Käypä hoito Muistisairaudet -suositus nostaa esiin taidetoiminnan käytöshäiriöiden hoidossa

23.02.2018

Tammikuussa 2017 julkaistussa Käypä hoito Muistisairaudet -suosituksessa nostetaan esiin lääkkeettömiä hoitomuotoja muistisairauksiin kuuluvien käytöshäiriöiden hoidossa. Käytösoireita esiintyy eri muistisairauksissa jossakin vaiheessa 90 %:lla potilaista. Käytösoireet heikentävät elämänlaatua, lisäävät palvelujen tarvetta ja ovat tärkein pitkäaikaishoidon alkamisen syy. Käytösoireiden säännöllinen kartoittaminen ja hoito ovat oleellinen osa potilaan seurantaa.

Suosituksen mukaan lääkkeettömät keinot ovat ensisijaisia useimpien käytösoireiden hoidossa. Tutkimusten mukaan ainakin musiikkiterapia, ryhmätoiminta ja omaisiin tai hoitohenkilökuntaan kohdistuvat, kommunikaatiota ja potilaskeskeistä hoitoa edistävät interventiot ovat tehokkaita muistisairauksiin liittyvien käytösoireiden hoidossa. Käytösoireiden lääkkeettömiä hoitomahdollisuuksia ovat myös merkityksellisiä kokemuksia painottavat menetelmät kuten virikkeellisyys ja aistiaktivaatio sekä muut luovat toiminnat kuten musiikki, kuvataide, tanssi ja kädentaitojen harjoittaminen.

Lähde:
Muistisairaudet (online). Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Societas Gerontologica Fennican, Suomen Geriatrit -yhdistyksen, Suomen Neurologisen Yhdistyksen, Suomen Psykogeriatrisen Yhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2017 (viitattu 23.02.2018). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi