Seniorit ja ikäihmiset

Creative & Credible – Työkaluja projektien arvioinnin tueksi

Creative & Credible -sivustolle on koostettu hyödyllistä tietoa luotettavan, vakuuttavan ja eettisesti kestävän arvioinnin toteuttamisen tueksi. Sivustolta löytyy konkreettisia neuvoja kulttuurihyvinvointialan projektien arvioinnin suunnittelemisesta arvioinnin toteuttamiseen ja tulosten jalkauttamiseen. Sivustolla esitellään myös erilaisia arviointimalleja sekä erilaisia lähestymistapoja arviointiin.

Etelä-Karjala ja Kymenlaakso

PALETTI II – Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista (1.1.2015–31.12.2016)
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy, osatoteutus Kymenlaakson ja Saimaan ammattikorkeakoulut

Hankkeessa edistetään  nuorten luovien alojen ammattilaisten työllisyyttä tuomalla ja muotoilemalla palvelumuotoilun menetelmillä soveltavaa taidetta osaksi vanhuspalvelujen palveluprosesseja ikäihmisten varhaisista palveluista tehostettuun palveluasumiseen. Lue lisää…

Lue myös: Hankitaanko teillekin taidetta? – Armilan kuntoutuskeskuksessa vastaus on KYLLÄ! 

***

Kulttuuripolku senioreille (2016-2017)
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus  kehittää yhteistyössä Lappeenrannan kaupungin kulttuuritoimen ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) kanssa koululaisille tuttua Kulttuuripolkumallia senioreille. ”Kulttuuripolku senioreille” on kulttuuritoimen ja sosiaali- ja terveystoimen yhdessä organisoima ikäihmisten päivätoiminnan muoto. Kulttuuripolun ohjaajina toimivat sosiaali- tai terveysalan sekä taiteen tai kulttuurin ammattilaiset työparina. Kulttuuripolku senioreille -malli toimii kokeilualustana, jossa selvitetään monialaisena toteutettavan palvelun asiakasmaksun rakentumista ja rahoitusmallia. Kokeilualustaa hyödynnetään tarkasteltaessa taiteilijan ansaintalogiikkaa, arvonlisäverokäytänteitä ja palveluiden hankinnan kilpailutusta. Hanke on osa prosenttitaiteen periaatteen laajentamisen kärkihanketta (hallituksen osaamisen ja koulutuksen kärkihanke, jolla parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta).

***

Muusikkona kotihoidossa, Kouvola

Kouvolassa kokeiltiin huhtikuussa 2018 musiikkia kotihoidon työvälineenä. Nelipäiväinen kokeilu oli Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemiasta sairaalamuusikoksi valmistuneen Iida-Maria Uljaan opintoihin sisältynyt kehittämisprojekti. Tulokset olivat positiivisia: niin ikääntyneet kuin työntekijätkin saivat kulttuurielämyksen ja vaihtelua arkeensa. Kokeilu sai jatkoa: syksyn 2018 aikana Uljas työskentelee kotihoidossa muusikkona 4-5 tuntia viikossa. Lisäksi hän oli mukana musisoimassa omaisten illoissa ja koulutti hoitajia musiikin käyttöön työssään.

Etelä-Savo

Kulttuurisäpinää senioreille Etelä-Savossa (2015-2016)
Mikkelin kaupunki

Hankkeen tavoitteena oli luoda ikäihmisten kulttuuripalvelumalli, jonka avulla kulttuuri saadaan osaksi vanhuspalveluja. Hanketta toteuttivat Mikkeli, Kangasniemi, Mäntyharju, Pieksämäki, Puumala sekä Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi. Hanketta rahoittivat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Mikkelin seutuvaliokunta. Lue lisää…

***

Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Savoon (2017-2018)
Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikkeli

Etelä-Savossa käynnistyi vuoden 2017 alussa Taiteen edistämiskeskuksen rahoittama hanke Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Savoon. Hankkeen tavoitteena on edistää ja juurruttaa kulttuurista hyvinvointityötä osaksi Etelä-Savon maakunnan ja kuntien toimintoja. Hanke on osa hallituksen prosenttiperiaatteen laajentamisen kärkihanketta, jossa vakiinnutetaan taide- ja kulttuuripalvelut osaksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Lue lisää…

Lue myös Etelä-Savon kulttuurimakasiini 1/2018. 

