Palvelujärjestelmä ja rakenteet

Itä-Suomen Hyvinvointivoimala

Itä-Suomen Hyvinvointivoimala (VOIMALA) on tunnistettu kansalliseksi hyväksi sote-alan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan malliksi vuonna 2019. Tarkempaan tarkasteluun valikoitui 12 toimintamallia eri puolilta Suomea.

Valinnan taustalla on valtioneuvoston toteuttama selvitys Toimintamalleja sosiaali- ja terveysalan tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatiotoiminnan edistämiseen, jossa selvitettiin maakuntien ja yhteistyöalueiden tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (SOTEn TKI-toiminnan) organisointia ja järjestäytymistä. Muita valittuja malleja ovat Hyvinvointivoimalan lisäksi muun muassa Vaikuttavuuden talo, Tietoaltaat ja biopankit, Tähtisairaala, Kansallinen Syöpäkeskus ja Virtuaalisairaala 2.0.

Voimala erottuu muista SOTEn TKI-toimintamalleista siinä, että kokonaisvaltaisten hyvinvointipalvelujen kehittämisessä tunnistetaan vahva tarve lisätä tietoisuutta myös taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksista sekä erilaisten hyvinvointipalvelujen soveltuvuudesta ja niiden tuottamiseen tarvittavasta osaamisesta.

Lue lisää tästä linkistä.


100 minuuttia taidetta -toimintamalli

100 minuuttia taidetta -toimintamalli innostaa kaikenikäisiä ihmisiä osallistumaan taiteeseen ja kulttuuriin vähintään sadan minuutin ajan viikossa. Toimintamalli on kehitetty vuonna 2019 Taiteen edistämiskeskuksen koordinoimassa valtakunnallisessa kampanjassa. Kampajan opit on koottu yhteen julkaisuun, joka esittelee esittelee toimintamallin ja kertoo, miten se kannattaa ottaa käyttöön. Toimintamallia voi käyttää joko yksilönä tai yhdessä ryhmän tai organisaation kanssa. Menetelmäopas ohjaa toimintamallin käyttämiseen sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) tai hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) organisaation näkökulmasta.
Lue lisää…


Edistääkö toiminta osallisuutta? 24 apukysymystä ja OsallisuusindikaattoriTerveyden ja hyvinvoinnin laitos on koonnut verkkosivuilleen apukysymyksiä, jotka auttavat hahmottamaan ja sanoittamaan sitä, miten jokin toiminta tarkalleen ottaen edistää osallisuutta. Kysymyksiä voi hyödyntää myös kulttuurihyvinvointitoiminnan suuunnittelussa. Kysymykset on jaoteltu kolmen osa-alueen mukaan: 1) osallisuus omassa elämässä, 2) osallisuus yhteisöissä ja vaikuttamisen prosesseissa sekä 3) osallisuus yhteisestä hyvästä. Tutustu myös osallisuusindikaattoriin, joka mittaa osallisuuden kokemusta.
Lue lisää…Yhteisölähtöinen taiteilijaresidenssi sosiaali- ja terveysalalla
Taiteilijaresidenssitoiminta sosiaali- ja terveysalalla on hyvä esimerkki sektorirajat ylittävästä yhteistyömallista. Residenssijakson aikana taiteilija työskentelee sote-alan yhteisössä hyödyntäen oman taiteenalansa menetelmiä. Residenssitoimintaa erilaisissa hoivaympäristöissä on ollut Suomessa jo vuosikymmenien ajan. Osallistujat ovat olleet muistisairaita, vuodepotilaita, mielenterveyskuntoutujia, omaisia, päiväkotilapsia, sairaalahenkilökuntaa, maahanmuuttajia, omaishoitajia jne.Taiteen edistämiskeskuksen toteuttama tiivis opas esittelee taiteilijaresidenssin eri vaiheita. Mukana on taiteilijoiden raporteista kerättyä kokemustietoa sekä pro gradu -tutkielmasta saatua tutkimustietoa residensseistä. Opas on suunnattu erityisesti sosiaali- ja terveysalan toimijoille. Lue lisää…


 

Etelä-Savon kulttuurihyvinvointisuunnitelma

Etelä-Savon kulttuurihyvinvointisuunnitelma 2019–2021 on strateginen asiakirja, joka ohjaa maakunnan toimijoita kehittämään kulttuurin ja hyvinvoinnin yhdyspinnoilla olevaa toimintaa. Suunnitelma on tarkoitettu kaikille, jotka pohtivat osallisuuden, hyvinvoinnin ja terveyden tai taiteen ja kulttuurin edistämisen kysymyksiä. Kulttuurihyvinvointisuunnitelma toimeenpanee osaltaan Etelä-Savon maakuntaohjelmaa vuosille 2018–2021.

Lue lisää -> Etelä-Savon kulttuurihyvinvointisuunnitelmaPirkanmaan kulttuurihyvinvointisuunnitelma
Maamme ensimmäinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma on valmistunut laajana yhteistyönä. Sitä olivat vauhdittamassa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Taiteen edistämiskeskus. Jokaiselle pirkanmaalaiselle suositellaan taiteeseen ja kulttuuriin osallistumista vähintään 100 minuutin ajan viikossa. Lue lisää…

 


Hyvinvointia ja onnellisuutta taiteesta ja kulttuurista. Kuopion kaupungin kulttuuriin aktivointisuunnitelma 2015-2020

Kuopion Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen Kulttuuriin aktivointiyksikkö tuottaa kulttuurisia hyvinvointipalveluita räätälöitynä eri kohderyhmille kaupungin strategisten painotusten mukaisesti: lapset, nuoret, lapsiperheet, ikääntyneet ja erityisryhmät. Suunnitelma sisältää Kansalaistoiminnan aktivointiyksikköön kuuluvan Kulttuuriin aktivoinnin toimintojen sisältöjen kuvausta ja tavoitteita tällä hetkellä ja myös tulevaisuuden haasteita.
Lue lisää…

Päivitetty 7.8.2020