Kulttuurista hyvinvoivat kunnat - Taikusydämen ja Kulttuurihyvinvointipoolin kuntavaalitavoitteet 2021

12.01.2021

Taikusydän ja Kulttuurihyvinvointipooli ovat julkistaneet yhteiset kuntavaalitavoitteensa vuoden 2021 kuntavaaleille.

Haluamme kannustaa kaikkia kulttuuri- ja hyvinvointipolitiikasta kiinnostuneita kuntavaaliehdokkaita edistämään kulttuurihyvinvointia omassa kunnassaan osana eri toimialojen ja järjestöjen yhteistyötä.

Kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia. Kunnan tehtävänä on myös järjestää kulttuuritoimintaa. Kulttuurihyvinvoinnissa nämä kaksi tehtävää yhdistyvät.

Kuntavaaliehdokas: Meillä on sinulle neljä selkeää viestiä, jotka on helppo ottaa mukaan omaan kampanjaasi, ole hyvä!

Yleisöstä kohti esiintymislavaa kuvattu kuva. Lavalla soittaa bändi.
Joulukuussa 2020 julkaistun venuebarometrin mukaan 63 % vastaajista (n=2700) koki koronapandemian aiheuttaman tauon livekeikoissa vaikuttaneen negatiivisesti hyvinvointiinsa. (Lähde: LIVEFIN/Venuebarometri2020, https://www.livefin.fi/venuebarometri2020/)

1. Kulttuuri luo tutkitusti hyvinvointia.

Kulttuuri on kaikenikäisten kuntalaisten hyvinvointipalvelu. Sitä toteuttavat kunnan eri toimialat ja järjestöt yhteistyössä. Kulttuuri ja taide edistävät kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Tämä säästää osaltaan sosiaali- ja terveysmenoja. Erityinen merkitys kulttuurilla ja taiteella on mielen hyvinvoinnin edistäjänä sekä yksinäisyyden ehkäisijänä.

2. Kulttuuri on myös tuloerä.

Taiteen ja kulttuurin ammattilaisten työllä on monipuolisia vaikutuksia kunnan elinkeinoelämässä. Tapahtumat, harrastustoiminta, matkailu, opetus, hyvinvointipalvelut ja yritystoiminta luovat tuloja ja työtä kuntiin. Kulttuuritoiminta lisää kunnan tunnettuutta ja vetovoimaa sekä luo myönteistä kuntakuvaa.

Kulttuuri on myös tuloerä.

3. Kulttuuristaan kunta tunnetaan.

Kulttuuritoiminta vahvistaa asukkaiden yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja mahdollisuuksia vaikuttaa. Kulttuuritoiminta luo paikallisylpeyttä sekä me-henkeä. Kulttuurilla ja taiteella on merkitystä kunnan henkisen ilmapiirin tukemisessa sekä sivistyksen ja kasvun alustana.

Kulttuuristaan kunta tunnetaan.

4. Lapset ja nuoret tarvitsevat hyviä kulttuurieväitä elämään.

Harrastukset ja itseilmaisun kehittyminen antavat lapsille mahdollisuudet hyvään elämään. Taide ja kulttuuri tarjoavat uusia ratkaisuvälineitä ja tapoja käsitellä erilaisia ongelmia kuten koulukiusaamista. Kunnan kannattaa ottaa käyttöön kulttuurikasvatussuunnitelma lapsille ja nuorille.

Lapset ja nuoret tarvitsevat hyviä kulttuurieväitä elämään.

Mitä kulttuurihyvinvointi on?

Kulttuurihyvinvoinnilla tarkoitetaan ihmisen yksilöllistä tai yhteisöllisesti jaettua kokemusta siitä, että kulttuuri ja taide lisäävät hyvinvointia tai ovat yhteydessä siihen. Kulttuurihyvinvointi on omien vahvuuksien löytämistä ja uuden oppimista kulttuurin ja taiteen keinoin. Se on yhteyden luomista toisiin ihmisiin ja itseen sekä ihmisenä kohtaamista taiteen välityksellä. Kulttuurihyvinvointi on myös nähdyksi ja kuulluksi tulemista taiteen ja kulttuurin kautta sekä osa mielekästä arkea.

Kuntien kulttuuritoimintalain mukaan kunnan tulee edistää kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista käyttöä sekä edistää kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä paikallista ja alueellista elinvoimaa. (Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 2019)

 

Tule mukaan!

Kaikki kulttuurihyvinvoinnista kiinnostuneet toimijat ovat tervetulleita mukaan osallistumaan vaalikampanjaamme. Voit ladata kuntavaalikampanjan materiaalit itsellesi vapaasti käytettäväksi tästä linkistä: Kulttuurista hyvinvoivat kunnat 2021.  Vaalikampanjan tehoviikot ovat viikot 4, 9, ja 12, jolloin toivomme mahdollisimman monen toimijan jakavan sosisaalisessa mediassa vaalikampanjan materiaaleja eli neljää keskeistä kuvaa ja viestiä:

1. Kulttuuri luo tutkitusti hyvinvointia,
2. Kulttuuri on myös tuloerä,
3. Kulttuuristaan kunta tunnetaan.
4. Lapset ja nuoret tarvitsevat hyviä kulttuurieväitä elämään.

Näiden kuvien yhteydessä voi julkaista erinomaisen hyvin myös hyvän käytännön tai esimerkin tai kehittämiskohteen omasta kunnastaan tai käytännön, jota toivoisi sovellettavan yleisesti kunnissa. Valmiita tekstejä löytyy materiaalipaketista. Kampanjan aihetunnisteet ovat: #kulttuurihyvinvointi #kuntavaalit2021. Lisää materiaalia on tulossa pitkin vaalikevättä!

Päivitetty 19.1.2021