Etelä-Savon ELY-keskuksen toimittaman Kulttuurimakasiini-uutiskirjeen vuoden 2018 ensimmäinen numero on omistettu kokonaan kulttuurihyvinvoinnille. Kulttuurimakasiinin ovat koonneet yhteistyössä Etelä-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon maakuntaliitto ja Taiteen edistämiskeskus Etelä-Savo.

Valtakunnallinen

Elämää käsillä –kädentaidoilla hyvinvointia ja osallisuutta (2014-2017)
Eläkeliitto ry, Helsinki

Projekti tukee ikäihmisten elämänlaadun kohottamista käsityön ja taiteen avulla. Se innostaa käsin tekemiseen ja kädentaitomenetelmien käyttöön vapaaehtoistoiminnassa ja vertaisopintoryhmissä. Lue lisää…

***

TunneMusiikki – musiikista voimaa vapaaehtoistoimintaan ikääntyneiden erityisryhmien keskuudessa (2012-2015, 2016-)
Eläkeliitto ry, Helsinki

Eläkeliiton TunneMusiikki-toiminta keskittyy aisteiltaan tai toimintakyvyltään heikentyneiden ihmisten hyvinvoinnin lisäämiseen musiikkisisältöisen vapaaehtoistoiminnan kautta. TunneMusiikki etsii tapoja lähestyä musiikkia uudella tavalla, kaikille sopivana ilon ja virkistyksen muotona. Toiminnassa järjestetään valtakunnallista ja alueellista koulutusta 50 vuotta täyttäneille vapaaehtoisesta ryhmätoiminnasta ja musiikista kiinnostuneille. Lue lisää…

***

AILI -kulttuurisen seniori- ja vanhustyön kansallinen verkosto (2016->)
Helsingin kaupunki, Helsinki

Helsingin kaupungin hallinnoima verkostohanke luo kuntaverkoston 13 kunnan kulttuuri- sekä sosiaali- ja terveystoimien kesken. Kuntaverkoston tehtävänä on toimia foorumina hallinnollisten tukirakenteiden kehitystyölle, uudenlaisten toimintamallien luomiselle ja juurruttamiselle sekä eri toimijoiden väliselle yhteistyölle ja tiedonvälitykselle kulttuurisen vanhustyön kentällä. Helsingin lisäksi hankkeessa ovat mukana Vantaa, Espoo, Pukkila, Turku, Tampere, Kouvola, Vaasa, Seinäjoki, Jyväskylä, Kuopio, Oulu ja Rovaniemi. Lue lisää…

Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa

Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja / Välfärd för kommuner över gränser (2015-2017)
Etelä-Pohjanmaan liitto, Seinäjoki

Hankkeessa luodaan Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien alueelle uusia terveyttä ja hyvinvointia edistäviä taide- ja kulttuuripalveluja. Samalla pyritään luomaan alueen kuntiin kulttuuri-, sosiaali-ja terveyssektorin välistä yhteistyötä sekä uusien palvelujen kehittämistä tukevia toimintamalleja. Tavoitteena on yhteistyön kautta juurruttaa syntyneet palvelut pysyväksi osaksi kuntien palvelutarjontaa. Kohderyhmänä ovat Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueen kunnissa asuvat ikäihmiset, sekä muut vaikeammin saavutettavat ryhmät kuten kehitysvammaiset tai syrjäytymisvaarassa olevat ihmiset. Lue lisää…

***

Kortteleihin kulttuuria (2018-2021)
Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry

Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry:n Kortteleihin kulttuuria-hankkeessa kehitetään ikäihmisten kanssa ryhmätoimintoja, joissa on tarjolla taide- ja kulttuurielämyksiä. Toiminnan kautta haluataan vahvistaa ikäihmisten psykososiaalista hyvinvointia ja samalla ennaltaehkäistä mm. muistisairauksia. Hanke on osa STEAn Elämänote-ohjelmaa. Lue lisää…

