Tenho – elämäntaitoja nuorille taiteen keinoin (2015–2018)

13.02.2017
Valtakunnallisessa Tenho-hankkeessa ilman koulutus- tai työpaikkaa olevat nuoret tekevät taidetta kuudella eri paikkakunnalla Suomessa. Kuva: Jani Liimatta.

Lasten ja nuorten säätiön toteuttamassa Tenho-hankkeessa ilman koulutus- tai työpaikkaa olevat nuoret tekevät taidetta kuudella eri paikkakunnalla. Elokuvan, sirkuksen ja teatterin työpajoissa nuoret tutustuvat itseensä, oppivat toimimaan muiden ihmisten kanssa, asettavat itselleen tavoitteita ja sitoutuvat niiden saavuttamiseen. Tenhossa nuoret vahvistavat elämäntaitojaan, joiden avulla opintoihin tai työelämään siirtyminen on helpompaa. Kuntien nuorisotyön tai sosiaalipuolen työntekijät ovat mukana asettamassa tavoitteita ja suunnittelemassa sopivia jatkopolkuja yhdessä nuorten kanssa.

Hankkeen tavoitteet:

1) Menetelmien ja toimintamallien kehittäminen

Tenhossa parannetaan ilman koulutus- ja työpaikkaa olevien nuorten palveluja. Nuorten parissa työskentelevät taiteilijat jakavat onnistumisiaan, ratkaisevat haasteitaan ja oppivat toiminnastaan puolivuosittaisilla kehittämispäivillä. Nuorisotutkimusseuran tutkija tekee kehittävää tutkimusta Tenhon toiminnasta.

2) Palveluverkon kehittäminen

Ilman koulutus- ja työpaikkaa olevat nuoret kohtaavat elämässään erilaisia palveluja, joiden verkosto voi tuntua epäselvältä. Tenhossa kootaan hyviä käytäntöjä kuntayhteistyöstä ja  kehitetään nuorten kohtaamaa palveluverkkoa helpommin lähestyttäväksi. Tenho-hankkeen aikana luodaan osaajapankki taiteilijoista, joilla on kokemusta vastaavassa elämäntilanteessa olevien nuorten sekä heidän kohtaamansa palveluverkoston kanssa työskentelystä.

3) Menetelmien ja toimintamallien levittäminen

Tenhossa opittuja asioita ja hyviä käytäntöjä kootaan verkkosivuille, menetelmäoppaaseen ja tutkimusraporttiin. Koottua tietoa jaetaan Tenhon koulutuksissa ja seminaareissa vailla koulutus- ja työpaikkaa olevien nuorten kanssa työskenteleville.

4) Osaamisen kehittäminen

Tenhossa koulutamme sosiaali- ja nuorisoalan ammattilaisia, tulevia ammattilaisia sekä taiteilijoita elämäntaitojen vahvistamiseen taiteen keinoin. Sosiaali- ja nuorisoalan opiskelijat voivat suorittaa työharjoittelunsa sekä kirjoittaa opinnäytetyönsä Tenhossa.

Yhteistyökumppanit:
Tenho toteutetaan viiden taideorganisaation, Laurea-ammattikorkeakoulun sekä Nuorisotutkimusseuran kanssa yhdessä. Oulun tähtisirkus, Pirkanmaan elokuvakeskus, Sirkus Magenta, Vaara-kollektiivi ja Varkauden teatteri tekevät yhteistyötä Helsingin, Kajaanin, Oulun, Tampereen, Vantaan ja Varkauden kuntien sekä Kainuun soten ja Kainuun liiton kanssa.

Laurea-ammattikorkeakoulu tukee Tenhon taiteilijoiden ja yhteistyökumppaneiden osaamista taiteen ja sosiaalialan rajapinnoilla. Laurea-ammattikorkeakoulu vastaa taiteilijaohjaajille järjestettävästä koulutuksesta puolivuosittaisilla kehittämispäivillä, sekä koordinoi opiskelijaseminaarien järjestämisen kolmella eri paikkakunnalla.

Nuorisotutkimusseuran tutkija tekee kehittävää tutkimusta Tenhon toiminnasta. Tutkimuksessa selvitetään, millä tavalla taiteen tekeminen istuu vaikeassa elämäntilanteessa olevien nuorten kohtaamaan palveluverkostoon ja minkä merkityksen nuori antaa taidetoiminnalle osana omaa elämänpolkuaan.

TAIDETOIMIJAT (kussakin taidetoimijaorganisaatiossa työskentelee ainakin kaksi taiteilijaohjaajaa)

1. Oulun Tähtisirkus tekee Tenhossa sosiaalista sirkusta nuorten kanssa. Tähtisirkuksen toiminnassa nuoret tutustuvat sirkuksen eri lajeihin ja pääsevät kokeilemaan sirkusta monipuolisesti. Toiminnassa nuori löytää omat kiinnostuksen kohteensa lajien kirjosta.

2. Pirkanmaan elokuvakeskuksen työpajoissa nuoret valmistavat elokuvia ammattilaisten ohjauksessa. Elokuvan tekeminen rakentaa nuorten yhteistyötaitoa. Nuoret oppivat toimimaan toisten ihmisten kanssa ja sitoutuvat yhteiseen päämäärään, elokuvan ensi-iltaan.

3. Sirkus Magenta tekee sosiaalista sirkusta eri puolilla pääkaupunkiseutua yhteistyössä Ohjaamojen ja nuorten toiminta-, ohjaus- ja tukikeskusten kanssa. Osa ryhmistä kokoontuu säännöllisesti samalla kokoonpanolla sirkuksen parissa, ja osassa ryhmistä Magentan ohjaajat vierailevat osana heidän valmista viikko-ohjelmaansa.

4. Vaara-kollektiivin toiminnassa kajaanilaiset ilman koulutus- ja työpaikkaa olevat nuoret osallistuvat teatteritoimintaan. Pitkäjänteisissä ja säännöllisissä teatterijaksoissa nuoret löytävät itsestään uusia lahjakkuuden muotoja, heräävät luovaan ajatteluun ja saavat vahvistusta itsetunnolleen ja elämäntaidoilleen

5. Varkaudessa ilman koulutus- tai työpaikkaa olevat nuoret osallistuvat teatteritoimintaan. Varkauden teatterin ammattilaisten kanssa nuoret saavat eväitä ja rohkeutta toisen ihmisen kohtaamiseen ja huomioon ottamiseen sekä oppivat työskentelemään ryhmässä.

Kohderyhmän kuvaus: Tenhon kohderyhmänä on ilman koulutus- ja työpaikkaa olevat nuoret, sekä nuoret jotka eivät vaikeiden elämäntilanteiden vuoksi pysty opiskelemaan tai työskentelemään kokopäiväisesti. Toisena kohderyhmänä on nuorisotakuun toimeenpanon parissa työskentelevä ammattihenkilöstö (sosiaali-, terveys-, nuoriso-, koulutus- ja työllisyyspalveluissa työskentelevät), sosiaali- ja terveysalan sekä taidealojen opiskelijat, soveltavan taiteen alalla toimivat taiteilijat ja nuorisotakuun parissa työskentelevät organisaatiot.

Hankkeen kesto: 1.6.2015 – 31.5.2018

Hankkeen rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto, hallinnoiva viranomainen Suomessa: Sosiaali- ja terveysministeriö

Lyhyt kuvaus hankkeessa tehdystä toiminnasta:
Taiteilijaohjaajat toteuttavat taidetoimintaa erilaisilla toimintamuodoilla ja erilaisessa yhteistyössä kuntatoimijoiden kanssa omalla alueellaan. Toimintamuotona voi olla mm. kuntouttava työtoiminta, sosiaalinen kuntoutus, taide osana olemassa olevaa työpajatoimintaa tai muuta päivätoimintaa, tai taide omana sosiaalista osallisuutta kehittävänä kokonaisuutenaan.

Toiminnan päätteeksi järjestetään kuntapalautekeskustelu kuntakumppanien kanssa, jossa pohditaan toimivia käytäntöjä ja suunnitellaan tulevaa. Kauden päättäjäiskeskusteluissa puolestaan keskustellaan yhdessä taiteilijaohjaajien ja toimintaan osallistuneiden nuorten kanssa toiminnan muodosta ja sisällöstä. Näistä keskusteluista kirjoitetaan muistiot, joiden pohjalta lähdetään luomaan toimintamalleja ja keräämään hyviä käytäntöjä, jotka julkaistaan hankkeen loppupuolella.

Hyväksi toimintamalliksi kuntayhteistyössä on huomattu kuntakoulutusten järjestäminen. Toimintamallissa paikallinen taidetoimija kutsuu nuorten parissa työtä tekevät asiantuntijat yhteen kokeilemaan ohjaamaansa taidemuotoa muutaman tunnin työpajaan, jonka aikana sekä tehdään, että reflektoidaan sitä, minkä aiheen äärellä ollaan. Tämän lyhyenkin koulutuksen avulla kuntatoimijat saavat paremman käsityksen siitä, mitä toiminta pitää sisällään, ja löytävät uusia sanoja siihen, miten toiminnasta kannattaa puhua nuorille, kun heitä houkutellaan mukaan toimintaan.

Jatkuuko toiminta hankkeen päättymisen jälkeen?: Tavoitteena on luoda pysyviä rakenteita jotta toiminta jatkuisi hankkeen päätyttyä.

Lisätietoa:

Merja Nätkinniemi
Projektipäällikkö
Tenho – elämäntaitoja nuorille taiteen keinoin
Lasten ja nuorten säätiö
merja.natkinniemi@nuori.fi
www.nuori.fi/tenho