Toimintamalli: Lukulähetit - kohtaamisia lukemisen parissa, Turku

16.08.2018

Vuonna 2016 käynnistyneessä Lukulähetit-toimintamallissa Turun kaupunginkirjasto ohjaa ja perehdyttää vapaaehtoisia lukemaan ääneen asumispalveluyksiköissä asuville ikäihmisille, joiden on vaikea lukea itse. Näitä vapaaehtoisia kutsutaan lukuläheteiksi. Lukulähetiksi voi ilmoittautua kirjaston järjestämässä infotilaisuudessa. Uuden lukulähetin kanssa keskustellaan mahdollisista toiveista asumispalveluyksikön suhteen koskien mm. sijaintia, asumispalveluyksikön kokoa ja asukkaiden kuntoa.

Kirjaston työntekijä tai kulttuurikoordinaattori on yhteydessä valittuun asumispalveluyksikköön ja saattaa lähetin ja yksikön yhteyshenkilön yhteen tutustumiskäyntiä silmälläpitäen. Käytännön asiat, kuten kuinka usein, mihin aikaan ja monelleko henkilölle luetaan, sekä mahdolliset vaitiolovelvollisuussopimukset sovitaan lähetin ja yksikön vastuuhenkilön välillä.

Mahdollisuus matalan kynnyksen vapaaehtoistoimintaan

Lukulähetti saa itse valita lukupaikan ja luettavan aineiston. Kirjasto tarjoaa vinkkejä aineiston valintaan. Lukulähetti sopii lukuajankohdista suoraan vanhustyön yksikön kanssa. Vanhustyön yksikkö etsii vapaaehtoiselle etukäteen sopivan kuulijan tai kuulijaryhmän. Tavoitteena on torjua yksinäisyyttä, tukea vapaaehtoistoiminnan avulla sekä vapaaehtoisten että kuuntelijoiden aktiivisuutta ja edistää kirjallisuuden saatavuutta sellaisille asiakasryhmille, joiden mahdollisuudet nauttia kirjallisuudesta itsenäisesti ovat heikentyneet. Kirjallisuus toimii myös jäänrikkojana ja käynnistäjänä jutustelulle. Toiminnan keskiössä on ihmisten välinen kohtaaminen kirjallisuuden kautta.

Toiminnan pohjana on Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksen Kulttuurista muistoja -hankkeessa kehitetty Lahjoita lukuhetki -malli, joka on otettu asiakkaiden toiveista Turkuun käyttöön hieman muokattuna. Lukulähetti-toiminta tähtää säännölliseen lukutoimintaan, jolla on selkeästi suurempi merkitys ja vaikutus, kuin yksittäisellä tai satunnaisella lukuhetkellä. Samantapaista mallia on käytetty tai käytetään Turun lisäksi jossain muodossa ainakin muun muassa Laitilassa, Raisiossa, Kaarinassa, Seinäjoella, Tampereella ja Helsingissä.

Toimintamalli torjuu yksinäisyyttä ja vastaa niiden ikäihmisten tarpeisiin, jotka eivät voi enää käyttää kirjaston palveluita omatoimisesti. Positiivista palautetta on tullut kaikilta – paitsi lukijoilta ja kuulijoilta, myös hoitohenkilökunnalta ja kuulijoiden omaisilta. Lukuhetket ovat tuoneet arkeen merkityksellisyyttä ja virkistystä. Lisäksi toimintamalli edistää eri toimialojen välistä yhteistyötä.

Mitä toimintamallin toteuttaminen vaatii?

Toimintamallia toteuttavat ensisijaisesti kirjasto, Turun kaupungin ikääntyneiden kulttuurikoordinaattori ja vapaaehtoiset, mutta tukea tarvitaan myös vanhustyön yksiköiden puolelta. Kirjaston edustajien on hyvä tuntea vanhustyön toimintaympäristö, jotta vapaaehtoisia osataan avustaa sopivan lukupaikan löytämisessä. Vanhustyön yksiköiden henkilökunta on hyvä sitouttaa toiminnan tukemiseen niin, että yksiköissä osataan ottaa vapaaehtoinen vastaan ja tarpeen tullen tukea tätä tarvittavalla tavalla lukemistilanteissa. Toiminta on suunnattu kuulijoiden osalta erityisesti iäkkäille, mutta palvelutalojen lisäksi kuulijoita olisi myös esimerkiksi kehitysvammaisten palvelukeskuksissa tai pitkäaikaissairaiden vuodeosastoilla. Vapaaehtoiset puolestaan ovat usein eläkeläisiä itsekin, mutta lukijoita on kaikenlaisista ikä- ja väestöryhmistä. Ruotsinkieliset lukijat käyvät myös vanhusten kotona. Toiminta toteutetaan yhteistyössä diakoniatyön kanssa.

Lukuäheteillä on oma Facebook-ryhmä, jossa voidaan jakaa kokemuksia ja lukuvinkkejä. Myös kirjaston järjestämät yhteiset tapaamiset ovat yksi keskustelufoorumi kokemusten vaihdossa. Toiminnan järjestäminen vaatii henkilöresursseja lähinnä toiminnan suunnittelu- ja alkumainostamisvaiheessa. Kustannuksia toiminnan järjestämisestä ei tule, mutta resursseja on hyvä varata vapaaehtoisten huomioimiseen esimerkiksi kiitostilaisuuksien ja vertaistapaamisten avulla.

Lisätietoa:

Olli Hirvonen
ikääntyneiden kulttuurikoordinaattori
olli.hirvonen(at)turku.fi
p. 040 192 5526

Ikääntyneiden kirjastopalveluiden informaatikko
Turun kaupunginkirjasto
p. 050 594 7235

Lukulähetti-toiminta Turussa – kohtaamisia lukemisen parissa
Lukulähetti-toiminta Kaarinassa