Lämpiö-hankkeessa kehitetään ikääntyneiden digitaalista kulttuuripalvelualustaa

28.02.2022
Kuva: Katja Tahja.

Lämpiö-hanke on Helsingin, Turun, Tampereen, Jyväskylän ja Oulun kaupungin yhteishanke, jossa rakennetaan valtakunnallinen ikääntyneiden digikulttuuripalveluja kokoava alusta. Kulttuuripalvelualustalla on neljä ensisijaista tavoitetta:

  • mahdollistaa kulttuuripalvelujen saavutettavuus myös niille ihmisille, joiden on vaikea päästä syystä tai toisesta paikan päälle kulttuuritapahtumiin
  • tuoda ikääntyneet ja kulttuuripalvelut yhteen
  • ylläpitää ikääntyneiden toimintakykyä ja edistää heidän hyvinvointiaan
  • avata uusia liiketoimintamahdollisuuksia taide- ja kulttuurialan toimijoille.

Tammikuussa 2021 käynnistyneen hankkeen budjetti on yksi miljoona euroa, josta valtiovarainministeriön kunnille myöntämä digitalisaation kannustinavustus kattaa 85 % eli 850 000 euroa, ja kumppanikaupunkien yhteenlaskettu omarahoitusosuus on 15 % eli 150 000 euroa. Hanketta koordinoi Helsingin kaupunki. Hanke sijoittuu Kulttuurin edistämispalveluihin Kumppanuudet ja avustukset -yksikköön.

Hankkeessa toteutettiin mittava asiakasymmärryksen kysely sekä ikääntyneille (yli 70-vuotiaille) että taide- ja kulttuurialan toimijoille syys-marraskuussa 2021. Asiakasymmärrystä kerättiin sekä postitse lähetetyllä kyselylomakkeella että hyödyntämällä sosiaalista mediaa, jonka kautta ikääntyneet sekä taide- ja kulttuurialan toimijat pystyivät vastaamaan kyselyyn verkossa. Ikääntyneiden määrällisessä kyselyssä kartoitettiin ikääntyneiden vapaa-ajan käyttöä ja digivalmiuksia. Tämän lisäksi hankkeen kumppanikaupungeissa järjestettiin asiakasraadit, joissa kerättiin tarkentavaa, laadullista aineistoa kyselytutkimuksen rinnalle. Taide- ja kulttuurialan toimijoille oli oma kyselynsä.

Asiakasymmärryskyselyn tulokset löydät artikkelin lopusta PDF-liitteenä.

Lämpiö-hankkeen tähänastiset tulokset:

Tammikuusta 2021 helmikuuhun 2022 mennessä Lämpiö-hanke on edennyt aikataulun mukaisesti. Hankkeen tärkeimmät toimenpiteet ja tulokset tähän mennessä ovat:

1. Asiakasymmärryksen Facebook-markkinointikampanja ikääntyville

Kampanja kohdennettiin Helsingissä, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä ja Oulussa asuville yli 64-vuotiaille henkilöille. Se saavutti yli 40 000 henkilöä.

2. Kohderyhmäkyselyiden vastaukset

Ikääntyvien kyselyyn saatiin paperi- ja verkkokyselystä yhteensä 2 800 vastausta. Taide- ja kulttuurialan kyselyyn tuli puolestaan 59 vastausta. Asiakasraateihin kumppanikaupungeissa osallistui yhteensä 47 ikääntynyttä.

3. Markkinavuoropuhelut palveluntarjoajien kanssa digikulttuuripalveluiden alustan kehittämisestä

Hankkeessa on käyty markkinavuoropuhelu 11 palveluntarjoajan kanssa. Markkinoilta löytyy potentiaalisia palveluntarjoajia, joilla olisi kiinnostusta lähteä kehittämään Lämpiön kaltaista palvelua ja jatkaa sitä eteenpäin hankkeen päättymisen jälkeen.

4. Osaamisen kehittäminen

Hankkeessa on järjestetty kulttuuripalvelupilottiin osallistuville taide- ja kulttuurialan sisällöntuottajille koulutus, jonka teemana olivat vuorovaikutus, osallisuus ja saavutettavuus etäpalveluiden kehittämisessä. Koulutukseen osallistui 17 henkilöä. Pilottiin on kutsuttu kulttuuripalvelutuottajia kumppanikaupungeista.

