Katja Juhola

 

Väitöskirjatutkija, Lapin yliopisto
Mustio

 

Yhteystiedot:

Sähköposti: katja.juhola@gmail.com
Puhelin: 0505245158

 

Kuvaus omasta työstä / tutkimuksesta: 

Katja Juhola on kuraattori, kuvataiteilija ja ISEAS eli International Socially Engaged Art Symposiumin perustaja ja luoja. Juhola on toiminut aktiivisesti taiteen kentällä yli 20 vuoden ajan. Hän on pitänyt yli sata näyttelyä niin ulkomailla kuin Suomessa. Hän on toteuttanut yli kymmenen mittavaa sosiaalisen taiteen hanketta kotimaassa ja viisi ulkomailla. Hän on toiminut Raaseporin valokuvakeskuksen puheenjohtajana vuosina 2014 -2017 ja kuratoinut useita näyttelyitä.

Juhola on taiteessaan siirtynyt aktivistiseen toimintaan. Hän näkee omalla toiminnallaan mahdollisuuksia vaikuttaa todellisuuteen. Hänelle taide-esineiden sijaan on tärkeää prosessi. Hänen peruspyrkimyksensä kumpuavat yhdenvertaisuuden periaatteista sekä ekologisesta elämäntavasta. Juhola uskoo taiteen mahdollisuuteen tehdä sosiaalista muutosta. Kokija ei enää vain kohtaa taideobjektia vaan on omalta osaltaan rakentamassa sitä ja tällä tavoin tuottamassa jotain uutta jolla hegemonian rakenteita voidaan horjuttaa.

Katja Juhola on osallistunut useaan kansainväliseen symposiumiin ja todennut eri kulttuureista tulleiden kuvataiteilijoiden intensiivisen yhdessä työskentelyn olevan antoisaa oman työn kehittymiselle ja ymmärryksen kasvulle. Juhola kokee erityisen tärkeiksi taiteilijoiden vuorovaikutuksen ja keskustelut taiteen kriittisen ja kantaaottavan ulottuvuuden synnylle.

Tutkimus:
Tutkimukseni ytimessä on luomani kansainvälinen yhteisötaiteen symposium eli International Socially Engaged Art Symposium ISEAS ja sen kehittäminen. ISEAS:ia voi verrata taiteilijaresidenssiin, joka mahdollistaa taiteilijoille helpon tavan sujahtaa työskentelemään eri kulttuureihin ja konteksteihin. Toisin kuin residenssit, ISEAS on lyhytaikainen, viikon tai kahden mittainen ja mahdollistaa useamman kymmenen taiteilijan samanaikaisen yhdessä asumisen ja työskentelemisen yhteisötaiteen eri asiayhteyksissä. ISEAS:issa keskeistä on kollektiivisuus ja vuoropuhelu monessa eri tasossa. Tutkimuksessani ISEAS toimii alustana, jossa pystyn syklisesti toteuttamaan kokeellisia ja mahdollisesti uusia tapoja työskennellä kollegiaalisesti soveltavan taiteen alalla.

Tutkimukseni on taideperusteinen toimintatutkimus ja se liittyy myös pragmaattiseen ja kriittiseen tutkimuksen traditioon toimintatutkimuksellisen otteensa kautta. Aineisto koostuu syklisesti järjestämällä kerran vuodessa ISEAS. Analysoin taiteilijoiden kollektiivisen taidetyöskentelyn seurauksena syntyvän vuorovaikutuksen, kohtaamisen ja yhteisöllisyyden merkitystä kansainvälisessä taidesymposiumissa. Tarkastelun keskiössä on, miten kansainvälisten taiteilijoiden keskinäisen asumisen ja työskentelyn myötä kertyvä tieto kasvattaa ISEAS:in mahdollisuutta kehittyä tietoa kerääväksi ja jakavaksi alustaksi taiteilijoille ja tutkijoille. ISEAS tarjoaa taiteilijoille ja tutkijoille vuorovaikutteisen työn, jossa tutkimuksen sisältöjä jalkautetaan paikallisille ihmisille, yhteisöille ja tutkimusta tuottaville instituutioille, jotka voivat edelleen hyödyntää luotuja jalkauttamisen muotoja. ISEAS -julkaisulla saatetaan symposiumissa luodut toimintamallit ja tiedon jakamisformaatit kansainväliseen keskusteluun ja erilaisten yhteisöjen käyttöön.

Väitöskirjani on artikkeliväitöskirja, jonka ensimmäisessä osassa analysoin edellä mainittua teemaa järjestämällä syksyllä Mustiolla Raaseporissa 2019 kansainvälisen taidesymposiumin. Tämä artikkelini käsittelee taiteilijoiden ja ympäristötutkijoiden kanssa yhdessä organisoitua taidesymposiumia ‘Luonnossa’ (työnimi). Symposium käsittelee luonnonsuojelua, ympäristötutkimuksen yhteisöllistä prosessointia ja ympäristötiedon jakamisen uudenlaisten formaattien kehittämistä.

 

Asiantuntijuusalueet / erityisosaaminen:

Yhteisötaide, Kansainvälinen yhteisötaiteellinen toiminta, Taidesymposiumit

 

Julkaisut:

Juhola K. ym. 2018 ISEAS Finland 2017, International Socially Engaged Art Symposium, Scholars’ Press 2018

 

Muuta:

www.iseasfinland.com