Seniorit ja ikäihmiset, kulttuurinen vanhustyö

Opaskirjat, menetelmäoppaat ja materiaalipankit

A Choir in Every Care Home on vuonna 2015 käynnistynyt hanke, jossa tuodaan musiikkia ja laulamista hoivakoteihin Britanniassa. Projektia rahoittaa Baring Foundation. Projektin yhteistyöverkosto koostuu 35 kansallisesta aikuissosiaalityöhön, musiikkiin ja terveystutkimukseen keskittyvästä organisaatiosta. Projektin verkkosivusto tarjoaa monipuolista materiaalia sekä hoivakodeille että muusikoille toiminnan kehittämiseksi.

Handmade Wellbeing Handbook antaa käsityöpajojen ohjaajalle tietoa ja ideoita oman pedagogisen ajattelun kehittämiseen ja käsityöpajojen käytännön järjestelyihin. Englanniksi kirjoitettu kansainvälinen julkaisu on suunnattu opas- ja oppikirjaksi taide-, kulttuuri- ja käsityöalan opiskelijoille, sosiaali-, terveys- ja kulttuurialan koulutukseen sekä ikäihmisten parissa työskenteleville ammattilaisille.Opas on Musiikki elämään -hankkeen (2011–2014) julkaisu, joka on tarkoitettu osallistavan musiikkitoiminnan tekijöille, tilaajille, kouluttajille ja muille aiheesta kiinnostuneille. Oppaan tekstit koostuvat hankkeen kokemuksista ja havainnoista sekä alan tutkimuksista ja haastatteluista. Tekstit on jaettu neljään kategoriaan: osallistava musiikkitoiminta, tilaaminen, tuottaminen sekä osaaminen ja koulutus.

Oppimateriaalit

Opinnäytetyöt

  • Butter, Tiina (2017): Taidetta ja tarinoita muistisairaan rinnalla: TATAMURI®-menetelmän kehitystyö ja konseptointi. Soveltava taide YAMK -opinnäytetyö. Turun ammattikorkeakoulu.
    #muistisairaat #kuvataide #taideterapia

Hoivakodeissa asuvista ikäihmisistä kerätään ja kirjataan koko ajan tietoa. Kaikkea kerättyä tietoa ei kuitenkaan käytetä yksilöllisen tai yhteisöllisen hoidon tukena, vaan se jää hyödyntämättä. Opinnäytetyössä selvitettiin, minkälaista tietoa RAI-LTC -järjestelmästä (Resident Assessment Instrument – Long Term Care) voidaan löytää kulttuurisen vanhustyön suunnittelun tueksi ja miten löydettyä tietoa voidaan käyttää. Opinnäytetyössä julkaistaan RAI-LTC – järjestelmästä löydettyjen tietojen perusteella kehitetty kulttuurisen vanhustyön profiili, joka esitetään sekä yksilö- ja ryhmäkotitasolla.

Lisää opinnäytetöitä:
Theseus – ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ja julkaisut verkossa

Projekti- ja hankeraportit


Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socomin tuoreessa julkaisussa esitellään Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista -hankkeen aikana toteutettuja pilotteja sekä niissä tehtyjä hyvinvoinnin ja toimintakyvyn mittauksia. Mittausten tarkoituksena on ollut selvittää taiteen ja kulttuurin vaikutuksia ikäihmisten elämään sekä tarkastella mitä merkityksiä taiteen tekeminen ja osallistuminen tuovat arkeen ja miten se vaikuttaa hoivapalvelujen tarpeeseen. Hankkeessa pyrittiin myös selvittämään, paljonko sote-euroja säästyy ikäihmisten palveluissa, kun sijoitetaan kulttuuriseen hyvinvointiin

  • Paksu, Seija (toim.) (2016): Kulttuurisäpinää senioreille Etelä-Savossa. Hankeraportti. Mikkelin kaupunki. Kulttuurisapinaa_senioreille

Selvityksessä luodaan katsaus kaksivuotisen hankkeen toimintaan – sekä tekijöiden, kokijoiden että rahoittajan näkökulmasta. Teijossa tuotettiin toimintaa 1300 tuntia kahdeksan kunnan alueella, yli 200 sote- ja kulttuurialan ammattialaisen voimin.

Selvitykset ja kartoitukset


Selvityksen kohteena on Jyväskylästä lähtöisin oleva luotsitoiminta sekä sen eri paikkakunnilla toimivat sovellukset kuten kulttuurikaveri- tai kulttuuriystävätoiminta. Luotsitoiminta mahdollistaa vapaaehtoistoiminnan avulla kulttuuripalvelujen käyttöä, liikunnan harrastamista tai luontoelämyksiä sellaisille henkilöille, jotka muuten eivät osallistuisi.
Suunnitelmat

Muut julkaisut

Yhteisötaiteilija Mari Halonen on työskennellyt kotihoidon asiakkaiden kanssa osana Kuopion kaupungin kulttuurista vanhustyötä vuodesta 2013. Nyt julkaistun kuvapäiväkirjan myötä Halonen osoittaa kiitoksensa vanhustyöntekijöille, joiden työstä puhutaan kiireen ja väsymyksen täyttämänä. ”Harvemmin puhutaan kosketuksesta, hymyistä, välittämisestä, huolesta. Työstä, joka ylläpitää elämää”, Halonen kirjoittaa. Kuvapäiväkirja sisältää kuvia ja tekstejä yhteisötaiteilijan työstä. Kuvapäiväkirjan julkaisemisen on mahdollistanut Kuopion kaupungin Kulttuuri vanhustyön tukena -työryhmä.