Tärkeimmät havainnot asiakasymmärryskyselyn loppuraportista: Ikääntyneet

Ikääntyneet ovat erittäin heterogeeninen joukko sekä vapaa-ajanviettotavoiltaan että digitaidoiltaan. Lämpiö-palvelun kiinnostavuus on kiinni palvelun sisällöistä.
Yleisön kokemus Lämpiön käytön tarpeista ja sen heille luomasta arvosta riippuu siitä, kuinka hyvät digitaidot asiakas kokee omaavansa (tuen tarve) ja miten aktiivinen ja kiinnostunut asiakas on yleisesti ympäröivästä maailmasta ja sen ilmiöistä. Oikeanlaista tukea tarjoamalla Lämpiö voisi innostaa verkkoa käyttämättömiä ikäihmisiä verkkosisältöjen pariin ja edistää näin myös digitaalisten asiointipalvelujen käyttämistä.

Asiakasprofiileiksi aineiston pohjalta määriteltiin neljä erilaista asiakasprofiilia: aktiivinen, kiinnostunut, tuettava ja passivoituva. Aktiivinen asiakas on aikaansaava ja toimelias sekä sinut digipalvelujen kanssa. Kiinnostunut asiakas on innostunut monesta, mutta digipalvelut jännittävät. Tuettavan asiakkaan toimintakyky on alentunut esim. muistisairauden takia eikä hän käytä digipalveluja itsenäisesti. Passivoituva asiakas on vaikeasti tavoitettava kohderyhmä, jonka sekä digiosaaminen että toimintakyky ovat vaarassa laskea.

Suurimpana oivalluksena kyselyn tuloksista havaittiin, että toive sisällön vuorovaikutteisuudelle on sidoksissa ikääntyneen palveluun käytettävissä olevaan aikaan: aktiivisemmat ikäihmiset kuluttavat mahdollisesti enemmän passiivisia sisältöjä muiden toimiensa taustalla, mutta ikääntynyt, joka ei esim. toimintakyvyn alenemisen takia pääse muihin harrasteisiin, kokee vuorovaikutuksen mahdollisuuden palvelun sisällöissä tärkeämpänä. Suurin este palvelun käytölle on vaikeus löytää sisältöjä. Tarve kokoavalle palvelulle on todellinen.

Lämpiöllä on suuri potentiaali tuoda yhteen kulttuuripalveluiden tuottajat ja kuluttajat paremmin kuin nykyään. Tekijöiden ja yleisöjen yhteen tuominen on yksi Lämpiön tärkeimmistä mahdollisuuksista. Ensin Lämpiöllä on kuitenkin edessään samat haasteet kuin muilla uusilla palveluilla ja tuotteilla:
1. Miten tulla tunnetuksi oikeissa kohderyhmissä?
2. Miten pitkällä tähtäimellä rakentaa itselleen yleisö, jolla on jatkuvuutta?

Tärkeimmät havainnot asiakasymmärryksen kyselyn loppuraportista: Taide- ja kulttuurialan toimijat

Kyselyyn vastanneiden taide- ja kulttuurialan toimijoiden organisaatioissa digituotannot olivat pääosin tuttuja. Kehittymisen tarpeita alalla kuitenkin nähtiin, eikä toimintatapaa monessa organisaatiossa koettu vakiintuneena. Digituotantojen tarve on tunnistettu myös niiden toimijoiden keskuudessa, jotka eivät niitä vielä olleet toteuttaneet. Näillä toimijoilla esteenä oli enemmän toteutuksen käytännön haasteet kuin se, ettei uskottaisi digituotantojen tarpeellisuuteen. Haastavimmaksi digituotannoissa oli koettu tekninen toteutus. Myös vuorovaikutuksen tai osallistavien elementtien saaminen mukaan koetaan haasteena, samoin kohderyhmien tavoittaminen. Näihin kysymyksiin Lämpiö-hanke voi tuoda tukea.

Lämpiö-palvelulle on selkeästi tilaus. Tällä hetkellä markkinavuoropuhelu on käyty ja hankkeessa on päätetty edetä digipalvelualustan hankintaan. Tämä tarkoittaa sitä, että kevään aikana järjestetään kilpailutus ja pyydetään tarjoukset palveluntarjoajilta. Kilpailutuksen voittaja rakentaa digipalvelualustan ja kun on palvelu alustavasti valmis, ikäihmisiä kutsutaan testaamaan sen kiinnostavuutta ja toimivuutta. Samaan aikaan jatkuvat myös mm. koulutukset kulttuuripalvelupilotin sisällöntuottajien parissa.

Asiakasymmärryskyselyn tulokset PDF-tiedostona.

Lisätiedot:
Sarianna Hanski
projektiassistentti
Helsingin kaupunki, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
sarianna.hanski@hel.fi
p. 09 3103 1719