Prosenttiperiaatteen laajentamisen kärkihankerahoitusta saaneet hankkeet

23.08.2016
Yhteisötanssia Teijo/Pirkanmaa. Kuva: Kulttuurikeskus PiiPoo.

Taiteen edistämiskeskus (Taike) jakoi keväällä 2016 ensimmäistä kertaa valtionavustukset taiteen juurruttamiseksi sosiaali- ja terveyssektorille. Avustuksen sai viisi toimijaa, joiden verkostot ulottuvat 12 maakunnan ja 32 kunnan alueelle. Avustukset ovat osa hallituksen osaamisen ja koulutuksen kärkihanketta, jolla parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta. Hankkeet esitellään Taide ankkuroituu osaksi sote-palveluita -seminaarissa 8.9.2016 Helsingissä.

Kulttuuripolku senioreille
Kaakkois-Suomen Sosiaalialan osaamiskeskus Socom oy kehittää yhteistyössä Lappeenrannan kaupungin kulttuuritoimen ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) kanssa koululaisille tuttua Kulttuuripolkumallia senioreille.

”Kulttuuripolku senioreille” on kulttuuritoimen ja sosiaali- ja terveystoimen yhdessä organisoima ikäihmisten päivätoiminnan muoto. Kulttuuripolun ohjaajina toimivat sosiaali- tai terveysalan sekä taiteen tai kulttuurin ammattilaiset työparina. Kulttuuripolku senioreille -malli toimii kokeilualustana, jossa selvitetään monialaisena toteutettavan palvelun asiakasmaksun rakentumista ja rahoitusmallia. Kokeilualustaa hyödynnetään tarkasteltaessa taiteilijan ansaintalogiikkaa, arvonlisäverokäytänteitä ja palveluiden hankinnan kilpailutusta.

Lisätiedot: projektipäällikkö Päivimaria Seppänen, p. 044 748 5310, paivimaria.seppanen@socom.fi

Kulttuurisen seniori- ja vanhustyön kansallinen verkosto
Helsingin kaupungin hallinnoima verkostohanke luo kuntaverkoston 13 kunnan kulttuuri- sekä sosiaali- ja terveystoimien kesken. Kuntaverkoston tehtävänä on toimia foorumina hallinnollisten tukirakenteiden kehitystyölle, uudenlaisten toimintamallien luomiselle ja juurruttamiselle sekä eri toimijoiden väliselle yhteistyölle ja tiedonvälitykselle kulttuurisen vanhustyön kentällä.

Hankkeen painopisteet ovat kulttuurisen vanhustyön hallintomallien kehitystyö, kulttuuriin liittyvä kirjaaminen ja kulttuuritoiminnan vaikutusten arviointi, kulttuurin ammattilaisten aseman selkiyttäminen ja vahvistaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä kulttuuritoimintaan liittyvän vapaaehtoistoiminnan kehitys. Pitkän aikavälin tavoitteena on löytää verkostolle pysyvä rahoitus ja mahdollistaa verkoston laajeneminen myös muihin kaupunkeihin ja kuntiin. Helsingin lisäksi hankkeessa ovat mukana Vantaa, Espoo, Pukkila, Turku, Tampere, Kouvola, Vaasa, Seinäjoki, Jyväskylä, Kuopio, Oulu ja Rovaniemi.

Lisätiedot: kulttuurisuunnittelija Jenni Räsänen, Helsingin kulttuurikeskus/sosiaali- ja terveysvirasto, p. 040 176 9189, jenni.rasanen@hel.fi

Lahden kaupungin Vuoksi-hanke
Hankkeessa pyritään vakinaistamaan taide- ja kulttuuripalvelut Lahden kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaan. Hankkeeseen palkattavat taiteilijat sijoittuvat hallintoon (organisaatiotaiteilija) ja ruohonjuuritasolle (yhteisötaiteilijat). Hankkeella juurrutetaan aikaisemman Tukeva porras -hankkeen toimintamallit sosiaali- ja terveysalan hallinnoimiin palveluihin. Lisäksi taiteen avulla kehitetään hallintopalveluita ja työyhteisöjä. Hankkeen perusteella voidaan laatia arvioita sen taloudellisista välillisistä vaikutuksista ja hahmottaa tapoja prosenttiperiaatteen laajentamisen soveltamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Lisätiedot: organisaatiotaiteilija Eili Ikonen, p. 044 4164729, eili.ikonen@lahti.fi

%Taidetta Pirkanmaalla -hanke
Hankkeen pääkumppaneina ovat viisi kulttuurialan ja yhdeksän sosiaali- ja terveysalan Pirkanmaalla toimivaa yleishyödyllistä järjestöä tai kuntatoimijaa. Hankkeessa kehitetään ja kokeillaan kestäviä ja monistettavia malleja kulttuuri- ja taidetoiminnan toteuttamiseksi sote- ja kulttuurisektorien yhteistyönä näiden toimijoiden muodostamassa kumppanuusverkostossa. Rahoituksella etsitään ratkaisuja mm. siihen, millä rahoituksella kulttuuria nykyisin tuotetaan ja millä olisi jatkossa kannattavaa toimia ja mihin asiakirjoihin kulttuuri kirjataan.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Pilvi Kuitu, Kulttuurikeskus PiiPoo, p. 0400 433 722, pilvi.kuitu@kulttuuripiipoo.fi

Taide tavoittaa -hanke, Lapin sairaanhoitopiiri
Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Taide tavoittaa -hankkeen lähtökohtana on taiteen saavutettavuuden parantaminen ja taidetoiminnan juurruttaminen osaksi Lapin sairaanhoitopiirin yksiköitä. Tavoitteena on lisätä ja kehittää yhteistyötä taidepalveluja tarjoavien vapaan kentän toimijoiden ja Lapin sairaanhoitopiirin välillä, luoda käytäntöjä taidetoiminnan järjestämiselle sekä arvioida ja dokumentoida toiminnan onnistumisen kannalta tärkeitä käytännön toimintamalleja. Hankkeessa kokeillaan erilaisia tapoja järjestää taidetoimintaa hoitolaitoksissa sekä ostaa pienimuotoisia teatteri-, tanssi- ja musiikkiesityksiä hoitolaitoksiin ja esimerkiksi päivystykseen, jossa asiakkaat joutuvat odottamaan vuoroaan.

Lisätietoja: koordinaattori Hannu Raudaskoski, p. 040 7617 145, hraudaskoski@gmail.com

taikusydan

27.09.2016 10:22

Ajatus aiheesta “Prosenttiperiaatteen laajentamisen kärkihankerahoitusta saaneet hankkeet”

http://turkublogs.fi/solu/2016/09/18/passinpokkimat-kohtaamisia-taiteen-keinoin-kotihoidon-asiakkaiden-kanssa/

taikusydan

27.09.2016 10:22

Ajatus aiheesta “Prosenttiperiaatteen laajentamisen kärkihankerahoitusta saaneet hankkeet”

http://turkublogs.fi/solu/2016/09/18/passinpokkimat-kohtaamisia-taiteen-keinoin-kotihoidon-asiakkaiden-kanssa/

×
×
×

Lisää kommentti

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *