kulttuurihyvinvoinnin tunnettuutta ja vaikuttavuutta
  • tiivistää sote-, kunta- ja kulttuuritoimijoiden (SOTEKU) suunnitelmallista yhteistyötä
  • parantaa Pirkanmaan alueen kulttuuritoimijoiden ja -laitosten valmiuksia tuottaa hyvinvointia tukevia, saavutettavia taide- ja kulttuuripalveluita
  • edistää palveluiden saatavuutta kaikkialla Pirkanmaalla
  • juurruttaa kehitettyjä hyväksi todettuja, vaikuttavia toimintamalleja ja taide- ja kulttuuripalveluja pysyväksi toiminnaksi hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämisen palvelurakenteisiin.

Yhteinen kehittäminen liittyy kiinteästi Pirkanmaan alueellisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman toimeenpanoon yhteistyössä  Pirkanmaan alueellisen kulttuurihyvinvointityöryhmän Kultun kanssa. Kultussa ovat mukana Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Pirkanmaan liitto, THL, Tampereen kaupunki, Oriveden kaupunki ja Kulttuurikeskus PiiPoo.

Pirkanmaan verkoston jäsenet kehittävät yhdessä ja toteuttavat monialaisia yhteishankkeita sekä osallistuvat aktiivisesti valtakunnalliseen kehittämiseen.

 

TOIMINTA 2022

Pirkanmaan Taikusydän-alueverkosto järjestää kuukausittain aamukahvit alan ammattilaisille sekä vuosittain kaksi verkostotapaamista.

Kevään 2022 Taikusydän kulttuurihyvinvoinnin aamukahvit ja niiden teemat ovat:

ma 31.1 klo 9-11 Osaamisen ja tiedon vahvistaminen ja koulutukset

ti 22.2. klo 9-11 Taiken valtakunnalliset kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijapalvelut

ke 23.3. klo 9-11 Pirkanmaan kulttuurihyvinvointihankkeet ja kehittämistyö

to 28.4. klo 9-11 Puhutaanko rahasta – kulttuurihyvinvointipalveluiden hinnoittelu ja rahoitus

to 2.6. klo 10-12 Taikusydän piknik! Lisätietoja tapahtumasta toukokuun aikana.

Verkoston tapaamisista ja ajankohtaisista asioista viestitään Pirkanmaan Taikusydän-alueverkoston Facebook -ryhmässä.

 

Pirkanmaan Taikusydän-alueverkosto organisoituu selkeämmäksi yhteistyön alustaksi ja kehittää alueelista verkostoviestintää vuoden 2022 aikana. Tätä työtä edistämään on perustettu alueellinen työryhmä.

Pirkanmaan Taikusydän-alueverkosto ja alueellinen Kultu-ryhmä laativat Pirkanmaan kulttuurihyvinvointialue -aineiston aluevaalien alla. Aineisto esittelee alueellisia mahdollisuuksia ja linjauksia uuden hyvinvointialueen kehittämiseksi.

 

Keväällä 2022 toteutamme kaksi kulttuurihyvinvoinnin kehittämiseen ja palveluiden tuottamiseen liittyvää kyselyä yhdessä alueen kulttuuripalvelutarjotinta kehittävien hankkeiden kanssa. Kyselyt on suunnattu kulttuuri- ja sote-alojen ammattilaisille ja organisaatioille Pirkanmaalla. Kyselyissä kartoitetaan olemassa olevia toimintamalleja, hankkeita, aktiivisia toimijoita ja yhteistyöverkostoja sekä pyritään löytämään kestävää tietopohjaa kulttuurihyvinvointipalveluiden hinnoitteluun tulevaisuudessa.

Pirkanmaalla toteutettavia kulttuurihyvinvointihankkeita ja kehittämistä kartoittavan kyselyn tulokset on nyt selvillä. Kyselyn mukaan kulttuurihyvinvointipalveluiden saavutettavuuteen panostaminen on erittäin tärkeää. Kyselyyn tuli vastauksia yhteensä 28 hankkeesta tai kehittämistyöstä, joista suurin osa on edelleen meneillään. Vastauksissa korostuivat kulttuurihyvinvointipalveluiden merkitys muun muassa perheiden hyvinvoinnin edistäjänä sekä ikäihmisten hyvän ja monipuolisen arjen mahdollistajana. Vastausten mukaan lähelle tuotavien kulttuurihyvinvointipalveluiden avulla voidaan tavoittaa myös sellaisia henkilöitä, joilla ei muuten olisi mahdollisuutta päästä osalliseksi kulttuuritoiminnasta. Kulttuurihyvinvoinnin hankkeet ja kehittämistyöt olivat kyselyn mukaan suhteellisen pieniä ja suurimmassa osassa rahoituksen suuruus olikin alle 100 000 euroa.

Kyselyn mukaan kulttuurihyvinvointipalveluihin, niiden saatavuuteen ja saavutettavuuteen, tulisikin panostaa, sillä palvelut tutkitusti lisäävät ihmisten hyvinvointia ja parantavat terveyttä sekä elämänlaatua. Vastauksissa korostui, että kulttuurihyvinvointipalveluiden avulla voidaan luoda työkaluja erilaisissa elämäntilanteissa tai ammateissa olevien ihmisten hyvinvoinnin lisäämiseksi sekä yhteisöllisyyden ja vuorovaikutussuhteiden vahvistamiseksi. Kyselystä kävi ilmi, että eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja osaamisen jakamista tulisi myös kehittää. Näin olisi mahdollista keskittyä ensisijaisesti sellaisten hankkeiden edistämiseen, joilla on menestymismahdollisuuksia jatkossakin. Vastauksissa painotettiin myös, että erityisesti uusien hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa ensi vuoden alussa tulisi yhteistyön kuntien kanssa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen saralla olla tiivistä.

 

Tällä viikolla avautui toinen kyselymme, jonka avulla keräämme tietoa siitä, millaisia tarpeita ja kysyntää eri organisaatiossa on kulttuuripalveluille. Käythän vastaamassa kyselyymme: https://forms.gle/bxRy5VPmD5avZuR17  Kysely on avoinna 10.5. asti ja sitä saa myös välittää eteenpäin.

 

VERKOSTON KOORDINOINTI JA YHTEYSHENKILÖT

Pirkanmaan alueverkostoa koordinoivat Kulttuurikeskus PiiPoo, keskuksen esittelyn voit lukea sivuiltamme täältä ja Tampereen kaupungin Sivistyspalvelut.

Pilvi Kuitu, toiminnanjohtaja | 0400 433 722 | pilvi.kuitu@kulttuuripiipoo.fi

Pilvi Nissilä, kulttuurihyvinvoinnista vastaava suunnittelija | 040 728 7282 | pilvi.nissila@tampere.fi