Lapset, nuoret ja perheet

Harrasta kotona.fi

Harrastakotona.fi on lapsille ja nuorille suunnattu sivusto, josta löytyy ohjeita ja ideoita taiteen kokemiseen, kokeilemiseen ja harrastamiseen kotona, vapaa-ajalla tai osana opetusta. Sivuston ovat tuottaneet Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto, Kulttuurikeskus PiiPoo ja Lastenkulttuurikeskus Verso yhteistyössä useiden eri lastenkulttuurikeskusten kanssa. Sivusto on avattu huhtikuussa 2020. Lue lisää…

100 minuuttia taidetta

100 minuuttia taidetta -toimintamalli innostaa kaikenikäisiä ihmisiä osallistumaan taiteeseen ja kulttuuriin vähintään sadan minuutin ajan viikossa. Toimintamalli on kehitetty vuonna 2019 Taiteen edistämiskeskuksen koordinoimassa valtakunnallisessa kampanjassa. Kampajan opit on koottu yhteen julkaisuun, joka esittelee esittelee toimintamallin ja kertoo, miten se kannattaa ottaa käyttöön. Toimintamallia voi käyttää joko yksilönä tai yhdessä ryhmän tai organisaation kanssa. Menetelmäopas ohjaa toimintamallin käyttämiseen sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) tai hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) organisaation näkökulmasta.
Lue lisää…

Yhteisölähtöinen taiteilijaresidenssi sosiaali- ja terveysalalla

Taiteilijaresidenssitoiminta sosiaali- ja terveysalalla on hyvä esimerkki sektorirajat ylittävästä yhteistyömallista. Residenssijakson aikana taiteilija työskentelee sote-alan yhteisössä hyödyntäen oman taiteenalansa menetelmiä. Residenssitoimintaa erilaisissa hoivaympäristöissä on ollut Suomessa jo vuosikymmenien ajan. Osallistujat ovat olleet muistisairaita, vuodepotilaita, mielenterveyskuntoutujia, omaisia, päiväkotilapsia, sairaalahenkilökuntaa, maahanmuuttajia, omaishoitajia jne.

Taiteen edistämiskeskuksen toteuttama tiivis opas esittelee taiteilijaresidenssin eri vaiheita. Mukana on taiteilijoiden raporteista kerättyä kokemustietoa sekä pro gradu -tutkielmasta saatua tutkimustietoa residensseistä. Opas on suunnattu erityisesti sosiaali- ja terveysalan toimijoille. Lue lisää…

Omakuva N.Y.T. taideperustainen kasvuryhmämalli

Omakuva N.Y.T. -ryhmänohjausmalli on kehitetty STEA:n tuella FinFami Uusimaa ry:n MiMi- ja Space! -hankkeissa vuosina 2012-2018. Malli on tarkoitettu työvälineeksi ennaltaehkäisevään mielenterveystyöhön opiskeluhuollon, opiskeluterveydenhuollon sekä erilaisten mielenterveystyötä tai nuorten sosiaalisesti vahvistavaa työtä tekevien järjestöjen ja hankkeiden työntekijöille. Mallin mukaista työskentelyä markkinoidaan 16-29 -vuotiaille nuorille, jotka kokevat jäävänsä yksin pohtiessaan omaa tai läheisensä mielen hyvinvointia. Malli perustuu monitaiteiseen praktiikkaan sekä mentalisaatiota tukevaan ohjaajatyöparin reflektiiviseen työotteeseen.

Materiaalisivustolta löytyy Omakuva N.Y.T. Ryhmänohjaajan Luonnoskirja, jossa on taustateoriaa mentalisaatiosta ja taiteesta, ja Omakuva N.Y.T. -prosessin ohjeistus ryhmänohjaajille, sekä Ota käyttöön Omakuva N.Y.T. -opas organisaatioille, joka sisältää tietoa ja laskelmia mallin toteuttamiseen liittyen. Ryhmämallin ovat kehittäneet yhteistyössä mielenterveysalan ammattilaisten kanssa Sanni Sihvola (TansM) ja Ursula Hallas (TeM, ryhmäpsykoterapeutti). Lue lisää…

Kulttuurilähete, Tampere

Kulttuurilähete on Tampereen kaupungin kulttuuripalveluiden, kulttuurikasvatusyksikkö TAITEn, neuvoloiden ja paikallisten taidekasvattajien yhteistyössä kehittämä toimintamalli. Neuvolasta saatavalla lähetteellä pääsee maksutta TAITEn ja kulttuuripalveluiden järjestämille kulttuurikursseille. Kulttuurilähetteitä jaetaan neuvolan harkinnan mukaan perheille, joiden arvellaan hyötyvän yhteisestä tekemisestä eniten. Lue lisää…

Koulutaiteilijayhteistyö, Turku

Turun kaupungin vapaa-aikatoimiala on lastenkulttuurin suunnittelijan toimesta kehittänyt ja toteuttanut koulutaiteilijatoimintaa muutamissa Turun alakouluissa vuodesta 2015 alkaen. Toimintamallissa koulutaiteilijat työskentelevät koulupäivän aikana koulujen erilaisissa oppimisympäristöissä. Taidetyöskentelyä on integroitu (taidelajista riippuen) eri kouluaineiden oppitunneille. Lue lisää…

Kiitos kaveruudelle -toimintamalli, Kuopio

Kuopiossa on työskennellyt draamakasvattaja kaupungin perusopetuksen alakoulujen 5.-6. luokissa ja 8. luokkien Teatteripolulla Kuopion kulttuuriin aktivoinnin toimesta syyslukukaudesta 2015 lähtien. Kiitos kaveruudelle -toiminnassa draamakasvattaja ohjaa luokissa vuorovaikutus- ja tunnetaitotyöpajoja sekä kouluttaa opettajia osana Kuopion opettajien täydennyskoulutusta. Toimintamalli on osa Kuopion kaupungin kiusaamisen vastaista toimintaa. Lue lisää…

Artikkeli: Nuorten ja lasten tunne- ja vuorovaikutustaitoja kehitetään Kuopiossa draamakasvatuksen keinoin

Kuopion kaupunki palkkasi syksyllä 2017 vakituiseen tehtävään draamakasvattajan nuorten ja lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittämistehtäviin. Kehittämistyötä on tehty aiemminkin, mutta nyt tehtävän vakinaistamisen myötä voidaan varmistaa työn pitkäjänteisyys ja mahdollisuus vastata kentän tarpeisiin. Kuopio on yksi harvoista Suomen kunnista, joilla on oma draamakasvattaja. Lue lisää…

Kimmoke-ranneke, Turku

Kimmoke-ranneke tuo kulttuuria ja liikuntaa vähävaraisten turkulaisten vapaa-aikaan. Rannekkeen voivat hankkia itselleen yli 17-vuotiaat turkulaiset, jotka saavat Kelasta tiettyjä etuuksia: peruspäivärahaa, työkyvyttömyyseläkettä, työmarkkinatukea, kuntoutustukea tai perustoimeentulotukea. Lue lisää…

Kaikukortti (useita paikkakuntia)

Kulttuuri kuuluu kaikille varallisuudesta riippumatta. Kaikukortin tavoitteena on parantaa taloudellisesti tiukassa tilanteessa olevien nuorten, aikuisten ja perheiden mahdollisuuksia osallistua kulttuurielämään ja harrastaa taiteen tekemistä. Kaikukortilla voi hankkia maksuttomia pääsylippuja esimerkiksi festivaaleille, teatteriin tai konsertteihin. Kaikukortilla voi hankkia maksutta myös kansalaisopiston kurssipaikkoja. Kaikukortti on käytössä useilla paikkakunnilla Suomessa. Kaikukortin tuki- ja kehittämispalvelua ylläpitää Kulttuuria kaikille -palvelu.

Lue lisää Kaikukortin valtakunnallisilta verkkosivuilta: https://kaikukortti.fi/

Hyviä käytäntöjä nuorten kanssa työskenteleville taiteilijoille

Lasten ja nuorten säätiö on koonnut verkkosivuilleen luovien projektien hyviä käytäntöjä nuorten kanssa työskenteleville taiteilijaohjaajille. Sivustolta löytyy hyviä käytäntöjä muun muassa taidetoiminnan suunnitteluun, aloittamiseen, ohjaamiseen, arviointiin sekä yhteistyön rakentamiseen. Käytäntöjä on koottu myös liittyen haastaviin tilanteisiin sekä nuorten kuulemiseen osana luovaa toimintaa. Lue lisää…

TOPIT-toimintamalli nuorten kohtaamisessa

TOPIT-toimintamallin verkkosivuilla voi tutustua taide- ja medialähtöisten menetelmien käyttöön nuorten kohtaamisessa. Verkkosivuilta löytyy ohjeet esimerkiksi digitarina-, räppi-, sarjakuva- ja luovan kirjoittamisen pajan ohjaamiseen. Toimintamalli on kehitetty Näkymättömät-hankkeessa, jossa etsittiin kirjastojen, nuorisotyön ja koulutusorganisaatioiden välille valtakunnallista uutta toimintatapaa, joka tukee nuorten osallisuutta yhteiskunnassa. Lue lisää…

 

Tutustu myös näihin:

Päivitetty 29.7.2020