Soveltava taide NYT keräsi 100 osallistujaa Turkuun

22.05.2017
Paneelikeskustelussa taiteen paikasta yhteiskunnassa keskustelivat Henri Terho, Pauli Rautiainen, Eili Ikonen ja Pilvi Kuitu. Fasilitoimassa Krista Petäjäjärvi.

Taikusydän ja Pro Soveltavan taiteen tila ry järjestivät yhdessä huhtikuun 21. päivänä 2017 Turussa seminaarin, jossa keskusteltiin laajasti soveltavan taidekentän nykytilasta. Yhteistyössä oli mukana myös Hyvinvoinnin välitystoimisto.

Aamupäivän puheenvuorot

Seminaarin avasi teatteri-ilmaisun ohjaaja Kati Sirén, joka on yksi soveltavan teatterin uranuurtajista Suomessa. Viime vuosina Sirén on ollut mukana mm. vuosina 2015–2106 Lahden kaupunginteatterin Avoin näyttämö -pilottihankkeessa luomassa uudenlaista yleisötyön toimintamallia.

Paneelikeskustelussa organisaatiotaiteilija Eili Ikonen Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymästä, toiminnanjohtaja Pilvi Kuitu Kulttuurikeskus PiiPoosta, erityisasiantuntija Henri Terho Taiteen edistämiskeskuksesta ja oikeustieteen professori Pauli Rautiainen, ArtsEqual-tutkimushankkeesta keskustelivat erityisesti taiteen ja taiteilijan paikasta sote-uudistuksessa. Keskustelua herättivät myös eriarvoistumista tukevat rakenteet ja taiteen rooli niissä.

Aamupäivällä kuultiin vielä Taikusydämen projektisuunnittelija Liisa Laitisen esittely Taikusydämen Vaikuttavaa? -tutkimuskatsauksesta.  Katsauksessa tarkastellaan tutkimuskirjallisuuden valossa seuraavia kysymyksiä:
– Millaista tutkimustietoa taiteen hyvinvointivaikutuksista on?
– Millä eri tavoin taiteen ja hyvinvoinnin suhde tutkimuksissa ymmärretään?
– Millaista tutkimuksellista pohjaa toiminnan perusteluille erilaiset lähestymistavat tuottavat?

Katsauksesta käy ilmi, että tutkimusten taustalla vaikuttavat erilaiset käsitykset terveydestä ja hyvinvoinnista sekä niistä keinoista, joilla taide voi edistää niitä. Tutkimuksissa ymmärretään monin eri tavoin se, mitä taiteen vaikutuksilla tarkoitetaan sekä millaista tietoa taiteen vaikutuksista on mahdollista tuottaa ja millaisin menetelmin. Julkaisu on ladattavissa Turun ammattikorkeakoulun LOKI-julkaisukaupasta kesäkuussa 2017. Tutustu Liisa Laitisen esitykseen: Vaikuttavaa -tutkimuskatsauksen esittely.

Keskustelufoorumeiden antia

Iltapäivällä osallistujat jakautuivat neljään keskustelufoorumiin, joiden aiheina olivat välittäjärakenteet, soveltavan taiteen etiikka, soveltavan taiteen hintalappu sekä soveltavan taiteen laatu ja arviointi.

Välähdyksiä välittäjärakenteista -keskustelufoorumissa lähestyttiin taiteen välittäjärakenteita luovasti aihetta esiin luonnostellen. Ryhmässä pohdittiin, millainen olisi Suomi vuonna 2040, jos taiteella olisi yhteiskunnassa mahdollisimman suuri rooli. Silloin taide ei olisi toinen, vaan limittäin ja lomittain kaikkialla sekä osallistavana että korkeakulttuurisena kokemuksena. Entä millainen olisi dystopia Suomesta, jossa taiteen rooli on kuihdutettu minimiin? Tällöin taide painuisi maan alle ja yhteiskunta olisi kahtiajakautunut. Työpajassa luonnosteltiin välittäjyyden luonnetta: kriittinen, välittävä, kannustava, muuntautumiskykyinen vai läpinäkyvä. Aristoteleen mukaan luonne määrää kohtalon. Millainen olisi välittäjärakenteiden kohtalo?

Taiteilijan etiikka koetuksella -keskustelufoorumissa luonnosteltiin eettistä ohjeistusta taiteilijoille, jotka työskentelevät erilaisissa toimintaympäristöissä. Tutustu foorumin yhteenvetoon: Soveltavan taiteen etiikka.

Soveltavan taiteen hintalappu –keskustelufoorumissa käytiin läpi erilaisissa toimintaympäristöissä tapahtuvan taiteen hinnoittelua. Tukena hinnoittelussa käytettiin Tanssi ja sirkus erilaisissa ympäristöissä -palkkasuositusta.
Tutustu foorumin yhteenvetoon: Soveltavan taiteen hintalappu

Soveltavan taiteen laatu ja sen arviointi –foorumissa taiteen laatua lähestyttiin sekä taiteilijuuden ja taiteellisen prosessin että työskentely-ympäristöjen kautta.

Miksi laatua tulisi arvioida? Laadun arvioinnissa avainsanoiksi nousivat prosessin kehittäminen, uskottavuuden vahvistaminen, myynnin kehittäminen, taiteilijuuden kehittyminen ja vaikutusten vahvistaminen. Todettiin myös, että taiteilijan työ on jatkuvaa kysymistä ja oman toiminnan arviointia, joten arviointi on jo luonteva osa taiteilijan työtä.

Miten arviointia tulisi toteuttaa? Ensin asetetaan tavoitteet, joita vasten arviointia peilataan. On tärkeä huomioida eri osapuolten (kuten tilaaja, osallistujat, taiteilijat, rahoittajat) asettamat tavoitteet. Tärkeää on avata prosessissa käytetyt käsitteet ja pyrkiä löytämään yhteinen ymmärrys niistä. Taiteen laatua voidaan arvioida myös vuorovaikutuksen onnistumisen ja käytäntöjen pohjalta. Taiteilijan työskentelyä arvioitaessa tulisi huomioida taiteilijan ammatilliset kompetenssit kuten tutkinto, kokemus ja kohderyhmän tuntemus.

Seminaarissa keskustelua herätti myös soveltavan taiteen käsite. Lue lisää käsitteistä artikkelistamme.

Seminaarin ohjelma
Seminaarin puhujaesittelyt.

×
×
×

Lisää kommentti

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *