Kulttuurihyvinvoinnin edistäminen hyvinvointialueella on ennaltaehkäisevää toimintaa ja yhteistyötä

14.11.2023
Satakunnan hyvinvointialueen kulttuurihyvinvoinnin kehittäjät hankekoordinaattori Paula Kaukiainen ja HYTE-koordinaattori Outi Lähteenlahti. Kuva: Vesa Saivo/Sanoma.

 

Outi Lähteenlahti on aloittanut elokuussa 2023 Satakunnan hyvinvointialueen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikön HYTE-koordinaattorina. Hänen vastuullaan on kulttuurihyvinvoinnin edistäminen eli kulttuurihyvinvointitoiminnan kehittäminen ja koordinointi.

Kysyimme Outi Lähteenlahdelta sähköpostihaastatteluna, millaisia tehtäviä kuuluu kulttuurihyvinvoinnin HYTE-koordinaattorin työhön, mihin koordinaattoria tarvitaan ja millainen kehitystyö on sen taustalla, että Satakunnan hyvinvointialueelle on perustettu kulttuurihyvinvoinnin HYTE-koordinaattorin tehtävä.

 

Kulttuurihyvinvoinnin kehittämistyötä hankkeissa

Outi Lähteenlahti on koulutukseltaan filosofian maisteri ja ammatillinen opettaja. Hän on työskennellyt aiemmin erilaisissa kulttuurialaan liittyvissä opetus- ja hanketöissä museoalalla ja lastenkulttuurin ja luovan kirjoittamisen sekä sanataiteen parissa.

Ennen HYTE-koordinaattorin tehtäviä Lähteenlahti on työskennellyt Taidetestaajat-hankkeen Satakunnan koordinaattorina vuosina 2017–2020 sekä Satasairaalan kulttuurihyvinvoinnin kehittämisen hankkeissa. Satakulttuuria-hankkeen (2020–2022) jälkeen Lähteenlahden työ kulttuurihyvinvoinnin kehittämisen parissa jatkui Kestävän kasvun Satakunta 1 ja 2 -hankkeissa.

Lähteenlahden mukaan siirtymä kulttuurihyvinvoinnin kehittämishankkeista HYTE-yksikköön on ollut luonteva jatko, mikä mahdollistaa kulttuurihyvinvointitoiminnan jatkuvuuden.

 

Kulttuurihyvinvointia edistetään yhteistyöllä

Satakuntalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja lisääminen on laajaa yhteistyötä hyvinvointialueen, kuntien ja kolmannen sektorin välillä. Hyvinvointialueella ja kunnilla on yhteinen vastuu asukkaiden hyvinvointia vahvistavasta toiminnasta.

Satakunnan HYTE-yksikössä työskentelevät HYTE-johtaja Pauliina Hietasalon lisäksi HYTE-koordinaattorit Jenni Jokiranta (hyvinvointikertomus ja -suunnitelma, kuntayhteistyö), Tellu Rosenqvist (ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö, lähisuhdeväkivallan ehkäisy), Laura Ramstadius (elintapaohjaus), Mira Heimo-Mulinga (järjestöyhteistyö, osallisuuden ja kokemusasiantuntijuuden edistäminen) sekä Outi Lähteenlahti (kulttuurihyvinvointi).

Lähteenlahden työssä ajankohtaista tällä hetkellä ovat HYTE-yksikön yhteiset HYTE-neuvottelut jokaisen Satakunnan kunnan kanssa, HYTE-yksikön yhdessä työstämän hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman laadinta sekä alueellisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman laadinnan koordinointi. Lähteenlahti pitää kulttuurihyvinvoinnin asiaa esillä erilaisissa verkostoissa ja työryhmissä. Vasta aloittaneessa yksikössä keskitytään nyt erityisesti toiminnan käynnistämiseen sekä yhteistyörakenteiden ja toimintamallien luomiseen.

Lähteenlahti tekee tiivistä yhteistyötä myös Kestävän kasvun Satakunta 2 -hankkeen kulttuurihyvinvoinnin kehittäjien Paula Kaukiaisen ja Maikki Kantolan kanssa. Satakunnassa kehitetään eri toimijoiden yhteistyönä esimerkiksi kulttuuriresepti- ja kulttuurikaveritoimintaa. Tavoitteena on saada kulttuuriresepti tai vastaava malli koko Satakunnan alueelle kaikkien asukkaiden saataville. Lisäksi Lähteenlahti koordinoi Satakunnan Taikusydän-verkostoa ja välittää tietoa valtakunnallisen ja paikallisen verkoston välillä.

Kulttuurihyvinvoinnin HYTE-koordinaattorin tehtävät ovat monipuolisia ja työnkuva tarkentuu ja kehittyy edelleen. Lähteenlahden tehtäviin sisältyy viestintää kulttuurihyvinvoinnista, tiedottamista hyvistä käytännöistä ja toimintamalleista sekä tiedon levittämistä vaikuttavista menetelmistä ja tutkimustuloksista.