***

Tänään kotona, (2018->)
Helsingin, Tampereen ja Vaasan kaupungit

Helsinki, Tampere ja Vaasa ovat käynnistäneet syksyllä 2018 yhteisen Tänään kotona -hankkeen, jonka tarkoituksena on kehittää uudenlaisia digitaalisen kulttuurisen vanhustyön malleja vuosien 2018 ja 2019 aikana. Hankkeessa pilotoidaan etähoidon kanavien käyttämistä kulttuuripalveluissa. Hanke pohjautuu sote-palveluiden käytössä oleviin etälaitteisiin, joilla ikääntyneet voidaan tavoittaa omassa kodissaan. Lue lisää…

Kansainvälinen

Handmade Wellbeing (2015-2017)
Helsingin yliopisto / CIMO, Suomi, Viro, Itävalta, Iso-Britannia

Tutkimus- ja kehittämisprojekti ”Handmade Wellbeing” on CIMOn hallinnoima kansainvälinen Erasmus+ kumppanuushanke, joka valmistaa taide- ja käsityöammattilaisia hyödyntämään ammattitaitoaan sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen sekä erityisesti ikääntyneiden parissa. Lue lisää…

Uusimaa

”Miten tällä eläis”- Kannattavat ansaintalogiikat kulttuurisessa vanhustyössä (2014-2015)
Myrskyryhmä

Miten tällä eläis”- Kannattavat ansaintalogiikat kulttuurisessa vanhustyössä – hanke sai alkunsa Helsingin Seniorisäätiön ja Myrskyryhmän pitkäaikaisesta yhteistyöstä. Hankkeessa tutkittiin, testattiin ja mallinnettiin Myrskynsilmä ry:n (Myrskyryhmä) ja Helsingin Seniorisäätiön yhteistyönä kulttuurisen vanhustyön ansaintalogiikkaa. Hankkeessa luotiin mallia säätiömuotoisen vanhustyön yksikön ja taiteilijoiden pitkäkestoisesta yhteistyöstä, yhteistyön taloudellisista reunaehdoista ja edellytyksistä, sekä asiakasosallisuuden toteutumisesta hankintaprosessissa. Lue lisää…

***

Osallistava museo II (2018-)
Taide- ja museokeskus Sinkka, Kerava

Keravan taidemuseolla on käynnistynyt tammikuussa 2018 hanke Osallistava museo II – Hyvinvointia taiteesta. Hankkeessa kartoitetaan Taide- ja museokeskus Sinkan ja Keravan sosiaali- ja perhepalveluiden välisiä yhteistyömahdollisuuksia ja testataan asiakaslähtöisesti suunniteltuja museopalveluja.

Hankkeen kohderyhmiä ovat hoivakotien asukkaat ja kotihoidon asiakkaat, maahanmuuttajat, mielenterveyskuntoutujat sekä vammaispalvelujen asiakkaat. Hanke toteutetaan Museoviraston, Keravan kaupungin sekä Taiteen edistämiskeskuksen rahoituksella. Lue lisää…

***

Tänään kotona, (2018->)
Helsingin, Tampereen ja Vaasan kaupungit

Helsinki, Tampere ja Vaasa ovat käynnistäneet syksyllä 2018 yhteisen Tänään kotona -hankkeen, jonka tarkoituksena on kehittää uudenlaisia digitaalisen kulttuurisen vanhustyön malleja vuosien 2018 ja 2019 aikana. Hankkeessa pilotoidaan etähoidon kanavien käyttämistä kulttuuripalveluissa. Hanke pohjautuu sote-palveluiden käytössä oleviin etälaitteisiin, joilla ikääntyneet voidaan tavoittaa omassa kodissaan. Lue lisää…

Pohjois-Savo

Takuulla rakenteisiin! (2016-2017)
Itä-Suomen Hyvinvointivoimala, Kuopio
Takuulla rakenteisiin! -hankkeessa kehitetään taidelähtöisiä menetelmiä hyödyntäviä moniammatillisia palveluja koti- ja laitoshoidossa olevien vanhusten hyvinvoinnin tukemiseksi ja edistämiseksi. Erityisen tärkeää on etsiä ratkaisuja kotihoidossa olevien usein yksinäisyyttä ja turvattomuutta kokevien vanhusten arjen iloksi ja kuntoutuksen tueksi. Lue lisää…

***

Takuulla osataan! (2018-2019)
Itä-Suomen Hyvinvointivoimala, Kuopio

Kuopion konservatorion hallinnoiman Itä-Suomen Hyvinvointivoimalan järjestämä Takuulla osataan! -toiminta toteutettiin syksyn 2018 ja kevään 2019 aikana kahdessatoista Kuopion kaupungin vanhusten asumisyksiköissä. Toiminta suunnattiin vanhusten palveluasumiseen, tehostettuun ja tavalliseen.

