Digitarinatyöpajat vahvistivat ikäihmisten digirohkeuden, toimijuuden ja osallisuuden kokemusta

11.12.2023
Digitarina valmistumassa, Kuva: Vilma Vaarna.

Espoolaisissa Puistokartanon ja Merikartanon palvelutaloissa toteutettiin ikäihmisille suunniteltu digitarinatyöpaja syksyllä 2023. Digitarinatyöpaja kuului Kulttuurihyvinvoinnin kehittämishankkeeseen Turun ammattikorkeakoulun kulttuurialan YAMK-opinnäytetyössä.

Ikäihmisten digitarinatyöpajan tavoitteena oli, että osallistujat pääsevät kertomaan matalalla kynnyksellä oman henkilökohtaisen muistonsa tarinan muodossa ja työstämään sen pohjalta lyhyen videon. Digitarinassa yhdistyvät osallistujan valitsemat valokuvat, itsekirjoittama teksti, puhuttu ääni ja mahdollinen mukaan valittu musiikki. Valmiin digitarinan osallistuja sai jakaa halutessaan lähipiirilleen. Digitarinat myös esitettiin palvelutalon muille asukkaille molempien palvelutalojen omissa tapahtumissa.

Digitarinatyöskentely sopii erilaisista lähtökohdista tuleville ikäihmisille, sillä sen avulla voidaan tutustua mielekkään tekemisen avulla tietokoneen käyttöön, vaikka tietoteknistä osaamista ei olisi paljon. Itsenäinen elämä ei tahdo onnistua enää ilman digitaitoja. Positiivisesti tietokoneisiin suhtautumisen on osoitettu olevan yhteydessä sosiaaliseen hyvinvointiin ja ennustavan psyykkistä hyvinvointia, mutta silti niitä hyödynnetään maltillisesti ikääntyvien ryhmätoiminnassa.

Digitarinatyöpajan tavoitteena oli mahdollistaa osallistujille oman elämänkaaren tarkastelua, muistelua, tarinoiden jakamista ja oppimista. Lisäksi tavoitteena oli vahvistaa osallistujien digirohkeutta, toimijuuden ja osallisuuden kokemusta sekä lieventää yksinäisyyttä ryhmätoiminnalla. Digirohkeudella tarkoitetaan uskallusta kokeilla ja ottaa käyttöön uusia tai päivittyneitä digitaalisia laitteita ja palveluita tai kehittyä niiden käytössä.

Osallistujien kokemukset digitarinatyöpajasta

Työpajaan osallistui kolme palvelutalojen asukasta. Osallistujat pitivät digitarinatyöpajaa mielenkiintoisena kokemuksena, ja se herätti mielenkiintoa muunkinlaiseen digitaaliseen työskentelyyn. Työpajaan osallistuneet ikäihmiset osallistuisivat mielellään tulevaisuudessakin digitarinatyöpajaan tai muuhun digitaalisia välineitä hyödyntävään toimintaan, sillä he kokivat tärkeänä pysyä kärryillä uusista digivälineistä ja niiden käyttömahdollisuuksista.

Ryhmänkokoontumisia pidettiin työpajan parhaana antina, koska niissä kuultiin muidenkin tarinoita, ratkottiin ongelmia ja saatiin neuvoja. Kokoontumisissa osallistujat kehuivat ja kannustivat toisiaan tekemisessä ja ryhmän ilmapiiri oli osallistujien mielestä erittäin turvallinen. Kokoontumisissa käynti piristi ja aktivoi osallistujia omassa arjessaan.

Kun digitarinat näytettiin palvelutalojen muille asukkaille, katsojien ja tekijöiden välille syntyi näytöksien jälkeen keskusteluita, jotka tukivat sosiaalista vuorovaikutusta osallistujien omassa toimintaympäristössä. Lisäksi osallistujien lähipiirillensä jakamat digitarinat olivat keränneet kehuja ja kiitosta. Ryhmätoiminta, sosiaalisten verkostojen tuki ja lähiverkostojen aktivointi tukivat osallisuuden toteutumista. Osallistujat jakoivat lähipiirilleen oman digitarinansa ja osa sai heiltä myös apua sen tekemiseen. Tällaiset arjen merkitykselliset hetket vahvistivat osallistujien toimijuutta.

Työpajasta syntyi Ikäihmisten digitarinatyöpajan malli

Digitarinatyöskentelystä kerätyn haastatteluaineiston sekä ohjaajana kirjaamieni projektipäiväkirjahuomioiden avulla loin ikäihmisille suunnatun digitarinatyöpajan mallin. Mallissa ehdotetun Ikäihmisten digitarinatyöpajarungon tavoite on madaltaa ohjaajan kynnystä ohjata digitaalisia välineitä hyödyntäen taidelähtöistä toimintaa ikäihmisten erityistarpeet huomioiden. Näin voidaan monipuolistaa ikäihmisille suunnattua ryhmätoimintaa. Ikäihmisille suunnatun digitarinatyöpajan malli on koostettu sovellettavaksi erilaisten toimijoiden ja yhteisöjen toimintaan sopivaksi.

Kirjoittaja: Vilma Vaarna

Vilma Vaarna on koulutukseltaan medianomi, suuntautumisvaihtoehtoinaan Rich Media (AMK) ja kulttuurihyvinvointi (YAMK). Vaarna työskentelee ikäihmisten palvelutalon yhteisöohjaajana Espoon Lähimmäispalveluyhdistyksessä.

Lue lisää:

Vaarna, Vilma (2023). Tämähän sopii oikein hyvin eläkeläiselle – Digitarinatyöpaja ikääntyvien osallisuuden, toimijuuden ja digirohkeuden tukemisen välineenä. YAMK-opinnäytetyö. Kulttuuriala, kulttuurihyvinvointi. Turun ammattikorkeakoulu.

Lähteet

Digi- ja väestötietovirasto 2022. Digirohkea luottaa tulevaan. Digitaitoraportti 2022. Viitattu 19.5.2023.

Zambianchi, M & Carelli, M. G. 2018. Positive attitudes towards technologies and facets of well-being in older adults. Journal of Applied Gerontology 37 (3), 371-388.