Kulttuurihyvinvoinnin HYTE-koordinaattori tukee kuntien sekä hyvinvointialueen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten työtä. Kulttuurihyvinvoinnin osaamista pyritään lisäämään koulutuksilla. Yhteistyörakenteita halutaan vahvistaa ja lisätä yhteistyötä sote- ja kulttuuripalveluiden välillä. Tavoitteena on kehittää kulttuurilähetetoimintaa, kuten kulttuurireseptin ja Kaikukortin käyttöä.

 

Taide- ja kulttuurielämykset on tarkoitettu jokaiselle

Miksi kulttuurihyvinvoinnin HYTE-koordinaattoria tarvitaan hyvinvointialueella? Outi Lähteenlahti toteaa, että hankkeilla on pystytty kokeilemaan erilaisia kulttuurihyvinvoinnin palveluja ja toimintaa Satakunnassa. Tarvitaan kuitenkin pitkäjänteistä työtä, jotta kulttuurihyvinvointitoiminta hyvinvointialueella olisi pitkäjänteistä, suunnitelmallista ja sisällä rakenteissa.

Lähteenlahti sanoo, että edelleen tarvitaan paljon työtä sote- ja kulttuuripalvelujen lähentymiseksi ja erilaisten yhteistyömuotojen syntymiseksi. Kulttuurihyvinvointi on käsitteenä ja alana monille vielä uusi ja tuntematon. HYTE-koordinaattori pitää esillä viestiä siitä, että kulttuurihyvinvointi osana ennaltaehkäisevää toimintaa ja elintapaohjausta voi vähentää raskaampien sote-palvelujen tarvetta, mikä tuo kustannussäästöjä.

Kulttuurikokemuksen kautta syntyvä sosiaalinen osallisuus voi vaikuttaa jopa työkykyyn tai eliniän odotteeseen. Lähteenlahti toteaa, että sosioekonomisesti heikommassa asemassa olevat, miehet ja vähemmistöt osallistuvat vähemmän kulttuuritoimintaan, vaikka tutkimusten mukaan terveyshyödyt olisivat heille erityisen kannattavia.

Lähteenlahti haluaakin tuoda esiin, että taide ja kulttuuri on tarkoitettu jokaiselle, elämän jokaisessa vaiheessa. Haavoittuvassa asemassa tai haastavassa elämäntilanteessa olevillekin tulisi tarjota mahdollisuus nauttia kulttuuri- ja taide-elämyksistä.

 

Miten Satakunnan hyvinvointialueelle saatiin kulttuurihyvinvoinnin HYTE-koordinaattori?

Outi Lähteenlahti on ensimmäinen vakituinen kulttuurihyvinvoinnin HYTE-koordinaattori uusilla hyvinvointialueilla. Lähteenlahti kertoo, että kulttuurihyvinvoinnin potentiaali on tunnistettu Satakunnassa ja siksi alueella on haluttu panostaa kulttuurihyvinvointiin. Alueella on nähty kulttuurin, taiteen ja luovan tekemisen merkitys satakuntalaisten hyvinvoinnille ja mielenterveydelle. Kulttuurihyvinvointitoiminta Satakunnassa lähti liikkeelle ajatuksesta: Kulttuuri kuuluu kaikille. Se ohjasi resursointia ja toiminnan käynnistymistä.

Satakunnassa hankkeiden avulla on saatu lisättyä tietoisuutta kulttuurihyvinvoinnista ja sen mahdollisuuksista. Hyviä kokemuksia on saatu esimerkiksi kulttuuriresepti- ja kulttuurikaverikokeiluista. Kulttuurihyvinvointia on haluttu kehittää suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti, jolloin on nähty tilaus ja tarve vakituiselle kulttuurihyvinvoinnin koordinoinnille.

Haastattelun lopuksi Outi Lähteenlahti lähettää vielä terveiset Taikusydämen verkkosivuston ja uutiskirjeen lukijoille:

Kulttuurihyvinvoinnin parissa työskentelevät, muistakaa huolehtia myös omasta kulttuurihyvinvoinnistanne ja nauttia taide-elämyksistä kokijana ja/tai tekijänä aina kun mahdollista.

 

Outi Lähteenlahti ja Sanataidetta on enemmän -teos.
Keväällä 2023 julkaistiin teos Sanataidetta on enemmän! – Sanataide hyvinvointia rakentamassa. Teoksessa on mukana Outi Lähteenlahden artikkeli Sanataide sote-ammattilaisen apuna – kokemuksia Satasairaalan Satakulttuuria-hankkeesta.

 

Kirjoittaja:

Helki Kallio, viestintäsuunnittelija, Taikusydän-yhteyspiste

 

Haastateltava ja lisätietomateriaalit:

Outi Lähteenlahti, HYTE-koordinaattori, kulttuurihyvinvoinnin edistäminen, Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikkö, Satakunnan hyvinvointialue