Eettisiä näkökulmia taiteilijan työhön uusissa toimintaympäristöissä

14.11.2023
Taiteilija-ohjaajana ryhmän kanssa eettisesti toimiminen vaatii eettistä pohdintaa ja rohkeutta tarttua epäkohtiin.

Millaisia eettisiä näkökulmia taiteen ammattilaisen tulisi pohtia, kun hän työskentelee erilaisten kohderyhmien kanssa? Missä menevät oman vastuun ja ammatillisuuden rajat?

Kokosimme yhteen lyhyen ohjeistuksen eettisistä suuntaviivoista taiteen ammattilaisille. Nämä näkökulmat liittyvät pääasiassa ryhmämuotoiseen työskentelyyn, mutta niitä voi soveltaa myös muunlaiseen työtapaan. Lisämateriaalia löydät ohjeistuksen alla olevista linkeistä.

1. Kun olet aloittamassa työskentelyä, pohdi seuraavia asioita:

 • Mitkä ovat työskentelyn tavoitteet suhteessa osallistujiin, omaan ammatillisuuteeni ja työn tilaajaan tai rahoittajaan?
 • Millaisia merkityksiä ja vaikutuksia omalla työskentelytavallani ja taiteellani voi olla?
 • Pyri tunnistamaan omat ennakkokäsityksesi suhteessa osallistujiin ja heidän erityispiirteisiinsä. Kaikki ryhmät ja yksilöt ovat erilaisia, vaikka osallistujilla olisi yhdistäviä taustatekijöitä.
 • Pyri tunnistamaan oma tapasi olla vuorovaikutuksessa ja suhteuta se omaan toimintaasi osallistujien kanssa.
 • Ole tietoinen omaan työhösi vaikuttavista arvoista.
 • Ota selvää tietosuojaan liittyvistä käytännöistä ja säännöistä (esimerkiksi kuvausluvat ja vaitiolovelvollisuus).
 • Sopikaa etukäteen selkeästi, mikä on mahdollisen muun henkilökunnan, työparin tai avustajien rooli toiminnassa.

2. Työskentelyn alkaessa:

 • Tutustumisaika on tärkeää toiminnan onnistumisen ja asiakaslähtöisyyden kannalta. Varaa tarpeeksi aikaa vuorovaikutukseen ja tutustumiseen osallistujien kanssa riittävän luottamussuhteen syntymiseksi.
 • Pyri varmistamaan, että kerrot riittävän ymmärrettävästi, mitä teet ja mitä osallistujien kanssa ollaan tekemässä. Keskustele ryhmän kanssa luottamuksellisuudesta ja vaitiolovelvollisuudesta sekä ryhmän säännöistä.
 • Kerro selkeästi osallistujille, että työskentelyn kesto on rajallinen.
 • Varmista, että osallistujan mielipiteet ja kokemukset tulevat huomioiduiksi ja ole valmis suuntaamaan toimintaa niiden pohjalta uudelleen.

3. Työskentelyn aikana:

 • Ole tietoinen siitä, että osallistujat saattavat jakaa kanssasi henkilökohtaisia asioita ja tunteita. Pidä huoli omista ammatillisista rajoistasi.
 • Pohdi työskentelyn aikana, viekö toiminta ryhmää ja osallistujia oikeaan suuntaan. Kaikki osallistujat eivät hyödy samalla tavalla kaikista ryhmässä tehtävistä asioista.
 • Pyri havaitsemaan ryhmän moninaisuus ja vastaamaan siihen työskentelyssä.
 • Pidä huoli omasta jaksamisestasi ja työhyvinvoinnistasi. Tunnista oman ammattitaitosi rajat ja selvitä, mistä saat apua ja neuvoja haastavissa tilanteissa.
 • Ole tietoinen siitä, että toiminnalla voi olla monia erilaisia vaikutuksia ja ole valmis ottamaan ne vastaan ja keskustelemaan niistä.

4. Työskentelyn päättyessä:

 • Varaa aikaa ja tilaa ryhmän päättämisprosessille ja siihen liittyville tunteille.
 • Päättymisestä on hyvä puhua jo ennen viimeistä kertaa. On hyvä kerrata ja jäsentää ryhmän prosessia sekä itselleen että osallistujille.
 • Ryhmän päättyminen saattaa herättää osallistujissa myös pettymyksen ja luopumisen tunteita. Mieti miten autat ryhmäläisiä päästämään irti ryhmästä ja kannattelemaan ryhmässä syntyneitä hyviä asioita.
 • Sovi osallistujien kanssa siitä, voivatko he tai miten he voivat olla jatkossa keskenään tai sinuun yhteydessä.

Tutustu myös: Käytännön ohjeita taiteen ammattilaiselle.

Tutustu myös: Puhetta soveltavan taiteen etiikasta -seminaari herätti keskustelua Turussa (2017).

Lue lisää:

Osallistavan taiteen laatukortit

Osallistavan taiteen laatukortit on kehitetty Hyvinvoinnin välitystoimisto-hankkeessa. Laatukortit on tehty osallistavan taiteen palvelutuotteiden kehittämisen tueksi. Osaaminen on korteissa jaettu neljään teemaan:

 • ammattilaisuus
 • asiakaslähtöisyys
 • eettisyys
 • vuorovaikutustaidot.

Jokaisesta teemasta on tehty sarja kysymyksiä, joiden avulla palvelutuotteiden kehittäjät voivat suunnitella ja arvioida tekemisen laatutekijöitä. Voit ladata ja tulostaa kortit itsellesi tästä linkistä: https://drive.google.com/file/d/1frusa1Wi_P6EaTQmx–Cgvj81TDYnxV_/view.

 ***

NOAH – National Organization for Arts in Health in US on julkaissut eettiset ohjeet ja standardit Arts & Health -toiminnan ammattilaisille syksyllä 2018. Ohjeistus on päivitetty vuonna 2023.

Lue lisää: Code 2023 of Ethics. National Organization for Arts in Health. For Artists and Arts Administrators in Healthcare and Community Settings.

***

Eettinen ohjeisto taide- ja kulttuurialalle

Forum Artis on laatinut opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta taide- ja kulttuurialan eettisen ohjeiston alan itsesääntelyä varten 1.8.2021-31.12.2022

Lue lisää: Eettinen ohjeisto taide- ja kulttuurialalle.

***

Sosiaali-, terveys, kasvatus- ja nuorisoalan eettiset ohjeet

Kulttuurihyvinvointialalla taiteen ja kulttuurin ammattilaiset työskentelevät usein esimerkiksi sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja/tai nuorisoalan ammattilaisten kanssa tai näiden alojen toimintaympäristöissä. Tällöin on hyvä tutustua eri ammattikuntien eettisiin ohjeistuksiin.

Lue lisää: Lähihoitajan eettiset ohjeet
Opettajan arvot ja eettiset periaatteet
Nuorisotyön ammattieettiset ohjeet
Sairaanhoitajan eettiset ohjeet
Sosiaalialan ammattieettiset ohjeet
Varhaiskasvatuksen opettajan ammattieettiset ohjeet

***

Opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle

Opaskirja on tarkoitettu terveydenhuollon, opetus- ja ohjaustyön sekä erityisliikunnan ohjauksen ammattihenkilöille. Oppaasta voivat hyötyä myös muut opiskelijoita auttavat, ohjaavat ja opettavat tahot, jotka ovat kiinnostuneita vaikuttamaan opiskelijoiden hyvinvointiin. Opas sopii soveltuvin osin tueksi ja inspiraation lähteeksi myös taidelähtöisten ryhmien ohjaajille.

Lue lisää: Martin, M. Heiska, H., Syvälahti A., Hoikkala, M. (2012): Satoa ryhmästä – opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS.

***

Kulttuuria kaikille -palvelu

Kulttuuria kaikille -palvelu edistää osallistumiselle avoimia ja monenlaisia yleisöjä ja tekijöitä huomioivia kulttuuripalveluja. Kulttuuria kaikille -verkkosivuilta löydät tietoa ja työkaluja kulttuuripalveluiden saavutettavuuden, esteettömyyden ja moninaisuuden edistämiseen.

Lue lisää: Kulttuuria kaikille -palvelun verkkosivut.