Anu Laukkanen

Tutkijatohtori, Turun yliopisto
Turku

 

Yhteystiedot: 

Sähköposti: anu.laukkanen@utu.fi
Puhelin: 050 469 8224

 

Tutkinto / koulutus:

Filosofian tohtori, sukupuolentutkimus, Turun yliopisto 2013
Master of Arts, Ethnochoreology, University of Limerick 2001
Filosofian maisteri, Folkloristiikka, Turun yliopisto 1999

 

Kuvaus omasta tutkimuksesta:

Työskentelen Turun yliopiston Kulttuurin ja terveyden tutkimusyksikössä tutkijatohtorina ja tutkin taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta osana sosiaali- ja terveyspalveluja ArtsEqual: Taide julkisena palveluna hankkeessa. Hanketta rahoittaa Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto. Olen kiinnostunut siitä, millaisia merkityksiä tasa-arvo ja yhdenvertaisuus saavat taiteilijoiden ja sosiaali- ja terveysalan toimijoiden yhteistyönä toteutta​​massa taiteellisessa työskentelyssä erilaisten osallistujien kanssa. Kenelle taidetta, taidekasvatusta tai yhteisötaidetta sosiaali- ja terveyspalveluissa tarjotaan? Kenelle siitä ajatellaan olevan hyötyä ja miksi? Keitä taide sote-palveluissa tosiasiallisesti tavoittaa? Tutkin muun muassa neuvoloissa järjestettävää vauvasirkusta ja yhteisötaidetta asukkaiden kotona. Palvelut tuotetaan kuntien ja kolmannen sektorin yhteistyönä, ja tarkastelenkin palveluiden saavutettavuuden lisäksi palveluita osana kolmen suomalaisen kunnan hyvinvoinnin edistämisen toimia.​

Taiteen saavutettavuuden lisäksi olen kiinnostunut taidetta ja hyvinvointia koskevan tutkimustiedon yleistajuistamisen ehdoista ja mahdollisuuksista. Millainen ja miten esitetty tutkimustieto vaikuttaa? Miten asianajaminen ja lobbaus vaikuttavat tutkimustiedon tulkintoihin ja siitä vedettyihin johtopäätöksiin?

Tutkimuksen lisäksi opetan ja luennoin muun muassa taiteen ja hyvinvoinnin tutkimuksesta, laadullisesta tutkimusmetodologiasta ja feministisestä pedagogiikasta. Vedän Turun yliopistossa Kulttuuri ja terveys -tutkimusseminaaria.


Asiantuntijuusalueet, erityisosaaminen:

  • Taiteen ja hyvinvoinnin tutkimus erityisesti kulttuurintutkimuksen näkökulmasta
  • Tanssintutkimus
  • Tasa-arvokysymykset: saavutettavuus, sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus, monikulttuurisuus, vammaisuus, intersektionaalisuus
  • Feministinen pedagogiikka, syrjinnän vastainen pedagogiikka
  • Affektien ja ruumiillisuuden tutkimus

Tutkimusjulkaisut:

Laukkanen, Anu (toim.) (2017) Eviva – ennaltaehkäisevä virikkeellinen vapaa-aika. Arviointitutkimus. KIPINÄ 1/2017.

Honkasalo, Marja-Liisa & Laukkanen, Anu (2015) Osallisuus ja yhteisöllisyys hyvinvointia edistämässä. Taiteen ja kulttuurin vaikuttavuuden arviointi EU-hankkeissa. Kulttuuripolitiikan tutkimuksen vuosikirja 2015, 24 – 41.

Laukkanen, Anu (2014) Miten sukupuolta tanssissa tutkitaan? Tanssi ja sukupuoli kulttuurintutkimuksessa. Teoksessa Hanna Järvinen & Leena Rouhiainen (toim.): Tanssiva tutkimus. Tanssintutkimuksen menetelmiä ja lähestymistapoja. TeaK, Taideyliopisto: Helsinki, 83 –94.

Laukkanen Anu & Rantala, Pälvi (2013) Kulttuuri, hyvinvointi ja sisäistetty raha. Puheenvuoro
Kulttuurintutkimus 30:3.

Laukkanen, Anu (2013) (Soveltava) taide ja identiteetti monikulttuurisessa maailmassa – käsitteellisiä kiinnekohtia. Teoksessa Anna Tonteri, Johanna Krappe, Irmeli Leino, Terttu Parkkinen, Susanna Pyörre & Marja Susi (toim.) MOVING ON! Encounters and Experiences in Arts – Working Multiprofessionally with the Youth: MIMO Project
2010–2013, Turku: Turku University of Applied Sciences, 306–316.

Laukkanen, Anu (2012) Liikuttavat erot. Etnografisia kohtaamisia itämaisessa tanssissa . Turku: Turun yliopisto. Pysyvä verkko-osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-5243-4 .

Laukkanen, Anu (2010) Hips don’t lie? Affective and Kinesthetic Dance Ethnography. Teoksessa
Liljeström, Marianne & Paasonen, Susanna (toim.): Working with Affect in Feminist
Readings. Disturbing Differences. Routledge: London, 126–139.