Takuulla osataan! -ryhmiin olivat tervetulleita palvelukeskusten asukkaat ja heidän läheisensä ja ystävänsä sekä järjestötoimijat. Tavoitteena oli yksinäisyyden ehkäiseminen ja sosiaalisen osallisuuden edistäminen järjestöyhteistyönä. Toiminta toi iloa arkeen sekä vanhuksille että henkilöstölle, ja oli samalla henkilöstön täydennyskoulutusta. Lue lisää…

Varsinais-Suomi

Mate in Finland (2016-)
Tanssiteatteri Eri, Turku
Turkulainen Tanssiteatteri ERI tekee seniorityötä, jonka tavoitteena on ilahduttaa vanhusten arkipäivää tanssiesityksillä Varsinais-Suomen alueen vanhainkodeissa, palvelutaloissa ja seniorien kohtaamispaikoissa. Tämän hetkinen teos Mate in Finland sukeltaa suomalaisuuteen huumorin ja nostalgian keinoin. Lue lisää…

***

Tanssikummi kotihoidossa (2013->)
Läntinen tanssin aluekeskus, Turku

Läntisen tanssin aluekeskus on kehittänyt vuodesta 2013 lähtien Tanssikummi-toimintaa kotihoidossa yhteistyössä muun muassa Kaarinan kaupungin kanssa. Vuonna 2013 aloitettu kehitys on johtanut pysyvään palvelutoimintaan. Lue lisää…

***

Kohtaamisia nukketeatterin keinoin (2017)
Roosa Halme & Marja Susi, Turku, Paimio

Nukketeatteritaiteilija ja säveltäjä Roosa Halme sekä nukketeatteritaiteilija ja psykologi Marja Susi työskentelivät syksyllä 2017 Turun ensi- ja turvakotiyhdistyksen avopalveluyksikkö Oliviassa, Turun Lähimmäispalveluyhdistyksen hoivakoti Kotikunnaksessa sekä Paimion kehitysvamma-alan tuki- ja kuntoutusyksikössä Suomen Kulttuurirahaston Taidetta hoitolaitoksiin -apurahan turvin. Kehittämisprosessissa he tutkivat ja kokeilivat erilaisia nukketeatteritekniikoita vuorovaikutuksen ja kohtaamisen tukena. Lue lisää…

***

Muistopeli ikäihmisten ja muistisairaiden hyvinvointia tukemassa (2018)
Kirjan talo, Turku

Muistopeli on Varsinais-Suomessa toimivan Kirjan talon kehittämä yhteisötaiteellinen työkalu, joka kootaan jonkin paikan tai henkilön elämästä kerrottujen tarinoiden, kuvien tai esineiden pohjalta. Muistopeliä on pilotoitu Turussa Runosmäen ja Pansion kaupunginosissa vuonna 2017. Vuoden 2018 aikana Kirjan talo kehittää Muistopelistä versiot ikääntyneiden hoivayksikköön sekä kotona asuvien muistisairautta sairastavien tueksi. Lue lisää…

***

Kulttuuria minulle (2018-2021)
Varsinais-Suomen muistiyhdistys, Turku

Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry:ssä on alkanut STEA:n Elämänote -avustusohjelmaan kuuluva Kulttuuria minulle 2018–2021 -hanke. Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa ikääntyvien muistiasiakkaiden (muistisairautta sairastavat ja muistinsa heikentyneeksi kokevat ihmiset) osallisuutta ja hyvinvoinnin kokemusta taiteen ja kulttuurin keinoin. Lue lisää…

***

OHO-taide -hanke synnyttää yhteistyötä hoitolaitosten ja taideoppilaitosten välillä (2018)
Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahasto

Suomen Kulttuurirahasto Varsinais-Suomen rahasto aloitti loppukesällä 2018 hankkeen, jonka tarkoitus on edistää yhteistyön mahdollisuuksia taideoppilaitosten ja hoitolaitosten välillä. Hankkeeseen valittiin kaksi pilottiryhmää Varsinais-Suomen alueelta.Pilottiryhmiin kuuluvat Salon kansalaisopisto sekä Vakka-Suomen musiikkiopistoLue lisää…

Tutustu hankkeen loppuraporttiin täällä. 

***

Kulttuurisote (2018), Varsinais-Suomen osatoteutus
Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Kuuden maakunnan yhteishankkeessa Varsinais-Suomen osahankkeessa kohderyhmänä olivat iäkkäät kansalaiset. Hankkeessa mallinnettiin sitä, miten kulttuurinen toimijuus tukee
ikäihmisten kokonaishyvinvointia ja miten kulttuurinen toimijuus mahdollistetaan sosiaali- ja terveystyössä. Lue lisää hankkeen työtilasta Innokylässä.

***

Omakirjasto
Turun kaupunki, Turun kaupunginkirjasto, (2018->)

Omakirjasto on Turun kaupunginkirjaston käynnistämä projekti, jossa etsitään keinoja tuoda kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluita kotiin niille, joiden on vaikea päästä palveluiden ääreen esimerkiksi korkean iän, sairauden tai vamman takia. Tarve saada palveluita kotiin lisääntyy jatkuvasti, kun yhä useampi ikääntynyt asuu pitkään kotona. Lue lisää…

Pirkanmaa

Taide kylässä (2016-2017)
Sisä-Suomen tanssin aluekeskus, Pirkanmaa

Taide kylässä -hankkeen keskeisenä tavoitteena on kotihoidon asiakkaiden sosiaalisten suhteiden-  ja verkostojen synnyttäminen taiteen, taiteilijoiden ja kotihoidon henkilökunnan tukemana. Lue lisää…

***

Tampereen ikäihmiset saavat luokseen klovniposteljooneja, unelmien toteuttajia ja tarinankerääjiä (2016-2017), Tampere

Tampereen kaupunki ja Taiteen edistämiskeskus julistivat keväällä 2016 avoimen haun, jossa etsittiin taiteellisen toiminnan ja luovien menetelmien toimintamalleja ikääntyneiden hyvinvoinnin edistämiseen ja yksinäisyyden tunteen vähentämiseen. 90 000 euron kokonaissummalla toteutettavaksi valittiin neljä hanketta, jotka kohdentuvat pääosin kotihoidon piirissä oleviin ikääntyneisiin. Taide kylässä, Ikämiesten arjen unelmia, Klovniposteljoonit ja Huumorityöpaja –hankkeet toteutettiin yhteistyössä hoitohenkilökunnan kanssa syksystä 2016 alkaen. Lue lisää…

***

Tänään kotona, (2018->)
Helsingin, Tampereen ja Vaasan kaupungit

Helsinki, Tampere ja Vaasa ovat käynnistäneet syksyllä 2018 yhteisen Tänään kotona -hankkeen, jonka tarkoituksena on kehittää uudenlaisia digitaalisen kulttuurisen vanhustyön malleja vuosien 2018 ja 2019 aikana. Hankkeessa pilotoidaan etähoidon kanavien käyttämistä kulttuuripalveluissa. Hanke pohjautuu sote-palveluiden käytössä oleviin etälaitteisiin, joilla ikääntyneet voidaan tavoittaa omassa kodissaan. Lue lisää…

Lappi

Taidetta hoitolaitoksiin (2017)
Lapin taiteilijaseura, Rovaniemi

Vuonna 2017 Lapin taiteilijaseura toteutti Suomen Kulttuurirahaston tuella hankkeen, jossa kuusi eri alojen taiteilijaa palkattiin työskentelemään Lapin alueella sijaitseviin hoitolaitoksiin residenssitaiteilijoiksi. Ainakin yksi hoitolaitoksista, Saarenkodin palvelutalo, jatkoi residenssitoimintaa itsenäisesti. Residenssijaksoista järjestettiin näyttely Rovaniemellä Galleria Napassa 9.6.-4.7.2018.
Lue lisää: Haku taiteilijaresidensseihin: http://lapintaiteilijaseura.fi/ajankohtaista/1315
Kuuntelen-näyttely: http://lapintaiteilijaseura.fi/studio-mustanapa/1290

Päivitetty 19.8.2019.